งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Industrial Robotic Arm แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Industrial Robotic Arm แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Industrial Robotic Arm แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm

2 คณะผู้จัดทำคณะผู้จัดทำ  1. นายสถาพร ผิวประเสริฐ รหัส 5512315155  2. นายสรศักดิ์ แจ้งกิจ รหัส 5512352458  3. นายศุภชัย ยุ กเหล่น รหัส 5514787634

3 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหาการวิจัย  ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการแข่งขัน รุนแรงขึ้นเป็นลำดับ กลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้ ผู้ประกอบการแข่งขันได้ในตลาดโลก คือ อาศัยความสามารถเชิงเทคโนโลยีของ อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนโดยเฉพาะด้าน การออกแบบ และจัดสร้างระบบหุ่นยนต์ อัตโนมัติ ซึ่งพบว่าความก้าวหน้าในการ พัฒนาหุ่นยนต์นั้นได้เข้ามามีบทบาททั้งใน ชีวิตประจำวัน และงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน และนับว่ามีการเจริญเติบโตสูง หุ่นยนต์ได้ถูก นำมาทดแทนแรงงานคนทั้งในด้านของการ เพิ่มผลผลิต และการลดอัตราการเสี่ยงชีวิต

4 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหาการวิจัย  ในงานที่มีอันตรายสูง อย่างไรก็ตามพบว่าที่ ผ่านมายังมิได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ส่วน ใหญ่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่ มีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา สูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย ดังนั้นการคิดเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง จึงมี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนได้มีการ เจริญเติบโตภายในประเทศอย่างมาก ทำให้มี ความต้องการหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตมาก ตามไปด้วย

5 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหาการวิจัย  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำวิจัย เรื่องโปรแกรมจำลองการทำงานของแขนกล เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาการควบคุม แขนกลให้สามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมกันทั้ง สามแกน การเคลื่อนที่ของแขนกลจะสัมพันธ์ ต่อกันภายใต้ระยะเวลาตามกำหนด รวมทั้ง เพื่อลดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ให้ เหลือน้อยที่สุด โดยได้นำคอมพิวเตอร์มาเป็น ตัวประมวลผลทางพิกัดตำแหน่งของการ เคลื่อนที่ ส่วนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมถูกเขียน ขึ้นมาจากโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก เพราะ จะง่ายในการออกแบบ

6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  เพื่อสร้างแขนกลในงานอุตสาหกรรม ที่ สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้

7 สมมติฐานการวิจัย  แขนกลในงานอุตสาหกรรม ที่พัฒนาขึ้นมา นั้น มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการ เรียนการสอนได้

8  นักศึกษามีความสะดวกในการส่งรายงานมาก ขึ้น  ลดข้อผิดพลาดในเรื่องการสูญหายของ รายงาน  ลดปัญหาการส่งรายงานล่าช้าเนื่องจากมีการ ระบุเวลา วันที่ส่ง ชัดเจน  อาจารย์มีความสะดวกในการรวบรวมรายงาน ตรวจให้คะแนน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก การวิจัย

9 ขอบเขตของการวิจัย  ใช้โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกในการออกแบบ และเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุมการทำงาน ของแขนกลที่ออกแบบไว้  ออกแบบโปรแกรมให้สามารถควบคุมแบบ แขนกลได้ทั้งระบบธรรมดา และระบบ อัตโนมัติ  มีการแสดงภาพแบบจำลองแขนกล  แขนกลให้เคลื่อนไหวได้ในแกนข้อต่อของตัว ฐานไม่ต่ำกว่า 360 องศา และแกนข้อต่อส่วน ที่เหลือ เคลื่อนที่ได้ไม่ต่ำกว่า 90 องศา  แขนกลให้สามารถหยิบจับวัตถุ และนำวัตถุ ไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้

10 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีลำดับ ขั้นตอนดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้  ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานของระบบแขนกล  ออกแบบชุดแขนกล - ชุดคำสั่งควบคุมแขนกล - ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน - วงจรควบคุม ระเบียบวิธีวิจัย

11  ทดสอบการทำงานของการทำงานของแขน กล  แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมให้ สมบูรณ์  จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม  รายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้า  จัดทำคู่มือวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย

12 งบประมาณ งบประมาณของโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท  ค่าอุปกรณ์ในการสร้างชุดแขนกลเป็นเงิน 8,000 บาท  ค่าจัดทำรูปเล่มงานวิจัยเป็นเงิน 2,000 บาท  อื่น ๆเป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท

13 รูปแบบของงานวิจัย

14 ผังการทำงานของงานวิจัย

15 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt Industrial Robotic Arm แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google