งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์ ทวีปวร เดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล รศ. วนิดา แก่น อากาศ

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ • ที่มาและความสำคัญ • วัตถุประสงค์ของ โครงการ • ขอบเขตของโครงการ • ผลที่คาดว่าจะได้รับ • บทความและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง • สรุป 2

3 ที่มาและความสำคัญ การจัดทำตารางสอน เกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน ในมหาวิทยาลัย 3 ตารางสอน สำนัก ทะเบียนและ ประมวลผล สำนักงาน บริการ การศึกษา ภาควิชา

4 4 DSS

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 5 ศึกษาความต้องการและปัญหาในการจัด ตารางสอน และวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางสอน วิเคราะห์ปัญหาเพื่อออกแบบกระบวนการทำงาน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองตาม ความต้องการ

6 ขอบเขตของโครงการ • โปรแกรมที่พัฒนาจะทำการวิเคราะห์และ ตัดสินใจในการจัดการตารางสอน • รองรับการทำงานในระดับภาควิชา • ใช้ข้อมูลวิชาเรียนของภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา 6

7 บทความและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง o การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบเลือกสรรได้ โดยใช้จีนีติกอัลกอริทึม • โปรแกรมที่มีลักษณะการทำงาน ใกล้เคียงกับความต้องการ o โปรแกรมจัดตารางสอน 6.03B o โปรแกรม aScTimeTables o Prime Timetable 7

8 8 • โปรแกรมจัดตารางสอน 6.03B โปรแกรมที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับความต้องการ ข้อเด่น • สามารถแสดงตารางสอน ของครู นักเรียน และห้องเรียน ได้ทั้งแบบรวมและแบบแยก ตามประเภท • สามารถตรวจสอบการทับ ซ้อนของตาราง ข้อด้อย • ต้องมีการกำหนดค่าเวลาใน ทุกคาบให้แน่นอน • เหมาะสำหรับจัดตารางสอน ในระดับโรงเรียนมากกว่าใน ระดับมหาวิทยาลัย

9 9 • โปรแกรม aScTimeTables โปรแกรมที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับความต้องการ ข้อเด่น • มีฟังก์ชันจัดตารางสอน อัตโนมัติตามเงื่อนไข แต่ สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ • แจ้งเตือนเมื่อพบการ เปลี่ยนแปลงที่ผิดเงื่อนไข • มีพื้นที่พักวิชาเรียนที่ยัง ไม่ได้จัด • ใช้สีในการแสดงแทนวิชา เรียน, อาจารย์, ห้องเรียน, นักเรียน ข้อด้อย • ต้องตั้งเวลาแต่ละคาบให้ แน่นอน

10 10 •Prime Timetable โปรแกรมที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับความต้องการ ข้อเด่น • จัดตารางสอนอัตโนมัติตาม เงื่อนไขที่กำหนด และ สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ • มีพื้นที่พักวิชาเรียนที่ยัง ไม่ได้จัด • ใช้สีในการแสดงแทนวิชา เรียน, อาจารย์, ห้องเรียน, นักเรียน • สามารถใช้งานพร้อมกันได้ หลายคน • ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล ล่าสุด ข้อด้อย • ต้องตั้งเวลาแต่ละคาบให้ แน่นอน • ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท เพื่อใช้งาน

11 สรุป • การจัดตารางสอนมีปัจจัยและเงื่อนไข หลายอย่างที่ต้องนำมาวิเคราะห์ • ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และ การเปลี่ยนแปลงต้องไม่ให้ส่งผลต่อ นักศึกษาที่ลงทะเบียนอยู่ก่อน • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่เป็นระบบ สนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทำ ตารางสอนสำหรับภาควิชา โดยระบบ สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด 11

12 สรุป 12 ส่วนที่ได้ดำเนินการ แล้ว ส่วนที่จะทำการ ดำเนินการต่อไป

13 Q&A Thank You 13


ดาวน์โหลด ppt COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอน สำหรับภาควิชา นางสาวรัตติยาฐานะสุนทรฤกษ์รหัส 503040253-3 นายเสฏฐวุฒิแสนนามรหัส 503040791-5 1 อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. วิโรจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google