งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
มิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนฯ กระทรวง ผลสำเร็จตามแผนฯ กลุ่มภารกิจ - ผลสำเร็จตามแผนฯ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ความเปิดเผย โปร่งใส มิติที่ 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน - การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ - การพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร - การบริหารจัดการองค์การ

2 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร
ประเด็นการประเมินผล : การบริหารจัดการองค์การ ตัวชี้วัดที่ 14 “ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” (น้ำหนักร้อยละ 20)

3 คณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 คณะ คือ
การดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ √ แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนดำเนินการ (Roadmap) จัดประชุมชี้แจง คณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 2 คณะ คือ คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)

4 แนวทางการจัดตั้ง คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Steering Committee กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด (อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ) ประธาน ผู้บริหารระดับรอง (รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง (ผชช./ผู้อำนวยการกอง/สำนัก) คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับรอง รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (CCO) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเลขานุการคณะกรรมการ รองประธาน หน้าที่ : กำหนดนโยบาย กรอบทิศทางการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา Working Team ในการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง รวมทั้ง จัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามแผนปรับปรุง และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เกณฑ์มาปรับปรุงองค์กร

5 แนวทางการจัดตั้ง คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Working Team กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายเกรียงศักดิ์ บุณยะสุต หัวหน้าคณะทำงาน (CCO: รองประธาน Steering Committee) นายประยวน พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เลขานุการคณะทำงาน เจ้าภาพ (Category Champion) หมวด นางอมรรัตน์ ศิริบูรณ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขาฯ/ผู้ประสานงาน/จัดเก็บข้อมูล / รวบรวมสรุป เลขานุการหมวด กพร. หน้าที่ : จัดเตรียมข้อมูลและสนับสนุนองค์กรในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการประเมินองค์กร ดำเนินการประเมินองค์กรตามเกณฑ์ จัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กร วิเคราะห์หาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง จัดทำแผนปรับปรุง และเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ

6 การดำเนินการ แต่งตั้งคณะทำงาน √ จัดทำแผนดำเนินการ (Roadmap) จัดประชุมชี้แจง
กิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ เป้าหมายที่จะได้รับของแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ

7 การดำเนินการภายใต้ตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google