งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm

2 คณะผู้จัดทำ 1. นายสถาพร ผิวประเสริฐ รหัส 5512315155
1. นายสถาพร      ผิวประเสริฐ         รหัส 2. นายสรศักดิ์      แจ้งกิจ                  รหัส 3. นายศุภชัย      ยุกเหล่น                  รหัส

3 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
ในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมต่าง ๆ มีการแข่งขันรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ กลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ในตลาดโลก คือ อาศัยความสามารถเชิงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนโดยเฉพาะด้านการออกแบบ และจัดสร้างระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งพบว่าความก้าวหน้าในการพัฒนาหุ่นยนต์นั้นได้เข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตประจำวัน และงานอุตสาหกรรมปัจจุบัน และนับว่ามีการเจริญเติบโตสูง หุ่นยนต์ได้ถูกนำมาทดแทนแรงงานคนทั้งในด้านของการเพิ่มผลผลิต และการลดอัตราการเสี่ยงชีวิต

4 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
ในงานที่มีอันตรายสูง อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมายังมิได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงตามไปด้วย ดังนั้นการคิดเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนได้มีการเจริญเติบโตภายในประเทศอย่างมาก ทำให้มีความต้องการหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตมากตามไปด้วย

5 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำวิจัยเรื่องโปรแกรมจำลองการทำงานของแขนกล เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาการควบคุมแขนกลให้สามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมกันทั้งสามแกน การเคลื่อนที่ของแขนกลจะสัมพันธ์ต่อกันภายใต้ระยะเวลาตามกำหนด รวมทั้งเพื่อลดความผิดพลาดในการเคลื่อนที่ให้เหลือน้อยที่สุด โดยได้นำคอมพิวเตอร์มาเป็นตัวประมวลผลทางพิกัดตำแหน่งของการเคลื่อนที่ ส่วนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมถูกเขียนขึ้นมาจากโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก เพราะจะง่ายในการออกแบบ

6 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อสร้างแขนกลในงานอุตสาหกรรม ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการสอนได้

7 สมมติฐานการวิจัย แขนกลในงานอุตสาหกรรม ที่พัฒนาขึ้นมานั้น มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
นักศึกษามีความสะดวกในการส่งรายงานมากขึ้น ลดข้อผิดพลาดในเรื่องการสูญหายของรายงาน ลดปัญหาการส่งรายงานล่าช้าเนื่องจากมีการระบุเวลา วันที่ส่ง ชัดเจน อาจารย์มีความสะดวกในการรวบรวมรายงานตรวจให้คะแนน

9 ขอบเขตของการวิจัย ใช้โปรแกรมภาษาวิชวลเบสิกในการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของแขนกลที่ออกแบบไว้ ออกแบบโปรแกรมให้สามารถควบคุมแบบแขนกลได้ทั้งระบบธรรมดา และระบบอัตโนมัติ มีการแสดงภาพแบบจำลองแขนกล แขนกลให้เคลื่อนไหวได้ในแกนข้อต่อของตัวฐานไม่ต่ำกว่า 360 องศา และแกนข้อต่อส่วนที่เหลือ เคลื่อนที่ได้ไม่ต่ำกว่า 90 องศา แขนกลให้สามารถหยิบจับวัตถุ และนำวัตถุไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้

10 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบแขนกล ออกแบบชุดแขนกล - ชุดคำสั่งควบคุมแขนกล - ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน - วงจรควบคุม

11 ระเบียบวิธีวิจัย ทดสอบการทำงานของการทำงานของแขนกล
แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม รายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้า จัดทำคู่มือวิจัย

12 งบประมาณ งบประมาณของโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท
งบประมาณของโครงการวิจัย รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท ค่าอุปกรณ์ในการสร้างชุดแขนกลเป็นเงิน 8,000 บาท ค่าจัดทำรูปเล่มงานวิจัย เป็นเงิน 2,000 บาท อื่น ๆ เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ,000 บาท

13 รูปแบบของงานวิจัย

14 ผังการทำงานของงานวิจัย

15 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt แขนกลในงานอุตสาหกรรม Industrial Robotic Arm

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google