งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบแผนชุมชน. รูปแบบแผนชุมชน รูปแบบแผนชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 1. ข้อมูลทั่วไปของ ชุมชน 2. ข้อมูลปัญหาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบแผนชุมชน. รูปแบบแผนชุมชน รูปแบบแผนชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 1. ข้อมูลทั่วไปของ ชุมชน 2. ข้อมูลปัญหาของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบแผนชุมชน

2 รูปแบบแผนชุมชน รูปแบบแผนชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 1. ข้อมูลทั่วไปของ ชุมชน 2. ข้อมูลปัญหาของ ชุมชนขั้นพื้นฐาน 3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลชุมชนที่ เชื่อมโยงทุกระดับ 4. กำหนดตำแหน่งของ หมู่บ้าน 5. แผนงานโครงการ / กิจกรรม 6. ภาคผนวก ควร ประกอบด้วย

3 รูปแบบแผนชุมชน 1. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน - ประวัติหมู่บ้าน - แผนที่หมู่บ้าน - ข้อมูลสภาพพื้นที่ - ศักยภาพของชุมชน ทรัพยากรชุมชน ฯลฯ

4 รูปแบบแผนชุมชน 2. ข้อมูลปัญหาของชุมชน ขั้นพื้นฐาน - ข้อมูล จปฐ., กชช.2 ค - ข้อมูลรายรับรายจ่ายครัวเรือนในชุมชน - ข้อมูลปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชน

5 รูปแบบแผนชุมชน - ระดับครัวเรือน กลุ่ม ชุมชน เชื่อมโยงกับทุกปัญหา - โดยใช้กรอบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักวิเคราะห์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในชุมชน เงื่อนไขการเรียนรู้คู่คุณธรรม - สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนที่ เชื่อมโยงทุกระดับ

6 รูปแบบแผนชุมชน - เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน - วิสัยทัศน์ - ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านตามศักยภาพชุมชนในระยะ 5 ปี 4. กำหนดตำแหน่งของ หมู่บ้าน

7 รูปแบบแผนชุมชน 5. แผนงานโครงการ / กิจกรรมที่ แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ศักยภาพชุมชน - ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข บนพื้นฐาน 1. แผนงานสร้างการเรียนรู้ และความสามารถ ในการจัดการของชุมชน 2. แผนงานกำหนดตำแหน่ง การพัฒนาอาชีพ ของชุมชนภายใต้ระบบ และกลไกตลาด 3. แผนงานพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน 4. แผนงานสนับสนุนชุมชน ให้มีบทบาท รองรับความอ่อนแอของ ครอบครัวไทย 5. แผนงานดูแลความอุดม สมบูรณ์ของ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมของชุมชน

8 รูปแบบแผนชุมชน 6. ภาคผนวก - กระบวนการจัดทำแผนชุมชน - รายชื่อผู้ร่วมจัดทำแผนชุมชนในแต่ละเวที - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสำคัญ

9


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบแผนชุมชน. รูปแบบแผนชุมชน รูปแบบแผนชุมชน ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้อง ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 1. ข้อมูลทั่วไปของ ชุมชน 2. ข้อมูลปัญหาของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google