งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.7 เกิด ADR ที่ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิด ADR ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.8 หาย เป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

2 Ceftriaxone 28 ราย Cefazolin, amoxy 13 ราย Ibuprofen 13 ราย Diclofenac 9 ราย

3 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง ** Toxic Epidermal Necrolysis (Ten) จำนวน 0 ราย Phenytoin2 (prodome = 1 ) Carbamazepine2 Bactrim1 (prodome = 1 ) Sulperazone inj.1 Allopurinal2 (prodome = 2 ) Videx EC1 GPO-vir2 (prodome = 2 ) AZT1 ** Stevens Johnson Syndrome จำนวน 12 ราย

4 ** Anaphylatic shock จำนวน 6 ราย จากยา augmentin,cefazolin, cloxacillin, clopidogrel, metronidazole, roxithromycin รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง

5 ผลลัพธ์หลังจากการเกิด อาการไม่ พึงประสงค์จากการใช้ยา

6 สามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ จำนวน 16 ราย ชื่อผู้ป่วย AN ป้องกันยาที่ แพ้ อาการที่ เคยแพ้ xxxx Motilium tabRash xxxx BactrimRash xxxx ClindamycinAngioede ma xxxx HCTZRash xxxx paracetamolAngioede ma xxxx MydoclamRash xxxx Ceftriaxone inj Erythema tous rash

7 ชื่อผู้ป่วย AN ป้องกันยาที่ แพ้ อาการที่ เคยแพ้ xxxx Cloxacillin inj. Rash xxxx AugmentinRash xxxx Tramol inj.N/V xxxx Ceftriaxone inj. Rash xxxx Ceftriaxone inj. MP rash xxxx Ceftriaxone inj. anaphyla xis xxxx Ciprofloxaci n rash xxxx Ceftriaxone inj. MP rash xxxx Ceftriaxone inj. N/V, dyspnea สามารถป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ จำนวน 16 ราย

8

9 แบบรายงาน แบบ รายงาน

10

11 Phenobar bital ฟีโนบาร์ บิทอล Maculopapular rash ผื่นแดงกระจาย ทั่วตัว 2 ภก. OOO รพ. XXX

12

13

14 รายที่ 1 ( วันที่ 21 ตค. 50) ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา sulperazone inj. แต่มีการสั่งใช้ยา Ceftriaxone inj. ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้ยา รายที่ 2 ( วันที่ 5 มค.51) ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Amoxycillin แพทย์ไม่ได้สั่งยาที่แพ้ แต่มีการ บริหารยานี้ให้ผู้ป่วยอีกครั้ง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ แพ้ซ้ำ มีจำนวน 5 ราย

15 รายที่ 3 ( วันที่ 5 มิย.51) แพทย์สั่งยา Ceftriaxone inj. ที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา แล้ว พยาบาลให้ยา stock ward ผู้ป่วยไปก่อน ที่จะ ถูกตรวจสอบได้โดยห้องยา ทำให้ผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ รายที่ 4 ( วันที่ 24 กย.51) แพทย์สั่งยา Ceftriaxone inj. ที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา แล้วห้อง ยาจ่ายไป เนื่องจากยังไม่ได้ลงข้อมูลแพ้ยาใน computer แต่ลงข้อมูลใน OPD card แล้ว ผู้ป่วยจึงได้รับยาซ้ำ มีจำนวน 5 ราย

16 รายที่ 5 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Sulperazone inj. ( ตั้งแต่ เมย.51) เกิดอาการ SJS ผู้ป่วยมา admit อีกครั้งเดือน ตค.51 และมีการ สั่งใช้ยา Sulperazone inj. อีกครั้ง ผู้ป่วยได้ รับมาประมาณ 4 วัน เริ่มมีอาการเจ็บปาก และผื่น คันตามผิวหนัง

17 1. ให้มีการบ่งบอก / แจ้ง ประวัติการแพ้ยา ของผู้ป่วย ในสติ๊กเกอร์สีเหลือง กับใน รายการยา ( ใบ request) 2. รณรงค์ให้มีการติด สติ๊กเกอร์แพ้ยา ใน chart ผู้ป่วยทุกครั้ง 3. จัดให้มีการตรวจสอบ การลงข้อมูล ประวัติแพ้ยาในคอมพิวเตอร์ทุกเดือน 4. จัดระบบการส่งต่อรายงานการแพ้ยา ระหว่างโรงพยาบาล

18 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ ยา

19 ผู้ป่วยแพ้ ยา ชื่อยา ผู้บันทึก O แพทย์ O เภสัชกร O พยาบาล

20 Thank you for your attentions


ดาวน์โหลด ppt รายงานอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2551 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 273 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 333 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 295 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google