งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหา ทั้งด้าน สุขภาพกาย และปัญหาพฤติกรรม สามารถส่งต่อได้ 2. สามารถประสานงานหน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อ เด็กที่มีปัญหาให้ได้รับการดูแลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหา ทั้งด้าน สุขภาพกาย และปัญหาพฤติกรรม สามารถส่งต่อได้ 2. สามารถประสานงานหน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อ เด็กที่มีปัญหาให้ได้รับการดูแลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหา ทั้งด้าน สุขภาพกาย และปัญหาพฤติกรรม สามารถส่งต่อได้ 2. สามารถประสานงานหน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อ เด็กที่มีปัญหาให้ได้รับการดูแลที่ ต่อเนื่อง รอบด้าน เหมาะสม สอดคล้อง กับปัญหาและ ความต้องการที่แท้จริง

3 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ - Case management, การดูแลตามช่วงอายุและเพศภาวะ - การดูแลด้านจิตใจและสังคม - รพศ/รพท. รพช. รพ.สต. สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและศูนย์เด็ก 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบชุมชน - Child Action Group: CAG - การประเมินและวางแผนระดับชุมชน 3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคม - คณะกรรมการคุ้มครองทางสังคมระดับชาติ และระดับจังหวัด - การดูแลทางเลือก โดยญาติ ครอบครัวอุปถัมภ์ - พรบ.คุ้มครองเด็ก 3

4 เด็ก ได้รับ ผลกระท บ เด็กมี เชื้อ เด็ก สภาวะ เสี่ยง เด็ก ที่มี เชื้อ HIV พัฒนา ระบบ สุขภาพ พัฒนา ระบบ ปกป้อง คุ้มครอง ทาง สังคม, พัฒนา นโยบาย พัฒนาระบบ ชุมชน เด็กที่ได้รับผลกระทบ เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง กรอบแนวคิดโครงการ คณะทำงานเด็กในชุมชน -CAG

5 ระบบสุขภาพระบบสังคมระบบชุมชน หน่วยประสานงาน ศูนย์อนามัย, สสจ., สสอ. คณะ กก. คุ้มครองเด็ก จังหวัด สถานสงเคราะห์ เครือข่ายผู้ติดเชื้อ แกนนำ / ตัวแทนผู้ติด เชื้อ หน่วยบริการสุขภาพ รพศ./ รพท. รพช. ศูนย์พัฒนาสังคม, สำนักงาน เคหะชุมชน อสม. รพ. สต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาสาสมัครคนพิการ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ท้องถิ่นจังหวัด อสม. ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล อาสาสมัครพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น ( เทศบาล, อบต.) สภาเด็กและเยาวชน พื้นที่การศึกษาเขต สำนักงานการปฐมศึกษา มัธยม รร. มัธยม, รร. ประถม, ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

6 6 PR-DDC  กรมอนามัย (ระบบ สุขภาพ)  กระทรวง พม. (ระบบ คุ้มครองทางสังคม)  PATH (การพัฒนาด้าน วิชาการระบบสุขภาพ)  Pact (การติดตามและ ประเมินผล) PR-ACCESS  รักษ์ไทย (การพัฒนาด้านวิชาการระบบ ชุมชน)  เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ (การลดการตีตรา)  PLAN (กทม.)  ศุภนิมิต (ภาคกลาง)  เอดส์เน็ท (ชม. ลป. เพชรบูรณ์ ชาติพันธุ์)  รักษ์เด็ก (ชร. นว. พย.)  สวท. (ภาคใต้)  มอท. (ภาคอิสาน)

7  การค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  ปัญหาสุขภาพ พัฒนาล่าช้า พฤติกรรมที่ ผิดปกติ ส่งต่อ - รพ. สต. - รพช. - รพท./ รพศ.  ปัญหาทางสังคม ต้องการความช่วยเหลือ สวัสดิการ ส่งต่อ - พัฒนาสังคม - ประชาสงเคราะห์ - สังคมสงเคราะห์  แบบรายงานการส่งต่อ  แบบรายงานการเก็บรวบรวมข้อมูล

8


ดาวน์โหลด ppt 1. เมื่อพบเด็กที่มีปัญหา ทั้งด้าน สุขภาพกาย และปัญหาพฤติกรรม สามารถส่งต่อได้ 2. สามารถประสานงานหน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อ เด็กที่มีปัญหาให้ได้รับการดูแลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google