งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการขอความ ร่วมมือให้ ศตส. ทภ./ ศตส. ตร. ภูธรภาค / ศตส. จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการขอความ ร่วมมือให้ ศตส. ทภ./ ศตส. ตร. ภูธรภาค / ศตส. จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการขอความ ร่วมมือให้ ศตส. ทภ./ ศตส. ตร. ภูธรภาค / ศตส. จ. ทั้ง ๑๔ จังหวัดภาคใต้ นำเข้า โครงสร้างข้อมูล ดังนี้ ๑. ๑ ยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด / สถานการณ์ ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ ๑. ๒ เป้าหมายการดำเนินงาน ( ให้ยึดถือตาม แผนปฏิบัติการ รวมพลังไทยเทิดไท้องค์ ราชัน และพื้นที่ข้างเคียงเป็นความสำคัญ อันดับแรก ) - ระบุพื้นที่ ( รายชื่อและจำนวนหมู่บ้าน / ชุมชน ) - ระบุบุคคล ( ไม่ระบุรายชื่อบุคคล / ระบุ จำนวนประชากร )

2 ๑. ๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน / แผนปฏิบัติการ ฯลฯ ( ตามงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณและ / หรืองบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจาก อปท./ ยุทธศาสตร์อื่น ) ๑. ๔ การรายงานผล ๑. ๕ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ( กิจกรรมการดำเนินงานของ หน่วยงาน ) ๑. ๖ สื่อ Multimedia ( สื่อชาวบ้าน / สื่อรณรงค์ / สื่อเผยแพร่ )

3 ๑. ๗ กำลังพล ( ตามคำสั่ง ศตส. ทภ. ๓ / ศตส. ตร. ภูธรภาค / ศตส. จ./ ศตส. อ./ กอ.) รายชื่อกำลังพล ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ลำดั บที่ ชื่อ - สกุล หมายเล ขบัตร ประชาช น ตำแ หน่ง สัง กัด คำสั่ง ที่ ได้รับ มอบห มาย / ลง วันที่ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อำนวย การ ปราบป ราม ป้อง กัน บำ บัด พื้นที่ รับ ผิด ชอบ

4 โดยใน ปี ๒๕๕๐ ศตส. ทภ./ ศตส. ตร. ภูธรภาค / ศตส. จ. ร่วมกับสำนักงาน ป. ป. ส. ภาค ประสานงานร่วมกันนำเข้าข้อมูลหลัก เร่งด่วนในข้อ ๑. ๑, ๑. ๒, ๑. ๓ และ ๑. ๗ ส่วนข้อมูลที่เหลือให้ดำเนินการ นำเข้าข้อมูล ในระเบียบงานปกติตาม ห้วงเวลาหรือ ข้อสั่งการต่อไป

5 ๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการกำหนด แบบฟอร์ม (Format) ที่ง่ายและสะดวกเป็น บรรทัดฐานเดียวกันของทุกหน่วยงานในการ นำเข้าข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อการ ประมวลผลในระบบโปรแกรมฐานข้อมูล ( Data Base) การแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความร่วมมือให้ ศตส. ทภ./ ศตส. ตร. ภูธร ภาค / ศตส. จ. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจาก www.nccd.go.th ของ ศอ. ปส. และขอให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง www.nccd.go.th ๔. ศอ. ปส. จัดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไว้ดูแล ระบบและเป็นที่ปรึกษาในการนำเข้าข้อมูล และค้นหาข้อมูลในระบบมีดังนี้

6 ส่วน อำนวยการยุทธศาสตร์ ๔. ๑. หน่วยงานรับผิดชอบระบบ ส่วน อำนวยการยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป. ป. ส. โทร.( ๐๒ ) ๒๔๕๙๘๘๐, ( ๐๒ ) ๖๔๐๙๓๔๒ โทรสาร ( ๐๒ ) ๒๔๕๕๒๘๘, ( ๐๒ ) ๖๔๐๙๓๔๒ E-Mail: w ebmaster@nccd.go.th w ebmaster@nccd.go.th ๔. ๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ผู้ประสานงาน ๑ ) นายบุญส่ง ไตรขันธ์ ๒ ) นางสาวสายชล วรรณขาว ๓ ) นางสาวนารีรัตน์ แก้ววิไล

7 ข้อสรุปการอบรมสามารถดาวน์ โหลดได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ www.nccd.go.th

8


ดาวน์โหลด ppt สรุปการอบรมและภารกิจต่อเนื่อง ๑. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ( ศอ. ปส.) จะดำเนินการขอความ ร่วมมือให้ ศตส. ทภ./ ศตส. ตร. ภูธรภาค / ศตส. จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google