งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน
หมายเลขโครงการ COE บริการปฏิทินและตารางนัดหมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ.วนิดา แก่นอากาศ รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผู้จัดทำ 1. นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติ รหัส นางสาวจุฬีลักษณ์ พละมาตย์ รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการ
แผนการดำเนินงาน งานที่ดำเนินการไปแล้ว ปัญหาและแนวทางการแก้ไข งานที่จะดำเนินการต่อไป

3 ที่มาของโครงการ การใช้กระดาษในการจดบันทึกและนัดหมาย เมื่อมีการนัดหมาย
การใช้กระดาษในการจดบันทึกและนัดหมาย เมื่อมีการนัดหมาย หลายๆ คน ทำได้ไม่สะดวก การตรวจสอบวันและเวลาที่ว่างของบุคคลที่เกี่ยวข้องทำได้ยาก โครงการนี้จึงต้องการที่จะพัฒนาระบบบริการปฎิทินและตาราง นัดหมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก ในการจดบันทึก

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์หรือการใช้ซอฟต์แวร์ ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการนัดหมายระหว่างบุคคล

5 ขอบเขตของโครงการ มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยบุคลากรในองค์กร
มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยบุคลากรในองค์กร มีระบบการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมลขององค์กร หรืออีเมล์อื่นๆ มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่มบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

6 แผนการดำเนินงาน

7 ผลการดำเนินงาน ศึกษาและติดตั้ง Zimbra บน Ubuntu ทดลองใช้งาน Zimbra
ศึกษาและติดตั้งซอร์สโค้ดบน Eclipse

8 คุณสมบัติของ Zimbra และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
Google Calendar Microsoft Office Outlook 1. เลือกแสดงรูปแบบปฏิทินได้หลากหลาย 2. ใช้สีในการแยกประเภทของงาน 3. ค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ 4. แจ้งเตือนบันทึกและวันสำคัญผ่านทางอีเมล 5. เลือกแสดงการนัดหมายเฉพาะกลุ่มหรือแสดงการนัดหมายทั้งหมด 6. ใช้งานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต X 7. สามารถดูปฏิทินผ่านโปรแกรมอื่นได้

9 เหตุผลที่ต้องการพัฒนาต่อยอดจาก Zimbra
ภาษาไทย โอเพนซอร์ส อินเตอร์เน็ต

10 ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา Zimbra
(บน Ubuntu 8.04 LTS) Java Development Kit 6 Tomcat MySQL Server 5.0 LDAP (OpenLDAP) Eclipse IDE

11 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
เกิดปัญหาในการตั้งค่าโปรแกรมที่จำเป็นในการรันซอร์สโค้ดของ Zimbra บน Eclipse IDE Java Development Kit 6 (เสร็จสิ้น) Tomcat (เสร็จสิ้น) MySQL Server 5.0 (เสร็จสิ้น) LDAP (OpenLDAP) (กำลังดำเนินการ) แก้ปัญหาโดยการขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต และศึกษาการติดตั้งโปรแกรมอย่างละเอียด

12 งานที่ดำเนินการต่อไป
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการตั้งค่าโปรแกรม ออกแบบรูปแบบและการทำงานของโปรแกรม รันโปรแกรมและทดลองแก้ไขโปรแกรมบางส่วน

13 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google