งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e – POC) สำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด น่ า น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e – POC) สำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด น่ า น 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e – POC) สำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด น่ า น 1

2 www.themegallery.com ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e- POC) ที่มาของระบบ e-POC 1 ประโยชน์ของระบบ e-POC 2 ฟังก์ชันการทำงานของระบบ e-POC 3 การดำเนินการและการนำไปใช้งาน 4 2

3 www.themegallery.com ที่มาของระบบ e-POC  จังหวัดน่าน มีนโยบายนำเทคโนโลยีเข้ามา ปรับปรุงงานด้านสารบรรณ ที่ยังมีความล่าช้าและ สืบค้นได้ยาก  สำนักงานจังหวัดน่าน ศึกษาระบบ e-POC และ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมทั้งไป ศึกษาดูงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่  ประชุมส่วนราชการ เพื่อร่วมกันประเมิน ความสามารถของระบบ e-POC และร่วมแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบดังกล่าว  e-POC : Electronic Province Operation Center หรือ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอกนิกส์ เป็นระบบที่นำมาใช้ในงาน บริหาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ อย่างครบวงจร รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อ จัดวางระบบระเบียบการบริหารข้อมูล 3

4 www.themegallery.com ประโยชน์ของระบบ e-POC ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเวลา ด้านงบประมาณ ด้าน ทรัพยา กร ด้านการ บริหาร งานบุคคล 4

5 www.themegallery.com ฟังก์ชันการทำงานของระบบ e- POC การเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบรับ - ส่งเอกสาร ระบบสนับสนุนงานประจำ (Back Office) ระบบบริการ / ประชาสัมพันธ์ (e-Service) e-POC 5

6 www.themegallery.com หน้าแรกของระบบ E-POC 6

7 www.themegallery.com ระบบบริการ / ประชาสัมพันธ์ (e- Service) 1 ข่าว ประชาสัม พันธ์ 2 กระดาน ข่าว 3 ประกวด ข่าว ประกวด ราคา 4 ดาวน์ โหลดไฟล์ 7

8 www.themegallery.com ระบบบริการ / ประชาสัมพันธ์ ( ต่อ ) 8

9 www.themegallery.com ระบบสนับสนุนงานประจำ (Back Office) Back Office ระบบสนับสนุนงานประจำ ปฏิทินและนัดหมาย ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์ เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 9

10 www.themegallery.com ระบบสนับสนุนงานประจำ (Back Office) 10

11 www.themegallery.com ระบบรับ - ส่งเอกสาร 1234 ระบบส่งเอกสาร ระบบรับเอกสารระบบทะเบียนรับระบบทะเบียนส่ง 11

12 www.themegallery.com ระบบรับ - ส่งเอกสาร 12

13 www.themegallery.com การดำเนินการและการนำไปใช้ งาน ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 1 ติดตามและประเมินผล ใช้งานระบบ e-poc เต็มรูปแบบ ทดลองใช้งานระบบ e-poc เตรียมความพร้อมของระบบ ขณะนี้อยู่ในขั้นที่ 1 ระยะเวลา 1 เดือน ( มิ. ย.- ก. ค.) ประมาณเดือน ก. ค. เป็นต้นไป ทุกๆ 3 เดือน ( ครั้งแรกประมาณ ก. ย.) 13

14 www.themegallery.com สรุปประเมินผลแบบสอบถาม 4.00 วิทยากร - อธิบายการใช้ งาน โปรแกรมได้ เป็นอย่างดี - เปิดโอกาสให้ แสดงความ คิดเห็นและ ซักถามข้อ สงสัย 3.66 การจัดอบรม - เวลาในการจัด อบรมมี ความเหมาสม - สถานที่จัดงาน มีความ เหมาะสม - อาหารว่างและ อาหารที่ จัดเลี้ยงมีความ เหมาะสม - ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ - ประโยชน์ต่อ การทำงาน - งานต่อการใช้ งาน - โปรแกรมมี ความถูกต้อง - คู่มืออธิบาย การใช้งานได้ ชัดเจน 3.75 โปรแกรม X 14

15 www.themegallery.com การดำเนินงานระบบ e-POC วิสัยทัศน์ “ มองกว้าง คิดไกล ใฝ่ รู้ คู่คุณธรรม ” 15 จังหวัดขอความ ร่วมมือส่วน ราชการ ให้ ความสำคัญกับ การดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การนำ เทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้กับ การปฏิบัติ ราชการ

16 รวดเร็ว ก้าวไกล สำนักงานยุคใหม่ ใช้ e-POC www.themegallery.com 16


ดาวน์โหลด ppt ระบบสำนักงาน อิเล็กทรอนิกส์ (e – POC) สำ นั ก ง า น จั ง ห วั ด น่ า น 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google