งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup
Assess Croup Score แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup < 4 4 - 7 > 7 OPD Supportive treatment Admit Ward Admit ICU Dexamethasone 0.6 มก./กก. IV/IM Epinephrine (1 : 1000) มล./กก. nebulized (อายุ < 4 ปี : ขนาดสูงสุด 2.5 มล.) ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น Observe ต่ออย่างน้อย 24 ชั่วโมง อาจให้ epinephrine ซ้ำได้ทุก 30 นาที 3 ครั้ง monitor HR, BP Intubation* * พิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ : increased retractions, decreased air entry, worsening stridor, decreased stridor but increased wheeze, cyanosis, depressed sensorium, hypoxia, hypercarbia

2 แผนภูมิที่ 2 แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มี wheezing
Wheezing child nebulized beta 2 agonist รอดู นาที ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น Rx as asthma อาจ try 2nd dose bronchodilator รอ นาที อาการคงเดิม Dx Acute Bronchiolitis Rx Admit, humidified O2 Supportive care nebulized epinephrine พิจารณาให้ antibiotics ในราย สงสัยมี pneumonia ร่วมด้วย Support ventilation (nasal CPAP, ventilator) แผนภูมิที่ 2 แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มี wheezing

3 แผนภูมิที่ 3 : แนวทางการรักษาโรคปอดบวมที่ไม่รุนแรงที่มีสาเหตุจากแบคทีเรียแต่ไม่ทราบชนิด
ปอดบวมไม่รุนแรง อายุ 2 เดือน - 5 ปี Amoxycillin หรือ Erythromycin อายุ ปี หรือ Pen V. หรือ Erythromycin 2 วัน ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น ให้ยาครบ 5-7 วัน อาการเลวลง อาการไม่เลวลง Admit รักษาแบบ ปอดบวมรุนแรง S.pneumoniae & H.influenzae ที่ดื้อต่อ Pen. ให้ยาครบ 5-7 วัน Amoxycillin + clavulanic acid หรือ Cefuroxime P.O. หรือ Cefprozil P.O. หรือ Cefaclor P.O. Mycoplasma หรือ Chlamydia pneumoniae ที่ดื้อยา Amoxycillin + clavulanic acid หรือ Amoxycillin (double dose) จนครบ 14 วัน

4 แผนภูมิที่ 4 : แนวทางการรักษาโรคปอดบวมรุนแรง/รุนแรงมาก
Admit + Supportive care อายุ < 2 เดือน อายุ 2 เดือน - 5 ปี อายุ ปี PGS หรือ Ampicillin I.V.* + Aminoglycoside หรือ Cefotaxime หรือ Ceftriaxone * ให้ cloxacillin ถ้ามี ข้อสนับสนุนว่าเป็นจาก S.aureus Ampicillin I.V. 2-3 วัน ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น เปลี่ยน Ampicillin ให้ Amoxycillin จนครบ 7 วัน Ampicillin หรือ Cefuroxime I.V. หรือ Cefotaxime I.V. หรือ Amoxycillin + clavulanic acid ข้อมูลสนับสนุน ว่าเป็น S.aureus Cloxacillin Penicillin G IV Pen V หรือ Amoxycillin S.pneumoniae ที่ดื้อยา PGS high dose

5 Rx of first wheezing with respiratory distress in young children
แผนภูมิที่ 5 Rx of first wheezing with respiratory distress in young children Nebulized beta2-agonist รอดูผล นาที wheeze, resp. distress ไม่ดีขึ้น wheeze ลดลง หรือหายไป อาจ try 2nd dose bronchodilator* wheeze ลดลง มี fast breathing หรือ chest indrawing Dx - Pneumonia with wheeze Rx - oral bronchodilator + AB อย่างน้อย 5 วัน - ถ้ามี chest indrawing ให้ admit ไม่มี fast breathing ไม่มี chest indrawing Dx - bronchitis with wheezing หรือ asthma 3-5 วัน อาการไม่ดีขึ้น Dx - Acute bronchiolitis Rx - Admit, humidified O2 - Supportive care - nebulized epinephrine - พิจารณาให้ AB ในราย สงสัยมี pneumonia ร่วมด้วย หมายเหตุ - First wheezing ในเด็กเล็กอาจเป็น acute bronchiolitis, ARI with wheeze, first episode of asthma - AB = antibiotics * 2nd dose bronchodilator หมายถึง nebulized beta2-agonist หรือ subcutaneous beta2-agonist, epinephrine

6 Rx of recurrent wheezing with respiratory distress in young children
แผนภูมิที่ 6 Rx of recurrent wheezing with respiratory distress in young children Nebulized beta2-agonist (1-3 ครั้ง ห่างกัน นาที) ดู response หลังพ่นยาทุกครั้ง อาการยังรุนแรงเท่าเดิม อาการดีขึ้นมาก ไม่มี wheeze Rx - Admit - O2, supportive care - inhaled short-acting beta2-agonist ทุก 1-2 ชม. - Systemic corticosteroid ในรายที่แน่ใจว่าเป็น asthma - อาจพิจารณาให้ IV aminophylline - AB ในรายที่มี pneumonia ร่วมด้วย Rx - ให้ oral bronchodilator ไปกินที่บ้าน - ถ้ามี fast breathing ต้องนึกถึง pneumonia พิจารณาให้ AB ด้วยตามความเหมาะสม - แนะนำให้พบแพทย์ที่ทำการรักษาภายใน 1-2 สัปดาห์ หมายเหตุ - กรณีการรักษาที่บ้านถ้าสามารถพ่นยา MDI ผ่าน spacer ได้ถูกต้อง ให้พ่น 2 puffs ได้ทุก 15 นาที 2-3 ครั้ง - Recurrent wheezing อาจเป็น acute asthmatic attack หรือ post bronchiolitic wheeze ดีขึ้น - oral bronchodilator 1-2 อาทิตย์ที่บ้าน - พิจารณาให้ prophylactic drug ตามความรุนแรงของโรค เช่น inhaled corticosteroid, cromolyn หรืออื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google