งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STAFFS อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ Ph.D. (9) M.Sc. (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STAFFS อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ Ph.D. (9) M.Sc. (3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 STAFFS อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ Ph.D. (9) M.Sc. (3)
M.D. (3, ลาศึกษาต่อ) M.D. (1) ข้าราชการ (4) ลูกจ้างประจำ (2) ลูกจ้างชั่วคราว (4) อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่

3 EDUCATION ระดับปริญญาตรี นักศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (สมทบ) นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาศึกษาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี

4 EDUCATION ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) ระดับบัณฑิตศึกษา

5 รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
AWARDS รางวัลช้างทองคำ นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2548 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ.ศ. 2548 รางวัลวิจัยทางการแพทย์ มูลนิธิเวชดุสิต ปี พ.ศ. 2549 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยระดับเมธีวิจัยของ สกว. ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคอลัมน์ “คนดีวันละคน ของ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภาฯ ม.มหิดล Critical Reviewer of Numerous International Journals รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

6 ผศ. ดร. อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ
AWARDS รางวัลประเภทชมเชยในการประกวดผลงานทางวิชาการ ประเภทการวิจัยพื้นฐาน ในการประชุมวิชาการวันมหิดล ปี พ.ศ. 2549 Critical Reviewer of International Journals ผศ. ดร. อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ.ศ. 2550 อ. นพ. รัฐพงศ์ สังข์หนุน

7 นางสาว เมรี เอื้อวัฒนาเจริญ นาง พจนาพรรณ์ เสาร์แก้ว
AWARDS ข้าราชการพลเรือนดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ.ศ. 2546 นางสาว เมรี เอื้อวัฒนาเจริญ ลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น งานวันมหิดล ปี พ.ศ. 2548 นาง พจนาพรรณ์ เสาร์แก้ว

8 RESEARCH 1 Center 6 Units

9 RESEARCH งานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน 15 เรื่อง
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) International Journal 5 เรื่อง Thai Journal 1 เรื่อง การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3 เรื่อง การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการในประเทศ 6 เรื่อง

10 GRANTS ทุน สกว. 4 ทุน ทุน วช. งบประมาณแผ่นดิน 1 ทุน
ทุน สกว ทุน ทุน วช. งบประมาณแผ่นดิน ทุน ทุน พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุน ทุน ศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทุน ทุน พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ทุน

11 ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนวิจัยในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
GRANTS รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จำนวน 1 ทุน (รุ่นที่ 10) รศ. ดร. ทญ. สิริพร ฉัตรทิพากร จำนวน 1 ทุน (รุ่นที่ 10) ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนวิจัยในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี 2550 รศ. ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร จำนวน 1 ทุน (ประจำปี 2550) ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ร่วมต่างประเทศ) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

12

13


ดาวน์โหลด ppt STAFFS อาจารย์ แพทย์ใช้ทุน เจ้าหน้าที่ Ph.D. (9) M.Sc. (3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google