งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนพัฒนา ระบบสำนักงาน บทที่ 9. 1. ความหมายของการวางแผนระบบ สำนักงานอัตโนมัติ  ศึกษารายละเอียดทั้งหมดของ ระบบสำนักงาน เพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนพัฒนา ระบบสำนักงาน บทที่ 9. 1. ความหมายของการวางแผนระบบ สำนักงานอัตโนมัติ  ศึกษารายละเอียดทั้งหมดของ ระบบสำนักงาน เพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนพัฒนา ระบบสำนักงาน บทที่ 9

2 1. ความหมายของการวางแผนระบบ สำนักงานอัตโนมัติ  ศึกษารายละเอียดทั้งหมดของ ระบบสำนักงาน เพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ สำหรับหาแนวทางที่เหมาะสม ในการดำเนินงานของ สำนักงานอัตโนมัติ

3 2. ความสำคัญของการ วางแผนฯ 2.1 กำหนดทิศทาง ให้มี จุดมุ่งหมายชัดเจน 2.2 การดำเนินงาน ทำงานได้ อย่างราบรื่น 2.3 การปรับตัว มองอนาคต และปรับตัวได้ 2.4 การตัดสินใจ มีข้อมูล ประกอบ เชื่อมั่น 2.5 การวิเคราะห์ มีข้อมูล ประกอบการคิด 2.6 การประสานงาน รู้ บทบาทหน้าที่ของตน

4 2. ความสำคัญของการ วางแผน ( ต่อ ) 2.7 การควบคุม มีการวางแผน ติดตามประเมินผล 2.8 การใช้ทรัพยากร มีการ จัดสรรทรัพยากรที่ดี 2.9 การระดมความคิด แผนเป็น เครื่องมือและพัฒนาความคิดของ บุคลากร ( ช่วยกันวางแผน )

5 3. คุณสมบัติของการวางแผน ที่ดี 3.1 การครอบคลุมงาน ควร วางแผนที่ครอบคลุมทุกด้าน ของระบบในสำนักงาน 3.2 การประมาณ มีการ ประมาณการการใช้ทรัพยากร ต่างๆในสำนักงานล่วงหน้า 3.3 การยอมรับ ต้องเป็นแผนที่ ทุกคนยอมรับได้ และง่ายต่อการ เข้าใจ

6 3. คุณสมบัติของการวางแผน ที่ดี ( ต่อ ) 3.4 การนำไปใช้ ควรเป็นแผน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่ แผนที่ทำไม่ได้ 3.5 การเปลี่ยนแปลง ควรเป็น แผนที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ( ยืดหยุ่นได้ )

7 4. การพัฒนาระบบสำนักงาน  เป็นการกำหนดการดำเนิน กิจกรรมของสำนักงาน ต้องมี ความทันต่อเหตุการณ์ของ สังคม ทันต่อคู่แข่ง และ สามารถดำเนินกิจกรรมอยู่ได้ และมีการพัฒนาไปในทิศทาง ที่ดีต่อไป

8 5. องค์ประกอบในการพัฒนา ระบบสำนักงานฯ 5.1 ทีมงานพัฒนาฯ คณะกรรมการบริหาร กลุ่มที่ ปรึกษา กลุ่มสนับสนุน กลุ่ม ทำงาน 5.2 แผนงานพัฒนาระบบ สำนักงานฯ แผนที่วางไว้ 5.2.1 แผนกลยุทธ์ 3-5 ปี ล่วงหน้า 5.2.2 แผนดำเนินการ ใช้ ใน 1 ปี

9 5. องค์ประกอบในการพัฒนา ระบบสำนักงานฯ 5.3 ข้อมูลรายละเอียด ประกอบการพัฒนาระบบฯ ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆของ สำนักงานเช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการตลาด ฯลฯ 5.4 เครื่องมือหรือเทคนิคใน การพัฒนาระบบ เช่น โปรแกรมช่วย ค่าใช้จ่าย คนงาน เป็นต้น

10 5. องค์ประกอบในการพัฒนา ระบบสำนักงานฯ 5.4.1 การเขียนโฟลว์ชาร์ต หรือ ภาพแสดงขั้นตอนการทำงานภายใน ระบบ 5.4.2 การประมาณการ ( เงิน สิ่งของ แรงงาน ) 1) การมองภาพรวม มอง คร่าวๆ 2) การต่อรอง ให้เหมาะสมกับ งาน 3) การใช้ประสบการณ์ ประมาณการ 4) การระดมความคิด ช่วยกัน ออกความเห็น

11 5. องค์ประกอบในการพัฒนา ระบบสำนักงานฯ 5.4.3 การสร้างระบบต้นแบบ สร้างระบบจำลองขึ้นมาทดลอง ใช้ 5.4.4 การทำระบบเพื่อนำร่อง สร้างขึ้นมาบางระบบและค่อย พัฒนาต่อ ไม่สร้างทั้งหมดครั้ง เดียว 5.4.5 การเขียนแบบแปลน เขียนแผนภาพแสดงตำแหน่งใน สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้ คอมฯ ต่างๆ

12 5. องค์ประกอบในการพัฒนา ระบบสำนักงานฯ 5.5 วิธีการบริหารหรือ กระบวนการในการพัฒนา ระบบฯ ดำเนินตามแผนที่มี อย่างเคร่งครัดและรอบคอบ ( อย่างออกนอกแผน )

13 5. องค์ประกอบในการพัฒนา ระบบสำนักงานฯ 5.6 ทรัพยากรอื่นๆที่จำเป็น ทรัพยากรที่นอกเหนือจาก กำลังคน เช่น ค่าใช้จ่ายเงินทุน เวลา ฯลฯ

14 6. วิธีการพัฒนาระบบ สำนักงาน  วัฎจักรการพัฒนาระบบ  ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ  ออกแบบระบบ  พัฒนาระบบจัดเตรียมบุคลากร  ทดสอบระบบ  ติดตั้งเพื่อใช้งาน  ปรับเปลี่ยน ( ปรับปรุง )  ประเมินผล บำรุงรักษา

15 7. ประโยชน์ของการพัฒนา ระบบฯ  คุณภาพมาตรฐาน  อำนวยความสะดวก  ลดค่าใช้จ่าย  ประหยัดเวลา  ลดความผิดพลาด  ความยืดหยุ่น

16 7. ประโยชน์ของการพัฒนา ระบบฯ ( ต่อ )  ความคุมและบำรุงรักษา อุปกรณ์  ภาพพจน์ที่ดี

17 8. ปัจจัยที่ควรคำนึงในการ วางแผน  ข้อจำกัดอื่นๆ เช่น สภาวะ แวดล้อม สังคม ฯลฯ  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  บทบาทขององค์กร ทำอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

18 จบแล้ว ท้ายบทรออยู่  ตอน 2


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนพัฒนา ระบบสำนักงาน บทที่ 9. 1. ความหมายของการวางแผนระบบ สำนักงานอัตโนมัติ  ศึกษารายละเอียดทั้งหมดของ ระบบสำนักงาน เพื่อ ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google