งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการส่งต่อและเชื่อมโยง ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการส่งต่อและเชื่อมโยง ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการส่งต่อและเชื่อมโยง ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา
ระบบการส่งต่อและเชื่อมโยง ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา

2 วัตถุประสงค์ 1. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหา ทั้งด้านสุขภาพกาย และ ปัญหาพฤติกรรม สามารถส่งต่อได้ 2. สามารถประสานงานหน่วยงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อเด็กที่มีปัญหาให้ได้รับการดูแล ที่ต่อเนื่อง รอบด้าน เหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

3 การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี การมีส่วนร่วมของชุมชน และการคุ้มครองทางสังคม ที่มีความละเอียดอ่อน ต่อเด็ก มีความเข้มแข็งและสอดประสานกันในการให้บริการ ที่มีคุณภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ - Case management, การดูแลตามช่วงอายุและเพศภาวะ - การดูแลด้านจิตใจและสังคม - รพศ/รพท. รพช. รพ.สต. สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและศูนย์เด็ก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบชุมชน - Child Action Group: CAG - การประเมินและวางแผนระดับชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม - คณะกรรมการคุ้มครองทางสังคมระดับชาติ และระดับจังหวัด - การดูแลทางเลือก โดยญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ - พรบ.คุ้มครองเด็ก

4 พัฒนาระบบปกป้องคุ้มครอง ทางสังคม, พัฒนานโยบาย
กรอบแนวคิดโครงการ เด็กได้รับผลกระทบ เด็กมีเชื้อ เด็กสภาวะเสี่ยง เด็กที่มีเชื้อHIV พัฒนาระบบปกป้องคุ้มครอง ทางสังคม, พัฒนานโยบาย พัฒนาระบบสุขภาพ เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง คณะทำงานเด็กในชุมชน -CAG พัฒนาระบบชุมชน

5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระบบสุขภาพ ระบบสังคม ระบบชุมชน หน่วยประสานงาน ศูนย์อนามัย, สสจ., สสอ. คณะ กก. คุ้มครองเด็กจังหวัด สถานสงเคราะห์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ แกนนำ/ตัวแทนผู้ติดเชื้อ หน่วยบริการสุขภาพ รพศ./รพท. รพช. ศูนย์พัฒนาสังคม, สำนักงานเคหะชุมชน อสม. รพ.สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาสาสมัครคนพิการ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ท้องถิ่นจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล อาสาสมัครพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) สภาเด็กและเยาวชน พื้นที่การศึกษาเขต สำนักงานการปฐมศึกษา มัธยม รร.มัธยม, รร.ประถม, ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

6 หน่วยงานบริหารโครงการ
PR-DDC กรมอนามัย (ระบบ สุขภาพ) กระทรวง พม. (ระบบ คุ้มครองทางสังคม) PATH (การพัฒนาด้าน วิชาการระบบสุขภาพ) Pact (การติดตามและ ประเมินผล) PR-ACCESS รักษ์ไทย (การพัฒนาด้านวิชาการระบบ ชุมชน) เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ (การลดการตีตรา) PLAN (กทม.) ศุภนิมิต (ภาคกลาง) เอดส์เน็ท (ชม. ลป. เพชรบูรณ์ ชาติพันธุ์) รักษ์เด็ก (ชร. นว. พย.) สวท. (ภาคใต้) มอท. (ภาคอิสาน)

7 แนวทางการส่งต่อเด็กที่มีปัญหา
การค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ปัญหาสุขภาพ พัฒนาล่าช้า พฤติกรรมที่ผิดปกติ ส่งต่อ - รพ.สต. - รพช. - รพท./รพศ. ปัญหาทางสังคม ต้องการความช่วยเหลือ สวัสดิการ ส่งต่อ - พัฒนาสังคม - ประชาสงเคราะห์ - สังคมสงเคราะห์ แบบรายงานการส่งต่อ แบบรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล

8 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบการส่งต่อและเชื่อมโยง ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google