งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างเดือนตุลาคม พ. ศ.2549 – เดือน กันยายน พ. ศ.2550 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างเดือนตุลาคม พ. ศ.2549 – เดือน กันยายน พ. ศ.2550 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ. ศ.2549 – เดือน กันยายน พ. ศ.2550 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 ระหว่างเดือนตุลาคม พ. ศ.2549 - เดือน กันยายน พ. ศ.2550 ระหว่างเดือนตุลาคม พ. ศ.2549 - เดือน กันยายน พ. ศ.2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 244 ราย มีจำนวนทั้งสิ้น 244 ราย รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)

3 อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้มาก ได้แก่ อาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้มาก ได้แก่ Maculo-papular rash จำนวน 92 ราย Maculo-papular rash จำนวน 92 ราย Angioedema จำนวน 41 ราย Angioedema จำนวน 41 ราย Urticaria จำนวน 30 ราย Urticaria จำนวน 30 ราย Stevens johnson syndrome จำนวน 21 ราย Stevens johnson syndrome จำนวน 21 ราย Anaphylactic shock จำนวน 16 ราย Anaphylactic shock จำนวน 16 ราย Generalized erythematous จำนวน 9 ราย Generalized erythematous จำนวน 9 ราย อื่นๆ จำนวน 44 ราย อื่นๆ จำนวน 44 ราย รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)

4 อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญและร้ายแรง อาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญและร้ายแรง Stevens johnson syndrome Stevens johnson syndrome Anaphylactic shock Anaphylactic shock รายงานอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)

5

6 ยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions) รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้บ่อย ได้แก่ รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้บ่อย ได้แก่ Penicillins Penicillins NSAIDs NSAIDs Cephalosporins Cephalosporins Sulfa Sulfa Anticonvulsants Anticonvulsants Ouinolones Ouinolones Macrolides Macrolides

7 Penicillins Penicillins Cloxacillin Cloxacillin Dicloxacillin Dicloxacillin Penicillin G sodium Penicillin G sodium Amoxicillin Amoxicillin Amoxicillin/clavulanic acid Amoxicillin/clavulanic acid Ampicillin Ampicillin Piperacillin/tazobactam Piperacillin/tazobactam NSAIDs Diclofenac Ibuprofen Naproxen Aspirin Meloxicam รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions)

8 Cephalospolins Cephalospolins Ceftazidime Ceftazidime Ceftriaxone Ceftriaxone Cefixime Cefixime Cefotaxime Cefotaxime Cephalexin Cephalexin Cefditoren pivoxil Cefditoren pivoxil Cefaclor Cefaclor Cefpirome Cefpirome Sulfa Bactrim®(trimethopri m/sulfamethoxazole) Nimesulide (Nidol®) Celecoxib (celebrex®) Dapsone Flurosemide รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึง ประสงค์ (Adverse drug reactions)

9 Anticonvulsants Anticonvulsants Phenytoin Phenytoin Phenobarbital Phenobarbital Sodium valproate (Depakine®) Sodium valproate (Depakine®) Carbamazepine Carbamazepine Ouinolones Ciprofloxacin Norfloxacin Levofloxacin Ofloxacin รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึง ประสงค์ (Adverse drug reactions) Macrolides Macrolides Erythromycin Erythromycin Clarithromycin Clarithromycin Roxithromycin Roxithromycin Azithromycin Azithromycin รายการยาที่ทำให้เกิดอาการไม่พึง ประสงค์ (Adverse drug reactions)

10

11 การรายงานผล กรอกแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์ม รายงานผลส่งไปยัง รายงานผลส่งไปยัง ศูนย์ติดตามอาการไม่ พึงประสงค์จาก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ARPM center) กองวิชาการ กองวิชาการ สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา

12


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างเดือนตุลาคม พ. ศ.2549 – เดือน กันยายน พ. ศ.2550 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google