งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Blueprint for Change. 1.คุณจิตรา เฉลิมทิพย์ ประธาน 2.คุณอนงค์ สุขยิ่ง เลขานุการและผู้นำเสนอ 3.คุณพรพรรณ ศุภนครสมาชิก 4.คุณสุรชัย ครอบบัวบานสมาชิก 5.คุณเขมาวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Blueprint for Change. 1.คุณจิตรา เฉลิมทิพย์ ประธาน 2.คุณอนงค์ สุขยิ่ง เลขานุการและผู้นำเสนอ 3.คุณพรพรรณ ศุภนครสมาชิก 4.คุณสุรชัย ครอบบัวบานสมาชิก 5.คุณเขมาวดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Blueprint for Change

2 1.คุณจิตรา เฉลิมทิพย์ ประธาน 2.คุณอนงค์ สุขยิ่ง เลขานุการและผู้นำเสนอ 3.คุณพรพรรณ ศุภนครสมาชิก 4.คุณสุรชัย ครอบบัวบานสมาชิก 5.คุณเขมาวดี โอสถาพันธุ์สมาชิก 6.คุณวไลกร ศิวรักษ์สมาชิก 7.คุณนราวุฒิ จันทร์ทองสมาชิก 8.คุณเชาวลิต อัศวะมหาศักดาสมาชิก 9.คุณประวัติ มงคลเนาวรัตน์สมาชิก 10.คุณปรีชา เดชพันธุ์สมาชิก 11.คุณไชยพศ พัชรพลสมาชิก 12.คุณวิศาล อู่เจริญสมาชิก 13.คุณศิวาพร นวลตาสมาชิก 14.คุณอรพิน ทรงประสิทธิ์สมาชิก 15.คุณสุกัญญา องค์วิเศษไพบูลย์สมาชิก รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

3 รูปแบบ ขั้นตอนการจัดทำ BFC ของหน่วยงานต่าง ๆ มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างตามลักษณะงาน ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเด็นยุทธศาสตร์และกระบวนงาน หลักการ - เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญ - เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สามารถทำได้ - เลือกระบวนงานที่สามารถควบคุมได้ ไม่มีความเสี่ยง - มีผลที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน มีความคืบหน้า 1. สรุปประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากกลุ่ม

4 ขั้นตอนที่ 2 มีการตั้งคณะทำงาน ขั้นตอนที่ 3 ประชุมชี้แจง และระดมความคิดเห็น ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูล จัดทำแผน ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอผู้บริหารพิจารณา 1.สรุปประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากกลุ่ม (ต่อ)

5 CCO ให้ความสำคัญ เข้าใจ สนับสนุน ผลักดันให้ เกิดให้ความสำเร็จ ความร่วมมือและความตั้งใจในการทำงานของ คณะทำงาน มีที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ มีผู้รับผิดชอบชัดเจน ปัจจัยความสำเร็จของการจัดทำ BFC

6 ผู้รับผิดชอบ BFC ไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง CCO เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในการจัดทำ BFC ทำให้ เกิดความผิดพลาดในการจัดทำต้องเสียเวลาแก้ไข ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ implement แผน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

7 กรณีตัวอย่างการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน BFC โดยมี CCO เป็นประธานและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกองเป็นคณะทำงาน มีกลุ่ม กพร. และกอง แผนงานวิชาการเป็นเลขานุการ 3. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงรายละเอียด ความเป็นมาและแนวทางการ จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 4. ทำแผนการจัดทำ BFC และดำเนินการตามแผน - วิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนงานปัจจุบัน - เลือกกระบวนงานครอบคลุมในทุกกลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ เลือก -จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด

8 กรณีตัวอย่างการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ต่อ) 5. นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดีของกรม( CCO ประธาน ผอ.กองทุกกองเป็น คณะทำงาน) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 6. จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง 7. นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 8. จัดทำแผนการนำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ 9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการนำ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ

9 กรณีตัวอย่างการดำเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ต่อ) ปัญหาการจัดทำ - เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ มีความเข้าใจไม่ ชัดเจนในการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง - แผนยุทธศาสตร์ของกรมไม่นิ่ง ปัญหาการนำแผนสู่การปฏิบัติ - ขาดการสนับสนุนงบประมาณ - โครงการบางอย่างไม่สามารถดำเนินการตาม แผนได้เนื่องจากปัจจัยภายนอก

10 1.จัดทำทำเนียบ 2.จัดทำ website 3.จัดอบรมสัมมนาเป็นระยะ 4.Informal Meeting ดูงานเครือข่าย แนวทางการพัฒนาเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt Blueprint for Change. 1.คุณจิตรา เฉลิมทิพย์ ประธาน 2.คุณอนงค์ สุขยิ่ง เลขานุการและผู้นำเสนอ 3.คุณพรพรรณ ศุภนครสมาชิก 4.คุณสุรชัย ครอบบัวบานสมาชิก 5.คุณเขมาวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google