งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop 6 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop 6 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop 6 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM)

2 การสร้างแผนปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM) การกำหนดจุดหมายปลายทางเฉพาะประเด็น การวิเคราะห์กิจกรรมสำคัญ การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM) การนิยามวัตถุประสงค์อย่างละเอียด การทดสอบระบบการปฏิบัติการของกลุ่มงาน ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย

3 การกำหนดจุดหมายปลายทางเฉพาะประเด็น ผู้บริหาร (หรือรวมทั้งคณะ) จะเป็นผู้กำหนด ประเด็นหรือวาระ (Agenda) ที่ต้องการใช้ แผนที่ยุทธศาสตร์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง “การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันและCOPD)”

4 ขั้นตอนการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการย่อย (Mini - SLM) สร้างโดยใช้ตารางช่วยสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มงาน ( ตาราง 6 ช่อง) เชิงคุณค่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการ สำคัญ เรียนรู้และพัฒนา มุมมอง 3-5 กลยุทธ์ ต่อ 1 วัตถุประสงค์ “ “ “ - ฯลฯ - - - ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน กิจกรรม สำคัญ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ จุดหมาย ปลายทาง ระดับ ชุมชนทำ อะไรได้ บ้าง ประชาชน เข้มแข็ง อย่างไร ประเภทของภาคเครือข่าย - เข้มแข็ง อย่างไร - - ระบบ - อะไรบ้างที่ ต้องการ พัฒนา พัฒนาอย่างไร - - คน / ข้อมูล / องค์กร / - ต้องการให้ แข็งแรง อย่างไร - - ต้องทำการปรับจุดหมาย ปลายทางเฉพาะ ตามประเด็นที่กำหนด ระเด็น การปรับจุดหมายปลายทางเฉพาะประเด็น ทำให้..... ทุกคนเห็นภาพว่างานที่ตนรับผิดชอบจะมีส่วนตอบสนอง จุดหมายปลายทางข้อใดขององค์กร สื่อความให้ทุกคนในกลุ่มงานทราบว่าองคืกรต้องการอะไร จากลุ่มงาน เป็นปัจจัยที่สำคัญของแผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการย่อย ที่จะดำเนินการต่อไป ช่วยให้เกิดความชัดเจนว่าน้ำหนักของกลุ่มงานควรอยู่ ณจุด ใด

5 วิธีการปรับจุดหมายปลายทาง แต่ละกลุ่มงานต้องนำจุดหมายปลายทางเดิมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (เฉพาะระดับที่ตรงกับ ระดับของกลุ่มงาน) มาปรับให้เป็นจุดหมายปลายทางของ กลุ่มงาน คือการมาพิจารณาใหม่ว่า จุดหมายปลายทางข้อ ใด ที่กลุ่มงานสามารถตอบสนองได้ ก็นำมาใช้เป็นจุดตั้งต้น ในการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ย่อยในขั้นตอนต่อไป และ ปรับให้สอดคล้องกับประเด็นที่กำหนด

6 J.2 กลุ่มงาน พัฒนาการมีส่วนร่วม ได้รับมอบหมายหน้าที่ 4 กล่องวัตถุประสงค์ ใน 2 ระดับ คือ 1.ระดับกระบวนการ 2.ระดับภาคี

7 ระดับ (1) มุมมอง (2) จุดหมายปลายทาง (3) วัตถุประสงค์ (4) กลยุทธ์ (5) ภาคี/ เครือข่าย เชิงผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ๑.มีเครือข่ายและ พันธมิตรที่ทำงาน/ ประสานงาน ร่วมกันในทุกระดับ และทุกเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ชมรมอสม. องค์กร เอกชน มีบทบาท ๑. สร้าง สัมพันธไมตรี ระหว่างภาคี เครือข่าย ๒. กำหนดบทบาท ภารกิจ ร่วมกันของ แต่ละภาคี เครือข่าย โดยยึดประชาชน เป็นหลัก ๒.มีการประสาน ใช้ทรัพยากร ร่วมกัน (คน,เงิน, สิ่งของ) ให้มีการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ๑. ประสานแผนของ ทุกภาคส่วน โดยยึด ประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก ๒. กำหนดเป้าหมาย กลวิธีเพื่อใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ๓.ภาคี/เครือข่ายมี ความเข้มแข้ง อปท.มีความเข้มแข็ง๑. สร้างจิตสำนึก อุดมการณ์ ๒. พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ใน อปท.

8 ระดับ (1) มุมมอง (2) จุดหมาย ปลายทาง (3) วัตถุประสงค์ (4) กลยุทธ์ (5) กิจกรรมสำคัญ (6) ภาคี/ เครือข่าย เชิงผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ๑.มีการสร้าง เครือข่ายและ พันธมิตรที่ กว้างขวาง ใน การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก หน่วยงานภาครัฐ ชมรมอสม. องค์กรเอกชน มีบทบาทในการเฝ้า ระวังป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก ๑. สร้าง สัมพันธไมตรี ระหว่างภาคี เครือข่าย ๒. กำหนดบทบาท ภารกิจ ร่วมกันของ แต่ละภาคี เครือข่าย โดยยึดประชาชน เป็นหลัก ๒.มีการ ประสานใช้ ทรัพยากร ร่วมกันในการ ดำเนินงาน ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก ให้มีการใช้ ทรัพยากร ร่วมกันในการ ดำเนินงาน ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก ๑. ประสานแผนของ ทุกภาคส่วน โดยยึด ประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลัก ๒. กำหนดเป้าหมาย กลวิธีเพื่อใช้ ทรัพยากรร่วมกัน ๓.ภาคี/ครือข่าย มีความเข้มแข็ง ในการดำเนิน งานป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก ส่งเสริมให้ภาคี/ เครือข่ายมีความ เข้มแข็งในการ ดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรค ไข้หวัดนก ๑. สร้างจิตสำนึก อุดมการณ์ ๒. พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ภาคี / เครือข่าย ตารางช่วยสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มงาน( ตาราง 6 ช่อง)

9 ระดับ (1) มุมมอง (2) จุดหมายปลายทาง (3) วัตถุประสงค์ (4) กลยุทธ์ (5) กระบวนการเชิงบริหาร จัดการ ๑.มีระบบสนับสนุน เครือข่ายและพันธมิตร มีระบบสนับสนุนที่ดีใน การดำเนินงาน ๑. กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการให้เอื้อต่อการประสานงาน ทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน ๒. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของ บุคลากรทั้งภายใน/ภายนอก หน่วยงาน ๓. ส่งเสริมให้ ปชช.มีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ ๒. มีการสื่อสารที่ดี ระหว่างพันธมิตร มีระบบสื่อสารที่ดีเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ๑. สร้างช่องทางการสื่อสารให้ สามารถติดต่อสื่อสารได้ถึงกัน ระหว่างหน่วยงาน / องค์กร ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรใช้ช่องทางในการสื่อสาร ๓. มีการลดขั้นตอนการ ทำงานที่ซับซ้อนของแต่ ละหน่วยงาน ลดขั้นตอนการทำงานที่ ซับซ้อนของแต่ละ หน่วยงาน ๑. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยี ช่วยในการทำงาน ๒. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถทำงานแทนกันได้ ๓. ทบทวนและลดขั้นตอนการ ทำงานที่ซับซ้อน ๔. มีระบบการจัดการ เรียนรู้ที่ดี มีการส่งเสริม การเรียนรู้วัฒนาธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น สร้างระบบการจัดการ เรียนรู้ ๑. กำหนดแบบแผนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ๒. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างองค์กรอย่างต่อเนื่อง

10 ขั้นตอนที่ 5 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM) การกำหนดจุดหมายปลายทางเฉพาะประเด็น การวิเคราะห์กิจกรรมสำคัญ การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM) การนิยามวัตถุประสงค์อย่างละเอียด การทดสอบระบบการปฏิบัติการของกลุ่มงาน ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย

11 ระดับ (1) มุมมอง (2) จุดหมาย ปลายทาง (3) วัตถุประสงค์ (4) กลยุทธ์ (5) กิจกรรมสำคัญ (6) กระบวน การ บริหาร จัดการ ๑.มีระบบ สนับสนุน เครือข่ายและ พันธมิตร ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก มีระบบสนับสนุนที่ดี ในการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรค ไข้หวัดนก ๑. กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการให้เอื้อต่อ การประสานงานทั้ง ภายใน/ภายนอก หน่วยงาน ๒. สร้างสัมพันธภาพที่ดี ของบุคลากรทั้งภายใน/ ภายนอกหน่วยงาน ๓. ส่งเสริมให้ ปชช.มีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการ ๒. มีการสื่อสารที่ ดีระหว่างพันธ- มิตรในด้านการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ หวัดนก มีระบบสื่อสารที่ดี ในการส่งข้อมูล การเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้ หวัดนกให้ เข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย ๑. สร้างช่องทางการ สื่อสารให้สามารถ ติดต่อสื่อสารได้ถึงกัน ระหว่างหน่วยงาน / องค์กร ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ หน่วยงาน องค์กรใช้ ช่องทางในการสื่อสาร ตารางช่วยสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มงาน( ตาราง 6 ช่อง) เขียนกิจกรรมสำคัญประมาณ 3-5 กิจกรรมสำคัญ ต่อ 1 กลยุทธ์

12 ขั้นตอนที่ 5 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM) การกำหนดจุดหมายปลายทางเฉพาะประเด็น การวิเคราะห์กิจกรรมสำคัญ การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM) การนิยามวัตถุประสงค์อย่างละเอียด การทดสอบระบบการปฏิบัติการของกลุ่มงาน ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย

13

14 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ (แกนกลาง) ตัวอย่างภาพวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์พร้อมทั้งกิจกรรมสำคัญของกลุ่มงาน (พันธมิตร) กิจกรรมสำคัญ ประชาชนมีบทบาทตามข้อตกลง มีเครือข่ายทำงานพหุภาคี การทำงานแบบมีส่วนร่วม กำหนดบทบาทภาคี สำรวจ / ศึกษา / ขยายเครือข่าย พันธมิตร สร้างและเตรียม วิทยากร สร้างแกนนำการ วางแผนชุมชน สร้างระบบสื่อสาร ฝึกอบรมทักษะวางแผนให้ แกนนำชุมชน เปิดโครงการความร่วมมือ กับเครือข่าย ฯ นำวัตถุประสงค์ของ กลุ่มงานมาวาง

15 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ (แกนกลาง) ตัวอย่างภาพวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์พร้อมทั้งกิจกรรมสำคัญของกลุ่มงาน (พันธมิตร) กิจกรรมสำคัญ ประชาชนมีบทบาทตามข้อตกลง มีเครือข่ายทำงานพหุภาคี การทำงานแบบมีส่วนร่วม กำหนดบทบาทภาคี สำรวจ / ศึกษา / ขยายเครือข่าย พันธมิตร สร้างและเตรียม วิทยากร สร้างแกนนำการ วางแผนชุมชน สร้างระบบสื่อสาร ฝึกอบรมทักษะวางแผนให้ แกนนำชุมชน เปิดโครงการความร่วมมือ กับเครือข่าย ฯ พิจารณากิจกรรมสำคัญว่าสิ่งใด ต้องทำก่อนหรือทำพร้อมกันจนถึง กิจกรรมสุดท้าย 11 2 3 4 4 5

16 สำรวจ/ศึกษา/ขยาย เครือข่ายพันธมิตร สร้างโครงการความ ร่วมมือกับเครือข่ายฯ สร้างแกนนำ ประเภทต่างๆ สร้างวิทยากรสร้างระบบสื่อสาร ฝึกอบรมทักษะวางแผน ให้แกนนำชุมชน ประชาคมมีบทบาทตามข้อตกลง Mini - SLM ของกลุ่มงานพันธมิตร ทำความตกลงใน บทบาทของพันธมิตร 11 11 2 2 3 3 44 4 4 5 5 นำกิจกรรมสำคัญมาเรียง ตามลำดับเวลาเพื่อสร้างภาพแผนที่


ดาวน์โหลด ppt Workshop 6 การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการย่อย (Mini-SLM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google