งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงาน ของจังหวัด ตามแบบรายงาน ศปป.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงาน ของจังหวัด ตามแบบรายงาน ศปป.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงาน ของจังหวัด ตามแบบรายงาน ศปป.1

2 กลไกที่ใช้ในการติดตาม ๏ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 82/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 เรื่อง ยุทธศาสตร์ และกลไกการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน 7 โครงการ ๏ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด ที่ 1/2552 ให้ ศตส. ทั้ง 76 จังหวัด และ ศตส. ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติตามแบบ รายงาน ศปป.1 และจัดส่งมาให้ ทุกวันที่ 5 ของ เดือนถัดไป ๏ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทย เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันระยะที่ 2 ในข้อ 6.3 ให้มีการรายงานผลการ ดำเนินงานโดยยึดแนวทางเดียวกับการรายงานผลใน ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 1 ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการ ติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑

3 ห้วงเวลาการรายงาน ศตส. จ./ กทม. รวบรวมข้อมูลตามแบบรายงาน ศปป. ๑ และจัดส่งศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ ( ศปป. ๑ ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร ( กอ. รมน.) สำนักงาน ป. ป. ส. และ ศตส. มท. โดย การนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ศปป. ๑ ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Nispa เป็นรายเดือน โดยนำเข้าข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของทุก เดือน เริ่ม รายงานครั้งแรก ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒ จนสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เพื่อนำมาประมวลผลส่ง คณะรัฐมนตรี / รอง นายกรัฐมนตรี ( ฝ่ายความมั่นคง )/ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย / รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการ ติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑

4 ช่องทางการรายงาน ๑. นำเข้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet จาก www.nccd.go.th ในระบบสารสนเทศยาเสพติด จังหวัด Nispa www.nccd.go.th ๒. E-Mail : webmaster@nccd.go.th และ ppb@oncb.go.thwebmaster@nccd.go.th ppb@oncb.go.th ๓. เครื่องโทรสารหมายเลข ๐๒ - ๖๔๐๙๓๔๒ และ ๐๒ - ๒๔๕๕๒๘๘ ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการ ติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑

5 หน่วยรับผิดชอบในการรายงาน ๑. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ ( ศปป. ๑ ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร ๒. สำนักงาน ป. ป. ส. ๓. ศตส. กระทรวงมหาดไทย ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการ ติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑

6 1. มีโครงการหลักเพิ่มขึ้น คือ โครงการ สถานประกอบการ ป้องกันยาเสพติด โครงการ บริหารจัดการ 2. มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรับกับ ยุทธศาสตร์ ฯ ระยะที่ 2 3. กิจกรรมเดิม บางกิจกรรมยังคงอยู่ 4. เปลี่ยนในช่อง ผลการดำเนินการ จาก เดิม คือ “ ยอดสะสม กับ เดือนนี้ ” เปลี่ยนเป็น “ พื้นที่ดำเนินการซ้ำ กับ พื้นที่ ดำเนินการใหม่ ” เป็นต้น

7 5. มีคำอธิบาย วิธีการกรอก ทุก โครงการ 6. บางกิจกรรมมีการโยก ให้ตรงกับรั้ว และผู้รับผิดชอบมากที่สุด เช่น สภา เด็กและเยาวชน และกิจกรรมบ้าน หลังเรียน จาก รั้วโรงเรียน เป็น รั้ว ครอบครัว ให้ พม. รับผิดชอบ 7. รั้วโรงเรียน เพิ่มกิจกรรม สภา นักเรียน / นักศึกษา 8. ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จาก ผู้บริหาร ปปส. ศตส. มท. และ ศตส. พม. เป็นต้น

8 เงื่อนไขการเลือก ขอบเขตข้อมูล ระบบการรายงานผลการ ดำเนินงานหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย ( รั้วชุมชน )

9 ราย ชื่อ

10 ผลการดำเนินงานใน เป้าหมายเน้นหนัก ( รั้ว ชุมชน ) มีเป้าหมายทั้งสิ้น 27,577 หมู่บ้าน / ชุมชน รวม 926 อำเภอ / เขต 76 จังหวัด โดยมีผลดำเนินงาน ดังนี้ 1. การจัดประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน 13,519 ม./ ช. มีผล ดังนี้ 1.1 ได้ผู้เสพ / ผู้ติด 9,760 คน 1.2 ได้ผู้ค้า 2,042 คน 1.3 นำผู้เสพ / ผู้ติดเข้ารับการบำบัด 3,639 คน 1.4 ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้า 2,402 คน

11 ผลการดำเนินงานใน เป้าหมายเน้นหนัก ( รั้ว ชุมชน ) 2. ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน / ชุมชน เป้าหมาย 4,858 ครั้ง 3. จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้านตามเป้าหมายรั้ว ชุมชน 146,721 คน 4. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้บุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด 2,772 คน


ดาวน์โหลด ppt ระบบการติดตาม รายงาน ผลการดำเนินงาน ของจังหวัด ตามแบบรายงาน ศปป.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google