งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. การพัฒนา บุคลากร ๑. การแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง - การทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. การพัฒนา บุคลากร ๑. การแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง - การทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. การพัฒนา บุคลากร

3 ๑. การแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง - การทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย

4 ๒. การประชุมชี้แจงประจำวัน / ปล่อยแถว ข้าราชการตำรวจ - การตรวจสุขภาพประจำปี

5 ๓. จัดครูฝึกประจำ สภ. และฝึกอบรมตำรวจ และการ ฝึกทางยุทธวิธี การฝึกยุทธวิธีตำรวจ

6 การฝึกการเจรจาต่อรอง, ชิงตัวประกัน

7 ๒. การพัฒนา ระบบ

8 ๑. จัดให้มีห้องปฏิบัติการ ศปก. สภ. ๒. มีระบบฐานข้อมูล / แผนที่ปฏิบัติการ และทีมงาน วิเคราะห์อาชญากรรม

9 ๓. ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการประชุมทางไกลผ่าน จอภาพ - มีการทดสอบระบบร่วมกับ ภ. จว. ปราจีนบุรี ทุกวัน ศุกร์ เวลา ๑๕. ๐๐ น. ของสัปดาห์ ๔. ระบบ One Stop Service

10 ๕. จัดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ / ทีมงาน ปชส. สภ. เพื่อแสวงหา ความร่วมมือจากประชาชน และแก้ปัญหาอาชญากรรมใน ชุมชน ๖. ระบบรับแจ้งเหตุ (Call Center)/ การควบคุมสายตรวจ / การรายงานผลให้ประชาชนทราบ

11 ๗. การบริหารงานให้มีสายการบังคับบัญชา และจัด กำลังให้เป็นชุดปฏิบัติการ - มีคำสั่ง สภ. ฯ ที่ ๒๗๕ / ๒๕๕๕ ลง ๑๒ ธ. ค. ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ ตำรวจ ๘. บูรณาการทีมงานสอบสวน และสืบสวน

12 ๙. การนำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน อาชญากรรม อาสาสมัครตำรวจบ้าน ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อ ป้องกันอาชญากรรม

13 ๓. การพัฒนา สถานที่

14 ๑. สถานที่ทำงาน ภายนอ ก ภายใน

15 ๒. สถานที่พักอาศัย ๓. รอบบริเวณสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย เน้นด้านความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการที่ดี การปรับ ภูมิทัศน์ และการมีส่วนร่วมของตำรวจ / ครอบครัว

16 ๔. การพัฒนา สวัสดิการ

17 ๑. โครงการอาหารกลางวัน ๒. โครงการร้านค้า สวัสดิการ

18 ๓. โครงการเสริมรายได้ให้กับตำรวจ / ครอบครัว

19 ๕. การดำเนินการ ด้านอื่นๆ ที่สำคัญ / น่าสนใจ

20 ๑. จัดครูตำรวจ D.A.R.E. ไปทำการสอนให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด แก่เด็กนักเรียนตามโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ

21 ๖. การดำเนินการเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้ง เบาะแส

22 ๑. ก่อน ๑ ต. ค. ๕๕ มีกี่เรื่อง ค้างกี่เรื่อง - มีเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑ เรื่อง ไม่มีค้าง ๒. ๑ ต. ค. ๕๕ ถึงปัจจุบัน มีกี่เรื่อง ค้างกี่เรื่อง - มีเรื่องร้องเรียน จำนวน ๑๐ เรื่อง ไม่มีค้าง ๓. ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไร หน่วยนำเรื่องที่ร้องเรียน มาปรับปรุงแก้ไขอย่างไร - ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยาเสพติด หน่วยได้นำเรื่องที่ ร้องเรียนมาดำเนินการโดยการสั่งการให้ชุดสืบสวนของ สภ. ฯ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และทำการปราบปราบ จับกุม ๔. เรื่องที่ค้างอยู่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ - ( ไม่มีเรื่องค้าง )

23 ๗. การดำเนินการ ตาม ประมวล จริยธรรม และ จรรยาบรรณ ของตำรวจ

24 ๑. โครงการที่ดำเนินการแล้ว โครงการจิตอาสา ( พัฒนาวัดระ เบาะไผ่ ) โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มี จิตใจในการให้บริการ

25 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๕

26 ๘. การตรวจสอบ อาวุธยุทธภัณฑ์ ตามบัญชี ทะเบียนคุมของ หน่วย

27 ชนิดอาวุธจำนวน กระบอก จำนวน กระสุน หมายเหตุ ปลก.05 นาโต้ ปซด. 02 ปลย. เอ็ม 16 ปลย. 11 ( เฮช. เค.) ปลย. เอฟ. เอ็น. 14 ปพม. 91 15 2 8 5 8 20 5,400 200 29,240 816 อาวุธยุทโธปกรณ์

28 ๙. การฝึกยุทธวิธีตำรวจตาม คู่มือการฝึกบุคคลท่ามือ เปล่า ตร. พ. ศ. ๒๕๔๓ และ ฝึก ยุทธวิธีตำรวจตามคู่มือการ ฝึกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจขั้น พื้นฐาน ตร. พ. ศ. ๒๕๔๓

29

30 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ๑. การพัฒนา บุคลากร ๑. การแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทาง - การทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google