งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.7 เกิด ADR ที่ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิด ADR ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.8 หาย เป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

2 Ceftriaxone 28 ราย Cefazolin, amoxy 13 ราย Ibuprofen 13 ราย Diclofenac 9 ราย

3 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง ** Toxic Epidermal Necrolysis (Ten) จำนวน 0 ราย Phenytoin2 (prodome = 1 ) Carbamazepine2 Bactrim1 (prodome = 1 ) Sulperazone inj.1 Allopurinal2 (prodome = 2 ) Videx EC1 GPO-vir2 (prodome = 2 ) AZT1 ** Stevens Johnson Syndrome จำนวน 12 ราย

4 ** Anaphylatic shock จำนวน 6 ราย จากยา augmentin,cefazolin, cloxacillin, clopidogrel, metronidazole, roxithromycin รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง

5 ผลลัพธ์หลังจากการเกิด อาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ยา

6 สามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ จำนวน 16 ราย ชื่อผู้ป่วย AN ป้องกันยาที่ แพ้ อาการที่ เคยแพ้ xxxx44- 3164 9 Motilium tabRash xxxx50- 0380 2 BactrimRash xxxx44- 3001 8 ClindamycinAngioede ma xxxx50- 1262 9 HCTZRash xxxx49- 5665 2 paracetamolAngioede ma xxxx49- 2837 8 MydoclamRash xxxx50- 5485 6 Ceftriaxone inj Erythema tous rash

7 ชื่อผู้ป่วย AN ป้องกันยาที่ แพ้ อาการที่ เคยแพ้ xxxx51- 0060 5 Cloxacillin inj. Rash xxxx50- 4997 2 AugmentinRash xxxx51- 1088 1 Tramol inj.N/V xxxx51- 1581 4 Ceftriaxone inj. Rash xxxx51- 1934 0 Ceftriaxone inj. MP rash xxxx51- 2267 6 Ceftriaxone inj. anaphyla xis xxxx51- 2000 4 Ciprofloxaci n rash xxxx51- 2482 2 Ceftriaxone inj. MP rash xxxx51- 2578 0 Ceftriaxone inj. N/V, dyspnea สามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ จำนวน 16 ราย

8

9 แบบรายงาน แบบ รายงาน

10

11 Phenobar bital ฟีโนบาร์ บิทอล Maculopapular rash ผื่นแดงกระจาย ทั่วตัว 2 ภก. OOO รพ. XXX

12

13

14 รายที่ 1 ( วันที่ 21 ตค. 50) ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา sulperazone inj. แต่มีการสั่งใช้ยา Ceftriaxone inj. ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้ยา รายที่ 2 ( วันที่ 5 มค.51) ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Amoxycillin แพทย์ไม่ได้สั่งยาที่แพ้ แต่มีการ บริหารยานี้ให้ผู้ป่วยอีกครั้ง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ แพ้ซ้ำ มีจำนวน 5 ราย

15 รายที่ 3 ( วันที่ 5 มิย.51) แพทย์สั่งยา Ceftriaxone inj. ที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา แล้ว พยาบาลให้ยา stock ward ผู้ป่วยไปก่อน ที่จะ ถูกตรวจสอบได้โดยห้องยา ทำให้ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ รายที่ 4 ( วันที่ 24 กย.51) แพทย์สั่งยา Ceftriaxone inj. ที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา แล้วห้อง ยาจ่ายไป เนื่องจากยังไม่ได้ลงข้อมูลแพ้ยาใน computer แต่ลงข้อมูลใน OPD card แล้ว ผู้ป่วยจึงได้รับยาซ้ำ มีจำนวน 5 ราย

16 รายที่ 5 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Sulperazone inj. ( ตั้งแต่ เมย.51) เกิดอาการ SJS ผู้ป่วยมา admit อีกครั้งเดือน ตค.51 และมีการ สั่งใช้ยา Sulperazone inj. อีกครั้ง ผู้ป่วยได้ รับมาประมาณ 4 วัน เริ่มมีอาการเจ็บปาก และผื่น คันตามผิวหนัง

17 1. ให้มีการบ่งบอก / แจ้ง ประวัติการแพ้ยา ของผู้ป่วย ในสติ๊กเกอร์สีเหลือง กับใน รายการยา ( ใบ request) 2. รณรงค์ให้มีการติด สติ๊กเกอร์แพ้ยา ใน chart ผู้ป่วยทุกครั้ง 3. จัดให้มีการตรวจสอบ การลงข้อมูล ประวัติแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ทุกเดือน 4. จัดระบบการส่งต่อรายงานการแพ้ยา ระหว่างโรงพยาบาล

18 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ ยา

19 ผู้ป่วยแพ้ ยา ชื่อยา 1............................................... 2............................................... 3.............................................. 4............................................... 5............................................... ผู้บันทึก O แพทย์................................. O เภสัชกร............................. O พยาบาล..........................

20 Thank you for your attentions


ดาวน์โหลด ppt รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google