งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาทุน
3 กลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาทุน

2 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรม ๑ จัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อ เป็นฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1,756 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4,000 บาท งบประมาณ 7,024,000 บาท

3 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีคลังข้อมูลและแผนพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

4 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และภาคีการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5 มีคลังข้อมูลทุนชุมชนใน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 1,756 แห่ง
กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดกิจกรรม : มีคลังข้อมูลทุนชุมชนใน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน 1,756 แห่ง

6 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน :
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี เป็นพื้นที่ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดแจ้งอำเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชน จำนวน 10 คน ระยะเวลา ๑ วัน ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชา ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินการ : ระยะเวลา 1 วัน ในไตรมาสที่ ในพื้นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2554 กลุ่มเป้าหมาย : หมู่บ้านละ 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชน

8 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
กิจกรรม ๒ เสริมสร้างการบริหารจัดการทุนชุมชนหมู่บ้านทุนชุมชนต้นแบบ จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 185,000 บาท งบประมาณ 740,000 บาท

9 เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชนร่วมกัน
กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ : เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชนร่วมกัน

10 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ทุนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน

11 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดกิจกรรม : หมู่บ้านมีกิจกรรมพัฒนาทุนชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าแก่ทุนชุมชนที่เป็นต้นแบบ ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม

12 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน :
ขั้นตอน 1 คัดเลือกหมู่บ้านทุนชุมชนต้นแบบ (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ๆละ 1 หมู่บ้าน รวมจำนวน 4 หมู่บ้าน ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 จัดเวทีประชาคมผู้นำชุมชน/กลุ่ม/องค์กรและประชาชน รวม 30 คน ระยะเวลาเวลา 1 วัน

13 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขั้นตอนที่ 4 อำเภอจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทุนชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคมเสนอขออนุมัติจากจังหวัด ขั้นตอนที่ 5 อำเภอดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทุนชุมชนและสรุปผลการดำเนินงานรายงานจังหวัดพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ ขั้นตอนที่ 6 จังหวัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและสรุปเอกสารรายงานกรมการพัฒนาชุมชน

14 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ดำเนินการ : 4 แห่ง ไตรมาสที่ ในพื้นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มเป้าหมาย : 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน ประกอบด้วย ภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชน

15 ปฏิทินส่งงาน

16 2. เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/รูปภาพ
กิจกรรม จัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานการ พัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1. รายงานผลการประเมินในระบบonline โปรแกรม PPM 2. เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน/รูปภาพ

17 2. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน /รูปภาพ/ สื่อวีดิทัศน์
กิจกรรม เสริมสร้างการบริหารจัดการทุนชุมชนหมู่บ้าน ทุนชุมชนต้นแบบ 1. รายงานผลการประเมินในระบบonline โปรแกรม PPM 2. เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน /รูปภาพ/ สื่อวีดิทัศน์

18

19 จบ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google