งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ph.D. (9) M.Sc. (3) M.D. (3, ลา ศึกษาต่อ ) STAFFS อาจารย์ M.D. (1) แพทย์ใช้ทุน ข้าราชการ (4) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (4) เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ph.D. (9) M.Sc. (3) M.D. (3, ลา ศึกษาต่อ ) STAFFS อาจารย์ M.D. (1) แพทย์ใช้ทุน ข้าราชการ (4) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (4) เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Ph.D. (9) M.Sc. (3) M.D. (3, ลา ศึกษาต่อ ) STAFFS อาจารย์ M.D. (1) แพทย์ใช้ทุน ข้าราชการ (4) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (4) เจ้าหน้าที่

3 นักศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ บัณฑิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต ( สมทบ ) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต ( ภาคพิเศษ ) นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิต นักศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต EDUCATION ระดับปริญญาตรี

4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต ( สรีรวิทยา ) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎี บัณฑิต ( สรีรวิทยา ) EDUCATION ระดับบัณฑิตศึกษา

5 รางวัลช้างทองคำ นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ. ศ. 2548 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ. ศ. 2548 รางวัลวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิเวชดุสิต ปี พ. ศ. 2549 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยระดับเมธีวิจัยของ สกว. ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคอลัมน์ “ คนดี วันละคน ของ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภาฯ ม. มหิดล Critical Reviewer of Numerous International Journals รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร AWARDS

6 รางวัลประเภทชมเชยในการประกวดผลงานทาง วิชาการ ประเภทการวิจัยพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการวันมหิดล ปี พ. ศ. 2549 Critical Reviewer of International Journals ผศ. ดร. อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ AWARDS พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ. ศ. 2550 อ. นพ. รัฐพงศ์ สังข์หนุน

7 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ. ศ. 2546 นางสาว เมรี เอื้อวัฒนาเจริญ AWARDS ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ. ศ. 2548 นาง พจนาพรรณ์ เสาร์แก้ว

8 RESEARCH 1 Center6 Units

9 RESEARCH งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 15 เรื่อง การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) International Journal 5 เรื่อง Thai Journal 1 เรื่อง การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ 3 เรื่อง การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ 6 เรื่อง

10 GRANTS ทุน สกว. 4 ทุน ทุน วช. งบประมาณแผ่นดิน 1 ทุน ทุน พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ทุน ทุน ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ 3 ทุน ทุน พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ 6 ทุน

11 รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากรจำนวน 1 ทุน ( รุ่น ที่ 10) รศ. ดร. ทญ. สิริพร ฉัตรทิพากรจำนวน 1 ทุน ( รุ่น ที่ 10) ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนวิจัยในโครงการ ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี 2550 รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากรจำนวน 1 ทุน ( ประจำปี 2550) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ( ร่วมต่างประเทศ ) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ.) GRANTS

12

13 www.med.cmu.ac.th/center/cert


ดาวน์โหลด ppt Ph.D. (9) M.Sc. (3) M.D. (3, ลา ศึกษาต่อ ) STAFFS อาจารย์ M.D. (1) แพทย์ใช้ทุน ข้าราชการ (4) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (4) เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google