งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการบริหารการ ฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการ ให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานโครงการหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการบริหารการ ฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการ ให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานโครงการหมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการบริหารการ ฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการ ให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานโครงการหมายเลข COE2005-04 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ผู้พัฒนาโครงการ นายธนกร ญานกาย รหัสนักศึกษา 453040728-7 นายธนวิทย์ คำควร รหัสนักศึกษา 453040735-0 นายแสนทนงค์ ชินหัวดง รหัสนักศึกษา 453041028-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการผ. ศ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก

3 เรื่องที่จะนำเสนอ  วิเคราะห์ความต้องการของ ระบบ  การจัดการกับผู้เกี่ยวข้องกับ ระบบ  การออกแบบกระบวนการ ทำงาน  การออกแบบระบบการเดิน ของเอกสาร  การออกแบบส่วนแสดงผลกับ ผู้ใช้  การเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล  การเตรียมเครื่อง Server และ เครื่อง Client  การสร้างโปรแกรม  ตัวอย่างการทำงาน

4 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ  Server คอยจัดการเกี่ยวกับการ จัดเก็บข้อมูล  Client จะทำการเรียกใช้  ทำงานผ่าน Web Browser  แสดงข้อมูลเป็นรายงานและแสดง สถิติได้  มีผู้ดูแลระบบ  ส่งข้อมูลเป็น XML

5 การจัดการกับผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องมี User Name ของตนเอง และจัดกลุ่ม ของ ผู้ใช้ตามหน้าที่รับผิดชอบ

6 การออกแบบกระบวนการทำงาน รวบรวมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 1. การขอจอง 2. การประชุม 3. การแจ้งเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ 4. การส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม 5. การเสนอโครงการ 6. แจ้งสถานะห้องประจำวัน 7. การติดต่อสอบถามรายละเอียด

7 การออกแบบระบบการเดินของเอกสาร  การตรวจสอบ  การอนุมัติ  การแจ้งข้อมูลเพื่อทราบ  การตัดสินใจ ระบบการเดินของเอกสารนั้นจะมีการออกแบบให้ ระบบสอดคล้อง กับกระบวนการทำงาน

8 การออกแบบส่วนแสดงผลกับผู้ใช้  การออกแบบ Form การทำงาน  สามารถใช้งานได้หลายฝ่ายไม่จำเพาะ เจาะจง  รับข้อมูลได้ครบตามกระบวนงาน  การออกแบบ Report แสดงข้อมูล และสถิติ  แสดงข้อมูลย้อนหลังได้  แสดงสถิติได้  มีการคำนวณในบาง Report  ข้อมูลที่แสดง Update ตามฐานข้อมูล

9 การเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ข้อมูลที่เก็บลงในฐานข้อมูลจะถูกจัดเก็บเป็นกลุ่ม ไว้ตาม Form การทำงาน

10 การเตรียมเครื่อง Server และเครื่อง Client  Server  IIS  XIQMA Service and Application  Reporting Service  Microsoft SQL Server  Microsoft Dot.Net FrameWork  Client  Microsoft Dot.Net FrameWork

11 ตัวอย่างการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการบริหารการ ฝึกอบรมของศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการเขตพื้นที่ในการ ให้บริการ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายงานโครงการหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google