งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Croup Assess Croup Score แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup <4<4 4 - 7>7>7 OPD Supportive treatment Admit WardAdmit ICU • Dexamethasone 0.6 มก./ กก. IV/IM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Croup Assess Croup Score แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup <4<4 4 - 7>7>7 OPD Supportive treatment Admit WardAdmit ICU • Dexamethasone 0.6 มก./ กก. IV/IM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Croup Assess Croup Score แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup <4<4 4 - 7>7>7 OPD Supportive treatment Admit WardAdmit ICU • Dexamethasone 0.6 มก./ กก. IV/IM • Epinephrine (1 : 1000) 0.05 - 0.5 มล./ กก. nebulized ( อายุ < 4 ปี : ขนาดสูงสุด 2.5 มล.) ดีขึ้น ไม่ดีขึ้น Observe ต่อ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง อาจให้ epinephrine ซ้ำได้ทุก 30 นาที 3 ครั้ง monitor HR, BP ไม่ดีขึ้น Intubation* * พิจารณาใส่ท่อหลอดลมคอเมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ : increased retractions, decreased air entry, worsening stridor, decreased stridor but increased wheeze, cyanosis, depressed sensorium, hypoxia, hypercarbia

2 Wheezing child nebulized beta 2 agonist รอดู 10 - 15 นาที ดีขึ้น ไม่ดี ขึ้น Rx as asthma อาจ try 2 nd dose bronchodilator รอ 10-15 นาที อาการคงเดิม Dx Acute Bronchiolitis Rx • Admit, humidified O 2 • Supportive care • nebulized epinephrine • พิจารณาให้ antibiotics ในราย สงสัยมี pneumonia ร่วมด้วย • Support ventilation (nasal CPAP, ventilator) แผนภูมิที่ 2 แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มี wheezing

3 แผนภูมิที่ 3 : แนวทางการรักษาโรคปอดบวมที่ไม่รุนแรงที่มี สาเหตุจากแบคทีเรียแต่ไม่ทราบชนิด ปอดบวมไม่ รุนแรง อายุ 2 เดือน - 5 ปี Amoxycillin หรือ Erythromycin อายุ 5 - 15 ปี Amoxycillin หรือ Pen V. หรือ Erythromycin 2 วัน ดี ขึ้น ไม่ดี ขึ้น ดี ขึ้น ไม่ดี ขึ้น ให้ยาครบ 5- 7 วัน อาการ เลวลง อาการไม่ เลวลง Admit รักษาแบบ ปอดบวม รุนแรง S.pneumo niae & H.influenza e ที่ดื้อต่อ Pen. ให้ยา ครบ 5-7 วัน อาการ เลวลง Admit รักษาแบบ ปอดบวม รุนแรง อาการไม่ เลวลง Amoxycillin + clavulanic acid หรือ Cefuroxime P.O. หรือ Cefprozil P.O. หรือ Cefaclor P.O. Mycoplasm a หรือ Chlamydia pneumonia e S.pneu moniae ที่ดื้อยา Amoxycillin + clavulanic acid หรือ Amoxycillin (double dose) หรือ Cefuroxime P.O. หรือ Cefprozil P.O. หรือ Cefaclor P.O. Erythrom ycin จนครบ 14 วัน

4 แผนภูมิที่ 4 : แนวทางการรักษาโรคปอดบวมรุนแรง / รุนแรง มาก ปอดบวมรุนแรง / รุนแรง มาก Admit + Supportive care อายุ < 2 เดือน อายุ 2 เดือน - 5 ปี อายุ 5 - 15 ปี PGS หรือ Ampicillin I.V.* + Aminoglycoside หรือ Cefotaxime หรือ Ceftriaxone * ให้ cloxacillin ถ้ามี ข้อสนับสนุนว่าเป็น จาก S.aureus Ampicillin I.V. 2-3 วัน ดีขึ้น ไม่ดี ขึ้น เปลี่ยน Ampicillin ให้ Amoxycill in จนครบ 7 วัน Ampicillin + Aminoglycos ide หรือ Cefuroxime I.V. หรือ Cefotaxime I.V. หรือ Amoxycillin + clavulanic acid ข้อมูล สนับสนุน ว่าเป็น S.aureus Cloxac illin Penicillin G IV ไม่ดี ขึ้น ดีขึ้น 2-3 วัน Pen V หรือ Amoxycill in จนครบ 7 วัน S.pneu moniae ที่ดื้อยา PGS high dose หรือ Cefotaxim e หรือ Ceftriaxon e

5 แผนภูมิที่ 5 R x of first wheezing with respiratory distress in young children Nebulized beta2-agonist รอดูผล 10-15 นาที wheeze, resp. distress ไม่ดีขึ้น wheeze ลดลง หรือ หายไป อาจ try 2 nd dose bronchodilator* รอดูผล 10-15 นาที wheeze ลดลง มี fast breathing หรือ chest indrawing D x - Pneumonia with wheeze Rx - oral bronchodilator + AB อย่าง น้อย 5 วัน - ถ้ามี chest indrawing ให้ admit ไม่มี fast breathing ไม่มี chest indrawing D x - bronchitis with wheezing หรือ asthma R x - oral bronchodilator 3-5 วัน อาการไม่ดีขึ้น D x - Acute bronchiolitis R x - Admit, humidified O 2 - Supportive care - nebulized epinephrine - พิจารณาให้ AB ในราย สงสัยมี pneumonia ร่วม ด้วย หมายเหตุ - First wheezing ในเด็กเล็กอาจเป็น acute bronchiolitis, ARI with wheeze, first episode of asthma - AB = antibiotics * 2 nd dose bronchodilator หมายถึง nebulized beta2-agonist หรือ subcutaneous beta2-agonist, epinephrine

6 แผนภูมิที่ 6 R x of recurrent wheezing with respiratory distress in young children Nebulized beta2-agonist (1-3 ครั้ง ห่างกัน 10-15 นาที ) ดู response หลังพ่นยาทุกครั้ง อาการยังรุนแรงเท่า เดิม อาการดีขึ้นมาก ไม่ มี wheeze R x - Admit - O 2, supportive care - inhaled short-acting beta2-agonist ทุก 1-2 ชม. - Systemic corticosteroid ในรายที่ แน่ใจว่าเป็น asthma - อาจพิจารณาให้ IV aminophylline - AB ในรายที่มี pneumonia ร่วมด้วย R x - ให้ oral bronchodilator ไปกินที่บ้าน - ถ้ามี fast breathing ต้อง นึกถึง pneumonia พิจารณาให้ AB ด้วยตาม ความเหมาะสม - แนะนำให้พบแพทย์ที่ทำ การรักษาภายใน 1-2 สัปดาห์ หมายเหตุ - กรณีการรักษาที่บ้านถ้าสามารถพ่นยา MDI ผ่าน spacer ได้ ถูกต้อง ให้พ่น 2 puffs ได้ทุก 15 นาที 2-3 ครั้ง - Recurrent wheezing อาจเป็น acute asthmatic attack หรือ post bronchiolitic wheeze ดีขึ้น - oral bronchodilator 1-2 อาทิตย์ที่ บ้าน - พิจารณาให้ prophylactic drug ตาม ความรุนแรงของโรค เช่น inhaled corticosteroid, cromolyn หรืออื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt Croup Assess Croup Score แผนภูมิที่ 1 แสดงการรักษาโรค Croup <4<4 4 - 7>7>7 OPD Supportive treatment Admit WardAdmit ICU • Dexamethasone 0.6 มก./ กก. IV/IM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google