งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 1 พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 1 พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 1 พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ อบรม โปรแกรมระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร นายธีระยุทธ์ ประสมพงศ์ นางสาวอุบลรัตน์ งามพร้อม วงศ์ ตุลาคม พ. ศ. 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 2 ลักษณะ / ความสามารถ ของโปรแกรม ช่วยการนำส่งและสั่งการเอกสาร ระหว่าง กอง / คณะ / ภาควิชา / ศูนย์ ในรูปของ ไฟล์ คอมพิวเตอร์ ผ่านทางเครือข่ายสื่อสาร อินเตอร์เน็ต สนับสนุนเฉพาะงานด้าน เอกสารสาร บรรณ ใช้การกระจายเอกสารแบบ Free Flow ช่วยการติดตามเรื่อง หรือค้นหา เอกสารย้อนหลังได้จากเลขหนังสือ หน่วยงาน หรือ คำค้น ฯลฯ สามารถบันทึกการสั่งการหรือคำสั่ง การที่ใช้บ่อยได้

3 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 3 ลักษณะ / ความสามารถ ของโปรแกรม ( ต่อ ) เรียกใช้งานได้จาก “ เว็บเบรา เซอร์ (Web Browser)” จึงไม่ต้อง ติดตั้งโปรแกรม ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้งานมาก่อน ใช้ชื่อผู้ใช้งาน & รหัสผ่าน เช่นเดียวกับ ที่ใช้ในระบบ DSS ของ มหาวิทยาลัย

4 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 4 การจำแนกผู้ใช้งาน (3 กลุ่ม ) ผู้รับ / ส่ง เอกสาร เป็นเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ ดูแลการรับเอกสาร / นำเสนอ เพื่อรอสั่งการ หรือส่งต่อ เอกสาร ผู้สั่งการ เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งการลงใน เอกสารที่นำเสนอ และยัง สามารถส่งเอกสารไปยัง หน่วยงานอื่นหรือสมาชิกได้ เช่นกัน สมาชิก / บุคคลากร เป็นบุคคลทั่วไปซึ่งรับ / อ่าน เอกสารที่มีส่งมาถึงตัวเอง

5 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 5 ส่งต่อไป ยังคณะ / หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ทั่วทุก วิทยาเขต กอง กลาง การทำงาน : หนังสือเข้าจาก ภายนอก -> มหาวิทยาลัย งานสาร บรรณ หนังสือ เข้าจาก ภายนอ ก มหาวิท ยาลัย ( กระดา ษ ) ลงรับแล้วส่ง ต่อให้กองที่ เป็นเจ้าของ เรื่องเพื่อ ดำเนินการ ต่อไป ผู้รับ - ส่ง เอกสาร กองอื่นๆ (+ กองกลาง ) เมื่อเสร็จสิ้นการ สั่งการจะสแกน เอกสารเพื่อ นำเข้าสู่ระบบ E- doc สำนักงาน อธิการบดี กระดาษ

6 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 6 สาร บรรณ ระดับ คณะ การจัดการเอกสารขาลง ( จากกอง ต่างๆ -> คณะ -> ภาควิชา ) บุคลากร บุคลากร หน่วยงาน ระดับคณะ / ศูนย์ หน่วยงาน ระดับภาควิชา / ฝ่าย / กลุ่มงาน ภายในคณะ ผู้สั่งการ ผู้รับ - ส่ง เอกสาร จัดโครงสร้าง หน่วยงาน ผู้รับ - ส่ง เอกสาร จากกองต่างๆ ของสนอ.

7 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 7 การจัดการเอกสารขาขึ้น ( จาก ภาควิชา -> คณะ -> กอง ) เอกสารที่สิ้นสุด ภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชา ( คณะ A) หน่วยสารบรรณ ( คณะ A) ผู้รับส่ง ผู้สั่งการ ธุรการ หัวหน้าภาค สมาชิก สารบรรณคณะอื่นๆ / กองงาน ผู้รับส่ง ผู้สั่งการ

8 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 8 ภาควิชาของคณะวิศวฯ หน่วยสารบรรณ คณะวิศวฯ ผู้รับส่ง ผู้สั่งการ ธุรการ หัวหน้าภาค สมาชิก สารบรรณคณะแพทย์ฯ ผู้รับส่ง ผู้สั่งการ ขอใช้เครื่องมือแพทย์ ตัวอย่างเอกสาร การขอใช้เครื่องมือแพทย์ ระหว่าง คณะวิศวฯ - คณะแพทย์ฯ ตัวอย่าง การจัดการเอกสารขาขึ้น

9 แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 9 เว็บของระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ Http://edoc.eng.psu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt แนะนำโปรแกรมเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ม. อ. 1 พัฒนาโดย ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทาง วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โปรแกรมระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google