งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ : ก้าวย่างและ พัฒนาการของ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ : ก้าวย่างและ พัฒนาการของ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ : ก้าวย่างและ พัฒนาการของ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕ ธ. ค. ๒๕๕๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แก รนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

2 สถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป ๑. มีการจัดตั้ง สสส. ๒. สปสช. ๓. การถ่ายโอนภารกิจด้าน สุขภาพไปสู่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอันเป็นผลมา จาก พรบ. กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอำนาจ ๔. การปฏิรูประบบราชการใน ปี ๒๕๔๕ ๕. สถานพยาบาลเอกชน เริ่มมี บทบาทการส่งเสริมป้องกัน สำหรับประชาชนที่ขึ้น ทะเบียนหลักประกันสุขภาพ และผู้มีประกันสังคมมาก ยิ่งขึ้น

3 บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมสุขภาพในปัจจุบัน หน่วยงานบทบาทและภารกิจ สธ. การพัฒนาสุขภาพระดับนโยบาย และการสาธารณสุขระดับชุมชน สปสช. การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับบริการสุขภาพระดับบุคคล และครอบครัว สสส. การสร้างเสริมสุขภาพ สช. การขับเคลื่อนเชิงสังคมและภาค ประชาชน อปท. ส่วนราชการอื่น ฯการสนับสนุนเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้าน

4 บทบาทภารกิจ ของกระทรวง บทบาทภารกิจ ของ สปสช. ตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราช กิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๒ ได้กำหนด ว่า “ กระทรวง สาธารณสุขมีอำนาจ หน้าที่เกี่ยวกับการ สร้างเสริมสุขภาพ อนามัย การป้องกัน ควบคุมและรักษา โรคภัย การฟื้นฟู สมรรถภาพของ ประชาชนและราชการ อื่นตามที่กฎหมาย กำหนด ให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของกระทรวง สาธารณสุข ” เป้าหมายการบริหาร งบประมาณของ สปสช. ระบุ ไว้ว่า “ เพื่อให้ประชาชนไทย ทุกคนในพื้นที่และภูมิภาค ไม่ว่าจะมีการประกันสุขภาพ ระบบใด สามารถเข้าถึง บริการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคอย่างทั่วถึง และ เท่าเทียมกัน มีการกระจาย งบประมาณลงสู่พื้นที่อย่าง เป็นธรรม และกระตุ้นให้ผู้ให้ บริการมีแรงจูงใจที่เหมาะสม ในการให้บริการกับ ประชาชนมากขึ้น โดยการ จ่ายเงินตามผลงานและ ความครอบคลุมของการ ให้บริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด การให้บริการได้อย่าง แท้จริง และสามารถผลักดัน ให้มีการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคตามชุดสิทธิ ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพ

5 ความร่วมมือในการบริหารงบประมาณสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค MOPH NHSO Policy Formulation & Provider Provider Consumer ผู้รับบริการ / ประชาชน

6 หลักการร่วมกัน คิด ช่วยกันทำ ๑. หลักแห่งความ รับผิดชอบร่วมกัน ๒. หลักบูรณาการที่มุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในพื้นที่ ๓. หลักการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรและ หน่วยงานในพื้นที่

7 ความร่วมมือในการบริหาร งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคระดับบุคคล เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ กำหนดนโยบายและผู้ ให้บริการกับผู้ซื้อบริการ โดย มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้ประโยชน์ สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจำกัดด้วยหลักการ ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ ในทุก ระดับ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของ การพัฒนาความร่วมมือใน ด้านอื่น ๆ ต่อไป

8 ขอขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt ร่วมกันคิด ช่วยกันทำ : ก้าวย่างและ พัฒนาการของ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google