งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07

2 หัวข้อนำเสนอ 1  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการ  แผนการดำเนินงาน  งานที่ดำเนินการไปแล้ว  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  งานที่จะดำเนินการต่อไป

3 ที่มาของโครงการ 2  การใช้กระดาษในการจดบันทึกและนัด หมาย เมื่อมีการนัดหมาย หลายๆ คน ทำได้ไม่สะดวก  การตรวจสอบวันและเวลาที่ว่างของบุคคล ที่เกี่ยวข้องทำได้ยาก  โครงการนี้จึงต้องการที่จะพัฒนาระบบ บริการปฎิทินและตาราง นัดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ ผู้ใช้งานมีความสะดวก ในการจดบันทึก

4 วัตถุประสงค์ของ โครงการ 3  ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์ทำ ได้ง่ายและรวดเร็ว  ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์หรือ การใช้ซอฟต์แวร์ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการนัด หมายระหว่างบุคคล

5 ขอบเขตของโครงการ 4  มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดย บุคลากรในองค์กร  มีระบบการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้ สำหรับบุคคลทั่วไป  สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลขององค์กร หรืออีเมล์อื่นๆ  มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ  สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่ม บุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ  สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

6 แผนการดำเนินงาน 5

7 ผลการดำเนินงาน 6  ศึกษาและติดตั้ง Zimbra บน Ubuntu  ทดลองใช้งาน Zimbra  ศึกษาและติดตั้งซอร์สโค้ดบน Eclipse

8 โปรแกรม คุณสมบัติ ZimbraGoogle Calendar Microsoft Office Outlook 1. เลือกแสดงรูปแบบปฏิทินได้ หลากหลาย  2. ใช้สีในการแยกประเภทของงาน  3. ค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ  4. แจ้งเตือนบันทึกและวันสำคัญผ่าน ทางอีเมล  5. เลือกแสดงการนัดหมายเฉพาะกลุ่ม หรือแสดงการนัดหมายทั้งหมด  6. ใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต XX  7. สามารถดูปฏิทินผ่านโปรแกรมอื่นได้  XX คุณสมบัติของ Zimbra และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 7

9 เหตุผลที่ต้องการพัฒนาต่อ ยอดจาก Zimbra 8  ภาษาไทย  โอเพนซอร์ส  อินเตอร์เน็ต

10 ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับ การพัฒนา Zimbra 9  Java Development Kit 6  Tomcat 5.5.27  MySQL Server 5.0  LDAP (OpenLDAP)  Eclipse IDE ( บน Ubuntu 8.04 LTS)

11 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 10  Java Development Kit 6 ( เสร็จสิ้น )  Tomcat 5.5.27 ( เสร็จสิ้น )  MySQL Server 5.0 ( เสร็จ สิ้น )  LDAP (OpenLDAP) ( กำลัง ดำเนินการ ) เกิดปัญหาในการตั้งค่าโปรแกรมที่ จำเป็นในการรันซอร์สโค้ดของ Zimbra บน Eclipse IDE แก้ปัญหาโดยการขอคำแนะนำเกี่ยวกับ ปัญหาจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ ค้นหา จากอินเตอร์เน็ต และศึกษาการติดตั้งโปรแกรม อย่างละเอียด

12 งานที่ดำเนินการต่อไป 11  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตั้งค่า โปรแกรม  ออกแบบรูปแบบและการทำงานของ โปรแกรม  รันโปรแกรมและทดลองแก้ไข โปรแกรมบางส่วน

13 Q & A 12 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บริการปฏิทินและตารางนัดหมาย ภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service หมายเลขโครงการ COE2009-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google