งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของจังหวัด
ระบบการติดตามรายงาน ผลการดำเนินงานของจังหวัด ตามแบบรายงาน ศปป.1

2 ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑
๏ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 82/2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 เรื่อง ยุทธศาสตร์ และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน 7 โครงการ ๏ คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 1/2552 ให้ ศตส ทั้ง 76 จังหวัด และ ศตส. ที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติตามแบบรายงาน ศปป และจัดส่งมาให้ ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ๏ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 2 ในข้อ 6.3 ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโดยยึดแนวทางเดียวกับการรายงานผลในยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 1

3 ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑
ห้วงเวลาการรายงาน ศตส.จ./กทม. รวบรวมข้อมูลตามแบบรายงาน ศปป.๑ และจัดส่งศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ (ศปป.๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงาน ป.ป.ส. และ ศตส.มท. โดยการนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ศปป.๑ ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Nispa เป็นรายเดือน โดยนำเข้าข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เริ่ม รายงานครั้งแรก ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๒ จนสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ เพื่อนำมาประมวลผลส่ง คณะรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายความมั่นคง)/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

4 ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑
ช่องทางการรายงาน ๑. นำเข้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย Internet จาก ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Nispa ๒. และ ๓. เครื่องโทรสารหมายเลข ๐๒-๖๔๐๙๓๔๒ และ ๐๒-๒๔๕๕๒๘๘

5 ห้วงเวลา ช่องทาง และกลไกที่ใช้ในการติดตามและรายงานตามแบบ ศปป. ๑
หน่วยรับผิดชอบในการรายงาน ๑. ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ (ศปป. ๑) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๒. สำนักงาน ป.ป.ส. ๓. ศตส.กระทรวงมหาดไทย

6 สิ่งใหม่ๆในแบบ ศปป.1 1.มีโครงการหลักเพิ่มขึ้น คือ
โครงการ สถานประกอบการป้องกันยาเสพติด โครงการ บริหารจัดการ 2. มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ ฯ ระยะที่ 2 3. กิจกรรมเดิม บางกิจกรรมยังคงอยู่ 4. เปลี่ยนในช่อง ผลการดำเนินการ จากเดิม คือ “ยอดสะสม กับ เดือนนี้” เปลี่ยนเป็น “พื้นที่ดำเนินการซ้ำ กับ พื้นที่ ดำเนินการใหม่” เป็นต้น

7 สิ่งใหม่ๆในแบบ ศปป.1 5. มีคำอธิบาย วิธีการกรอก ทุกโครงการ
6. บางกิจกรรมมีการโยก ให้ตรงกับรั้ว และผู้รับผิดชอบมากที่สุด เช่น สภาเด็กและเยาวชน และกิจกรรมบ้านหลังเรียน จาก รั้วโรงเรียน เป็น รั้วครอบครัว ให้ พม.รับผิดชอบ 7.รั้วโรงเรียน เพิ่มกิจกรรม สภานักเรียน/นักศึกษา 8. ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จาก ผู้บริหาร ปปส. ศตส.มท.และ ศตส.พม. เป็นต้น

8 ระบบการรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย (รั้วชุมชน)
เงื่อนไขการเลือกขอบเขตข้อมูล ระบบการรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย (รั้วชุมชน)

9 รายชื่อ

10 ผลการดำเนินงานในเป้าหมายเน้นหนัก (รั้วชุมชน)
มีเป้าหมายทั้งสิ้น 27,577 หมู่บ้าน/ชุมชน รวม 926 อำเภอ/เขต 76 จังหวัด โดยมีผลดำเนินงาน ดังนี้ 1. การจัดประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 13,519 ม./ช. มีผล ดังนี้ 1.1 ได้ผู้เสพ/ผู้ติด ,760 คน 1.2 ได้ผู้ค้า ,042 คน 1.3 นำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัด ,639 คน 1.4 ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ค้า 2,402 คน

11 ผลการดำเนินงานในเป้าหมายเน้นหนัก (รั้วชุมชน)
2. ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 4,858 ครั้ง 3. จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้านตามเป้าหมายรั้วชุมชน ,721 คน 4. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้บุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2,772 คน


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google