งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – POC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – POC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – POC)
สำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด น่ า น 1

2 ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-POC)
1 ประโยชน์ของระบบ e-POC 2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบ e-POC 3 การดำเนินการและการนำไปใช้งาน 4 2

3 ที่มาของระบบ e-POC จังหวัดน่าน มีนโยบายนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงงานด้านสารบรรณ ที่ยังมีความล่าช้าและสืบค้นได้ยาก สำนักงานจังหวัดน่าน ศึกษาระบบ e-POC และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมทั้งไปศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมส่วนราชการ เพื่อร่วมกันประเมินความสามารถของระบบ e-POC และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบดังกล่าว e-POC : Electronic Province Operation Center หรือระบบสำนักงานอิเล็กทรอกนิกส์ เป็นระบบที่นำมาใช้ในงานบริหาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อจัดวางระบบระเบียบการบริหารข้อมูล 3

4 ประโยชน์ของระบบ e-POC
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของระบบ e-POC ด้านเวลา ด้านทรัพยากร ด้านการบริหาร งานบุคคล ด้านงบประมาณ 4

5 ฟังก์ชันการทำงานของระบบ e-POC
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบรับ-ส่งเอกสาร ระบบบริการ/ ประชาสัมพันธ์ (e-Service) e-POC ระบบสนับสนุนงานประจำ (Back Office) 5

6 หน้าแรกของระบบ E-POC 6

7 ระบบบริการ/ประชาสัมพันธ์ (e-Service)
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2 กระดานข่าว 3 ข่าวประกวดราคา 4 ดาวน์โหลดไฟล์ 7

8 ระบบบริการ/ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
8

9 ระบบสนับสนุนงานประจำ (Back Office)
ปฏิทินและนัดหมาย ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 9

10 ระบบสนับสนุนงานประจำ (Back Office)
10

11 ระบบรับ-ส่งเอกสาร ระบบ ส่งเอกสาร ระบบ รับเอกสาร ระบบ ทะเบียนรับ ระบบ
1 2 3 4 ระบบ ส่งเอกสาร ระบบ รับเอกสาร ระบบ ทะเบียนรับ ระบบ ทะเบียนส่ง 11

12 ระบบรับ-ส่งเอกสาร 12

13 การดำเนินการและการนำไปใช้งาน
ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 1 ติดตามและประเมินผล ใช้งานระบบ e-poc เต็มรูปแบบ ทดลองใช้งานระบบ e-poc เตรียมความพร้อมของระบบ ขณะนี้อยู่ในขั้นที่ 1 ระยะเวลา 1 เดือน (มิ.ย.-ก.ค.) ประมาณเดือน ก.ค. เป็นต้นไป ทุกๆ 3 เดือน (ครั้งแรกประมาณ ก.ย.) 13

14 สรุปประเมินผลแบบสอบถาม
- ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ - ประโยชน์ต่อการทำงาน - งานต่อการใช้งาน - โปรแกรมมีความถูกต้อง - คู่มืออธิบายการใช้งานได้ ชัดเจน 3.75 โปรแกรม X 4.00 วิทยากร อธิบายการใช้งาน โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เปิดโอกาสให้แสดงความ คิดเห็นและซักถามข้อ สงสัย 3.66 การจัดอบรม เวลาในการจัดอบรมมี ความเหมาสม สถานที่จัดงานมีความ เหมาะสม - อาหารว่างและอาหารที่ จัดเลี้ยงมีความเหมาะสม 14

15 การดำเนินงานระบบ e-POC
วิสัยทัศน์ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม” จังหวัดขอความร่วมมือส่วนราชการ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับการปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน ระบบ e-POC 15

16 รวดเร็ว ก้าวไกล สำนักงานยุคใหม่ ใช้ e-POC
จบการนำเสนอ รวดเร็ว ก้าวไกล สำนักงานยุคใหม่ ใช้ e-POC 16


ดาวน์โหลด ppt ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e – POC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google