งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร - การบริหารจัดการองค์การ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล - ผลสำเร็จตามแผนฯ กระทรวง - ผลสำเร็จตามแผนฯ กลุ่ม ภารกิจ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร - การบริหารจัดการองค์การ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล - ผลสำเร็จตามแผนฯ กระทรวง - ผลสำเร็จตามแผนฯ กลุ่ม ภารกิจ -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร - การบริหารจัดการองค์การ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล - ผลสำเร็จตามแผนฯ กระทรวง - ผลสำเร็จตามแผนฯ กลุ่ม ภารกิจ - ผลสำเร็จตามแผนฯ / ภารกิจหลัก / เอกสาร งบประมาณของส่วนราชการ ระดับกรมหรือเทียบเท่า มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการ ให้บริการ - ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ - การมีส่วนร่วมของประชาชน - ความเปิดเผย โปร่งใส มิติที่ 3 : มิติด้าน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติ ราชการ - ประสิทธิภาพการบริหาร งบประมาณ - ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน - การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการ - การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา องค์กร

2 มิติที่ 4 มิติด้านการ พัฒนาองค์กร ประเด็นการประเมินผล : การ บริหารจัดการองค์การ ตัวชี้วัดที่ 14 “ ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)” ( น้ำหนักร้อยละ 20)

3 การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ √ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนดำเนินการ (Roadmap) จัดประชุมชี้แจง คณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 คณะ คือ  คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee)  คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

4 แนวทางการจัดตั้ง คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ Steering Committee กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด ( อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ) ผู้บริหารสูงสุด ( อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ) ผู้บริหารระดับรอง ( รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง ( รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ ) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง ( ผชช./ ผู้อำนวยการ กอง / สำนัก ) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง ( ผชช./ ผู้อำนวยการ กอง / สำนัก ) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ (CCO) ผู้บริหารระดับรอง รองอธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ (CCO) หน้าที่ : กำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ คำปรึกษา Working Team ในการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามกรอบทิศทาง รวมทั้ง จัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตาม แผนปรับปรุง และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของ การใช้เกณฑ์มาปรับปรุงองค์กร ประธา น รองประธาน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ

5 แนวทางการจัดตั้ง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ Working Team กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หน้าที่ : จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประเมิน องค์กร ดำเนินการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ จัดทำรายงานผลการดำเนินการ ขององค์กร วิเคราะห์หาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง จัดทำแผนปรับปรุง และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ เจ้าภาพ (Category Champion) หมวด 1..2..3..4..5..6 เจ้าภาพ (Category Champion) หมวด 1..2..3..4..5..6 นางอมรรัตน์ ศิริบูรณ์ คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขาฯ / ผู้ประสานงาน / จัดเก็บ ข้อมูล / รวบรวมสรุป นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต หัวหน้าคณะทำงาน (CCO: รองประธาน Steering Committee) นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต หัวหน้าคณะทำงาน (CCO: รองประธาน Steering Committee) นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขานุการคณะทำงาน นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขานุการคณะทำงาน เลขานุการหมวด กพร.

6 การดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน √ จัดทำแผนดำเนินการ (Roadmap) จัดประชุมชี้แจง จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (Roadmap) รายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย  กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ  เป้าหมายที่จะได้รับของแต่ละกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม  ระยะเวลาในการดำเนินการ

7 การบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมายของระดับ องค์กรสู่ระดับบุคคล การบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ การจัดการ ความรู้ การจัดการ ความรู้ การพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล การพัฒนาระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล การดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วย


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนา องค์กร - การบริหารจัดการองค์การ มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล - ผลสำเร็จตามแผนฯ กระทรวง - ผลสำเร็จตามแผนฯ กลุ่ม ภารกิจ -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google