งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน สารสนเทศ จากระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Alice For Windows) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน สารสนเทศ จากระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Alice For Windows) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน สารสนเทศ จากระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Alice For Windows) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา เติมสมบัติถาวร มินตรา ไชยชนะ

2 แนวคิด

3 วัตถุประสงค์ • ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ • เพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน การใช้งานระบบ • ทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข

4 การดำเนินงาน ประชากรแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลด้วย โปรแกรม สำเร็จรูปทาง สถิติ

5 ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของ ผู้ใช้บริการ เพศชาย ศึกษาหา ความรู้ ประมาณ 2-3 ครั้ง / สัปดาห์ จากการ สอนของ อาจารย์

6 ประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าของระบบ • ด้านการให้บริการ เรื่องความเต็มใจของ เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ • ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เรื่อง ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ • ด้านวิธีการค้นคืน โดยใช้หัวเรื่อง (Subject) ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อผู้แต่ง (Author) • ด้านผลการค้น ได้รับรายงานที่ตรงตาม ต้องการและรายการที่ใกล้เคียง • ด้านโปรแกรม ในการเข้าดู ทรัพยากรสารนิเทศ

7 ปัญหาที่ได้รับเพื่อหา แนวทางแก้ไข • ขอพิจารณาเพื่อเพิ่มเวลาการ ให้บริการ ด้านการให้บริการ คือเวลาให้บริการ น้อยเกินไป • เพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ พร้อมใช้งาน ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือการ ประมวลผลข้อมูลช้า ด้านผลการค้นคืน คือข้อมูลที่ได้ไม่ ตรงตามที่ต้องการ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศจากโปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติ ด้านโปรแกรม คือการเข้าดู ทรัพยากรมีขั้นตอนยุ่งยาก

8 พฤติกรรมการใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ ทราบความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการ ใช้งาน ทราบปัญหาเพื่อหา แนวทางแก้ไขการใช้ ระบบห้องสมุด ได้โครงการและ กิจกรรมเพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ งานห้องสมุด ประโยช น์และ คุณค่า งานวิจัย

9 Q & A... ขอบคุณคะ...


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาพฤติกรรมการค้นคืน สารสนเทศ จากระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (Alice For Windows) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา น่าน พัชราภรณ์ ปันแก้ว นันทา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google