งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบแผนชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบแผนชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบแผนชุมชน

2 รูปแบบแผนชุมชน รูปแบบแผนชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 1.ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 2.ข้อมูลปัญหาของชุมชนขั้นพื้นฐาน ควร ประกอบด้วย 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่ เชื่อมโยงทุกระดับ 4.กำหนดตำแหน่งของหมู่บ้าน 5.แผนงานโครงการ/กิจกรรม 6.ภาคผนวก

3 รูปแบบแผนชุมชน 1.ข้อมูลทั่วไปของชุมชน - ประวัติหมู่บ้าน
- แผนที่หมู่บ้าน - ข้อมูลสภาพพื้นที่ - ศักยภาพของชุมชน ทรัพยากรชุมชน ฯลฯ

4 รูปแบบแผนชุมชน 2. ข้อมูลปัญหาของชุมชนขั้นพื้นฐาน
2. ข้อมูลปัญหาของชุมชนขั้นพื้นฐาน - ข้อมูล จปฐ. , กชช.2ค - ข้อมูลรายรับรายจ่ายครัวเรือนในชุมชน - ข้อมูลปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชน

5 รูปแบบแผนชุมชน 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่เชื่อมโยงทุกระดับ
- ระดับครัวเรือน กลุ่ม ชุมชน เชื่อมโยงกับทุกปัญหา โดยใช้กรอบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักวิเคราะห์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในชุมชน เงื่อนไขการเรียนรู้คู่คุณธรรม - สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา

6 รูปแบบแผนชุมชน 4. กำหนดตำแหน่งของหมู่บ้าน - เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน
วิสัยทัศน์ - ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านตามศักยภาพชุมชนในระยะ 5 ปี

7 รูปแบบแผนชุมชน 5. แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
1. แผนงานสร้างการเรียนรู้และความสามารถ ในการจัดการของชุมชน บนพื้นฐาน 2. แผนงานกำหนดตำแหน่งการพัฒนาอาชีพ ของชุมชนภายใต้ระบบและกลไกตลาด - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพชุมชน - ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 3. แผนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. แผนงานสนับสนุนชุมชนให้มีบทบาท รองรับความอ่อนแอของครอบครัวไทย 5. แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชุมชน

8 รูปแบบแผนชุมชน 6. ภาคผนวก - กระบวนการจัดทำแผนชุมชน
รายชื่อผู้ร่วมจัดทำแผนชุมชนในแต่ละเวที - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสำคัญ

9


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบแผนชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google