งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2 หัวเรื่อง ภาพรวมของภาควิชาฯ โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก
ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชาฯ ระบบจองห้องเรียน และ ห้องประชุมของภาควิชาฯ ระบบการเบิกวัสดุในสโตร์ โปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ระบบการจัดการข้อมูลภายในกลุ่มผู้ใช้(windows sharepoint service)

3 ภาพรวมของภาควิชาฯ ใช้ระบบเอกสารเป็นหลักในการจัดการต่างๆ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลามากในการทำงาน เช่น การค้นหาข้อมูล ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มที่ หากต้องการทราบข้อมูลต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่นั้นๆ ดังนั้นจึงขอเสนอระบบสารสนเทศที่ใช้ภายในภาควิชาฯ ดังนี้

4 1. ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชาฯ
ปัญหา ประตูเข้าภาควิชาฯ เป็นประตูอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลูกกุญแจจำนวนจำกัดเพียง 254 ดอก รหัสของกุญแจต้องไม่ซ้ำกัน นักศึกษาต้องหมุนเวียนกันใช้ในแต่ละปี ยากที่จะสามารถรู้ได้ว่ารหัสกุญแจใดได้ใช้ไปแล้วบ้าง ยากต่อการตรวจสอบหนี้สิน และการควบคุมค่ามัดจำ

5 1. ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชา (ต่อ)
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ เพื่อการอำนวยความสะดวกของระบบการจัดการ ยืม-คืนกุญแจของภาควิชาฯ เพื่อลดความผิดพลาดในการยืม-คืนกุญแจของภาควิชาฯ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบหนี้สิน เพื่อง่ายต่อการจัดการค่ามัดจำ

6 1. ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชา (ต่อ)
ตัวอย่างโปรแกรม

7 1. ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชา (ต่อ)
ตัวอย่างโปรแกรม (การค้นหาข้อมูล)

8 1. ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชา (ต่อ)
ตัวอย่างโปรแกรม(รายงาน)

9 2. ระบบจองห้องเรียน และ ห้องประชุมของภาควิชาฯ
ปัญหา ต้องจองผ่านกระดาษตารางการใช้ห้อง ยากต่อการตรวจสอบการใช้ห้อง ผู้ดูแลจะต้องจัดการตารางการจองด้วยตัวเอง

10 2. ระบบจองห้องเรียน และ ห้องประชุมของภาควิชาฯ (ต่อ)
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้สามารถจองห้องประชุมและห้องเรียนด้วยตัวเอง ลดปัญหาการจองซ้ำซ้อน ลดปัญหาเจ้าหน้าที่ในการจัดตารางการใช้ห้อง สามารถตรวจสอบการใช้ห้องแบบย้อนหลัง สามารถส่งอีเมลล์แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่หากมีการจองห้อง

11 2. ระบบจองห้องเรียน และ ห้องประชุมของภาควิชาฯ (ต่อ)
ตัวอย่างโปรแกรม คลิ๊ก

12 3. ระบบการเบิกวัสดุในสโตร์
ปัญหา เมื่อนักศึกษาต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องการหรือไม่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุอุปกรณ์ใดเหลือน้อย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิกย้อนหลังได้ยาก

13 3. ระบบการเบิกวัสดุในสโตร์ (ต่อ)
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ นักศึกษาและบุคลากรสามารถตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล เพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่สโตร์ ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อวัสดุอุปกรณ์เหลือน้อย สามารถตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายวัสดุและวัสดุคงเหลือได้ เจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ทันทีที่มีคนเบิกวัสดุอุปกรณ์และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ทันที

14 3. ระบบการเบิกวัสดุในสโตร์ (ต่อ)
ตัวอย่างโปรแกรม คลิ๊ก

15 4. ระบบการจัดการข้อมูลภายในกลุ่มผู้ใช้
ปัญหา ภาควิชามีกลุ่มงานหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัย ชมรมต่างๆ ไม่มีพื้นที่ในการทำงานร่วมกันสำหรับเอกสาร ข้อมูล และความคิด ไม่มีระบบติดตามงาน

16 4. ระบบการจัดการข้อมูลภายในกลุ่มผู้ใช้
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันสำหรับเอกสาร ข้อมูล และความคิดของกลุ่มงานต่างๆ มีระบบปฎิทินนัดหมาย มีระบบติดตามงาน มีระบบกระดานอภิปรายในกลุ่ม มีระบบอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในกลุ่ม

17 4. ระบบการจัดการข้อมูลภายในกลุ่มผู้ใช้
ตัวอย่างโปรแกรม คลิ๊ก

18 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google