งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความ สะดวก และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความ สะดวก และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความ สะดวก และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

2 หัวเรื่อง  ภาพรวมของภาควิชาฯ  โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความสะดวก  ระบบควบคุมการเบิกกุญแจเข้าภาควิชาฯ  ระบบจองห้องเรียน และ ห้องประชุมของ ภาควิชาฯ  ระบบการเบิกวัสดุในสโตร์  โปรแกรมระบบการจัดการข้อมูลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา  ระบบการจัดการข้อมูลภายในกลุ่มผู้ใช้ (windows sharepoint service)

3 ภาพรวมของภาควิชาฯ  ใช้ระบบเอกสารเป็นหลักในการจัดการต่างๆ  เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลามากในการทำงาน เช่น การค้นหาข้อมูล  ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตอย่าง เต็มที่  หากต้องการทราบข้อมูลต้องสอบถามจาก เจ้าหน้าที่นั้นๆ  ดังนั้นจึงขอเสนอระบบสารสนเทศที่ใช้ภายใน ภาควิชาฯ ดังนี้

4 1. ระบบควบคุมการเบิก กุญแจเข้าภาควิชาฯ  ปัญหา  ประตูเข้าภาควิชาฯ เป็นประตูอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีลูกกุญแจจำนวนจำกัดเพียง 254 ดอก  รหัสของกุญแจต้องไม่ซ้ำกัน  นักศึกษาต้องหมุนเวียนกันใช้ในแต่ละปี  ยากที่จะสามารถรู้ได้ว่ารหัสกุญแจใดได้ใช้ไป แล้วบ้าง  ยากต่อการตรวจสอบหนี้สิน และการควบคุม ค่ามัดจำ

5 1. ระบบควบคุมการเบิก กุญแจเข้าภาควิชา ( ต่อ )  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์  เพื่อการอำนวยความสะดวกของระบบการ จัดการ ยืม - คืนกุญแจของภาควิชาฯ  เพื่อลดความผิดพลาดในการยืม - คืนกุญแจ ของภาควิชาฯ  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบหนี้สิน  เพื่อง่ายต่อการจัดการค่ามัดจำ

6 1. ระบบควบคุมการเบิก กุญแจเข้าภาควิชา ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม

7 1. ระบบควบคุมการเบิก กุญแจเข้าภาควิชา ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม ( การค้นหาข้อมูล )

8 1. ระบบควบคุมการเบิก กุญแจเข้าภาควิชา ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม ( รายงาน )

9 2. ระบบจองห้องเรียน และ ห้อง ประชุมของภาควิชาฯ  ปัญหา  ต้องจองผ่านกระดาษตารางการใช้ห้อง  ยากต่อการตรวจสอบการใช้ห้อง  ผู้ดูแลจะต้องจัดการตารางการจองด้วยตัวเอง

10 2. ระบบจองห้องเรียน และ ห้อง ประชุมของภาควิชาฯ ( ต่อ )  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์  ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตารางการใช้ห้องผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตได้  ผู้ใช้สามารถจองห้องประชุมและห้องเรียน ด้วยตัวเอง  ลดปัญหาการจองซ้ำซ้อน  ลดปัญหาเจ้าหน้าที่ในการจัดตารางการใช้ ห้อง  สามารถตรวจสอบการใช้ห้องแบบย้อนหลัง  สามารถส่งอีเมลล์แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่หากมี การจองห้อง

11 2. ระบบจองห้องเรียน และ ห้อง ประชุมของภาควิชาฯ ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม คลิ๊ก คลิ๊ก

12 3. ระบบการเบิกวัสดุในส โตร์  ปัญหา  เมื่อนักศึกษาต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีวัสดุอุปกรณ์ที่ นักศึกษาต้องการหรือไม่  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุ อุปกรณ์ใดเหลือน้อย  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิกย้อนหลังได้ยาก

13 3. ระบบการเบิกวัสดุในส โตร์ ( ต่อ )  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์  นักศึกษาและบุคลากรสามารถตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล  เพื่อลดการทำงานของเจ้าหน้าที่สโตร์  ระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อวัสดุอุปกรณ์เหลือ น้อย  สามารถตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายวัสดุ และวัสดุคงเหลือได้  เจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ทันทีที่มีคนเบิกวัสดุ อุปกรณ์และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ทันที

14 3. ระบบการเบิกวัสดุในส โตร์ ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม คลิ๊ก คลิ๊ก

15 4. ระบบการจัดการข้อมูล ภายในกลุ่มผู้ใช้  ปัญหา  ภาควิชามีกลุ่มงานหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัย ชมรม ต่างๆ  ไม่มีพื้นที่ในการทำงานร่วมกันสำหรับเอกสาร ข้อมูล และความคิด  ไม่มีระบบติดตามงาน

16 4. ระบบการจัดการข้อมูล ภายในกลุ่มผู้ใช้  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์  เพื่อเป็นพื้นที่ในการทำงานร่วมกันสำหรับเอกสาร ข้อมูล และความคิดของกลุ่มงานต่างๆ  มีระบบปฎิทินนัดหมาย  มีระบบติดตามงาน  มีระบบกระดานอภิปรายในกลุ่ม  มีระบบอีเมลล์แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายในกลุ่ม

17 4. ระบบการจัดการข้อมูล ภายในกลุ่มผู้ใช้  ตัวอย่างโปรแกรม คลิ๊ก คลิ๊ก

18 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมที่ช่วยในการอำนวยความ สะดวก และระบบการจัดการข้อมูลสำหรับ บุคลากร และนักศึกษา นำเสนอโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google