งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม ผู้สอน : ครูวุฒิชาติ มา ตย์นอก รหัส วิชา ง 2224 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม ผู้สอน : ครูวุฒิชาติ มา ตย์นอก รหัส วิชา ง 2224 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม ผู้สอน : ครูวุฒิชาติ มา ตย์นอก รหัส วิชา ง 2224 2

2 เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อประสม ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม ในปัจจุบันมีการนำสื่อประสมไปประยุกต์ใช้ใน ด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การนำเสนอข้อมูล และการ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เนื่องจากสามารถนำเสนอ เนื้อหาได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ ทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกในด้าน ใช้งาน สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการ ใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้การประยุกต์ใช้สื่อ ประสมได้รับการพัฒนาออกในวงกว้าง

3 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม สื่อการเรียนการสอนระบบสื่อประสมผ่านเว็บ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ก้าวหน้า การ ประยุกต์ใช้สื่อประสมสามารถประยุกต์ใช้งานด้าน ต่างๆ ดังนี้  ด้านธุรกิจ  ด้านการศึกษา  ด้านนันทนาการ  ด้านการฝึกอบรม  ด้านประชาสัมพันธ์  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม การประยุกต์ใช้สื่อ ประสม  ด้านธุรกิจ สื่อประสมช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ ธุรกิจได้อย่างมาก เช่น การนำเสนองานให้ลูกค้า โดยอาศัยสื่อประสมทำให้สามารถเข้าใจได้ง่าย เห็นภาพชัดเจน

5 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม  ด้านการศึกษา ในวงการศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสื่อประสม อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การเรียนการสอน การสร้าง สื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น การทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์

6 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม  ด้านนันทนาการ เทคโนโลยีสื่อประสมมีส่วนอย่างมากในการ สร้างภาพยนตร์ การสร้างเกม และการสร้างการ์ตูน แอนิเมชัน

7 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม  ด้านการฝึกอบรม เทคโนโลยีสื่อประสมมีส่วนช่วยในการฝึกอบรม แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความสามารถใน การปฏิบัติงาน โดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการอบรมแบบออนไลน์เพื่อ แก้ปัญหาเรื่องระยะทางและค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม

8 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม  ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อประสมเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่ ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-new) การทำโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานสิ้นค้า แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-catalog) และการ ถ่ายทอดสดบนอินเทอร์เน็ต

9 ง 22242 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อ ประสม  ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข งานด้านการแพทย์ใช้ประโยชน์อย่างมากใน เรื่องของการนำเสนอข้อมูลการเรียนการสอน ทางด้านการแพทย์

10 คำถามท้ายเรื่อง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ ลงในสมุดเรียน 1. ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลของฮาร์ดแวร์หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานสื่อประสม 2 อุปกรณ์ และบอก คุณลักษณะที่สำคัญของอุปกรณ์นั้นๆ 2. ให้นักเรียนบอกชื่อโปรแกรมสำหรับทำงานด้าน กราฟิกและสื่อประสม มาอย่างน้อย 2 โปรแกรม และอธิบายคุณลักษณะของโปรแกรม 3. นักเรียนคิดว่าในอนาคตเทคโนโลยีสื่อประสมจะ ถูกนำมาใช้ในด้านใดมากที่สุด เพราะเหตุใด ส่งสัปดาห์หน้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 55


ดาวน์โหลด ppt กราฟิกและเทคโนโลยี สื่อประสม ผู้สอน : ครูวุฒิชาติ มา ตย์นอก รหัส วิชา ง 2224 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google