งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม ๑ จัดทำ คลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อ เป็นฐานการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1,756 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม ๑ จัดทำ คลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อ เป็นฐานการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1,756 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม ๑ จัดทำ คลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อ เป็นฐานการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1,756 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 4,000 บาท งบประมาณ 7,024,000 บาท

3 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้หมู่บ้าน / ชุมชน มีคลังข้อมูลและ แผนพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ :

4 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน และ ภาคีการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดทำ คลังข้อมูลทุนชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทุน ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

5 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีคลังข้อมูลทุนชุมชนใน หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ จำนวน 1,756 แห่ ง ตัวชี้วัดกิจกรรม :

6 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 1 แจ้งจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบปี 2554 เป็นพื้นที่ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดแจ้งอำเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและ ประชาชน จำนวน 10 คน ระยะเวลา ๑ วัน ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการติดตามสนับสนุนการ ดำเนินงานรายงานผู้บังคับบัญชา ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน :

7 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดำเนินการ : ระยะเวลา 1 วัน ในไตรมาสที่ 3 ในพื้นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงปี 2554 กลุ่มเป้าหมาย : หมู่บ้านละ 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและ ประชาชน

8 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม ๒ เสริมสร้างการ บริหารจัดการทุนชุมชน หมู่บ้านทุนชุมชนต้นแบบ จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 185,000 บาท งบประมาณ 740,000 บาท

9 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการการ บริหารจัดการ กองทุนชุมชน ร่วมกัน วัตถุประสงค์ :

10 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้าน / ชุมชนสามารถ บริหารจัดการ ทุนชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดการพึ่งพาตนเองของ ชุมชน ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ :

11 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมู่บ้านมีกิจกรรมพัฒนาทุน ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและ คุณค่าแก่ทุนชุมชนที่เป็น ต้นแบบ ได้อย่างน้อย 1 กิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม :

12 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขั้นตอน 1 คัดเลือกหมู่บ้านทุนชุมชนต้นแบบ ( หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ๆละ 1 หมู่บ้าน รวมจำนวน 4 หมู่บ้าน ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับพื้นที่ ขั้นตอนที่ 3 จัดเวทีประชาคมผู้นำชุมชน / กลุ่ม / องค์กรและประชาชน รวม 30 คน ระยะเวลาเวลา 1 วัน ขั้นตอนการดำเนินงาน :

13 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขั้นตอนที่ 4 อำเภอจัดทำรายละเอียด โครงการ / กิจกรรมพัฒนาทุนชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีประชาคม เสนอขออนุมัติจากจังหวัด ขั้นตอนที่ 5 อำเภอดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมพัฒนาทุนชุมชนและสรุปผลการ ดำเนินงานรายงานจังหวัดพร้อมหลักฐาน เชิงประจักษ์ ขั้นตอนที่ 6 จังหวัด ติดตามสนับสนุนการ ดำเนินงานและสรุปเอกสารรายงาน กรมการพัฒนาชุมชน

14 กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดำเนินการ : 4 แห่ง ไตรมาสที่ 2-3 ในพื้นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลุ่มเป้าหมาย : 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน ประกอบด้วย ภาคีการพัฒนา ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและ ประชาชน

15

16 กิจกรรม จัดทำคลังข้อมูลทุน ชุมชนเพื่อเป็นฐานการ พัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 1. รายงานผลการประเมินในระบบ online โปรแกรม PPM 2. เอกสารรายงานผลการ ดำเนินงาน / รูปภาพ

17 กิจกรรม เสริมสร้างการบริหาร จัดการทุนชุมชนหมู่บ้าน ทุนชุมชนต้นแบบ 1. รายงานผลการประเมินในระบบ online โปรแกรม PPM 2. เอกสารสรุปผลการ ดำเนินงาน / รูปภาพ / สื่อวีดิทัศน์

18

19


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การพัฒนาทุนชุมชนสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม ๑ จัดทำ คลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อ เป็นฐานการพัฒนาสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1,756 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google