งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• เกิดจากภูมิคุ้มกัน - เกิดจากแอนติเจนเหมือนกัน - IgE (side chain)  penicillin - T cell ( โครงสร้างหลัก )  sulfamethoxazole • ไม่ได้เกิดจากภูมิคุ้มกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• เกิดจากภูมิคุ้มกัน - เกิดจากแอนติเจนเหมือนกัน - IgE (side chain)  penicillin - T cell ( โครงสร้างหลัก )  sulfamethoxazole • ไม่ได้เกิดจากภูมิคุ้มกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 • เกิดจากภูมิคุ้มกัน - เกิดจากแอนติเจนเหมือนกัน - IgE (side chain)  penicillin - T cell ( โครงสร้างหลัก )  sulfamethoxazole • ไม่ได้เกิดจากภูมิคุ้มกัน - มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนกัน  NSAIDs

3 อาจแพ้ - Beta-lactam หลายชนิด - เฉพาะยาที่มี side chain เหมือนกัน - ยาชนิดเดียว

4 • แพ้จริง < ร้อยละ 10 • อุบัติการณ์ anaphylaxis ร้อยละ 0.015 – 0.004 • ผป. ที่มีประวัติแพ้ยา penicillins  ร้อยละ 10-20 มีผลบวกต่อ skin test • Skin test : ผลบวก - ประมาณร้อยละ 60 เกิดการแพ้ จริง

5

6 • ผู้ป่วยร้อยละ 18.7 ที่ไม่แพ้ยา penicillin สามารถเกิดผื่นจาก ampicillin / amoxicillin ได้ - อาจเกิดจาก diamino acyl side chain - ติดเชื้อ Epstein-Barr virus, leukemia หรือใช้ allopurinol ในขณะ ใช้ยา ( เกิดผื่นร้อยละ 69-100)

7

8 • อุบัติการณ์ร้อยละ 0.9 - 2.8 * อุบัติการณ์ anaphylaxis ร้อยละ 0.1 – 0.0001 * แพ้ยาข้ามชนิดกับ Penicillin ( ร้อยละ 10.9-13.3) 1 cep. = 7.2 – 10.9% 2 cep = 1.9% 3 cep = 0.8 % •7 แพ้ยาข้ามชนิดกับ cephalosporin ร้อยละ 86.7

9

10

11 สรุป.. ยา generation เดียวกัน มีโอกาสแพ้ ข้ามกันมาก

12

13 * การแพ้ยา Cephalosporin ไม่ จำเป็นต้องเกิดขึ้นทั้งกลุ่มย่อย ( รุ่นที่ 1, 2, 3 ) * การแพ้ยา Cephalosporin สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่าง ชนิดที่ มี side chain (R1) เหมือนกัน

14

15

16

17

18 * ผลการศึกษา ปี ค. ศ. 1987 - ผู้ป่วยร้อยละ 50 ที่มีประวัติแพ้ penicillin และมีผลบวกของ skin test ต่อ penicillin เกิดผลบวกของ skin test ต่อ imipenem * ผลการศึกษา ปี ค. ศ. 2000 - อุบัติการณ์การแพ้ยา imipenem ของผู้ที่แพ้ยา penicillin เท่ากับร้อยละ 9.5

19

20

21

22

23

24

25

26

27 * การทดสอบทางผิวหนัง ไมใช่วิธี ที่ดีในการทำนาย การแพ้ยา Sulfonamide - ส่วนใหญ่ไม่ใช่ปฏิกิริยา ของ IgE - เกิดจาก metabolism ที่ถูกเปลี่ยนแปลงในตับ

28

29 • ปฏิกิริยาของ IgE ( พบน้อยมาก ) - Anaphylaxis, urticaria,angioedema • ปฏิกิริยาของ Non-IgE - Hemolytic anamia, Interstitial nephritis, maculopapular exanthem, SJS

30 * Skin test: เชื่อถือไม่ได้ ( มี ผลบวกลวงจาก การที่ quinolone เหนี่ยวนำ ให้หลั่ง histamine) * Desensitization : ดีแต่เสี่ยง * หลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้งกลุ่ม ในผู้ ที่มีประวัติการแพ้จาก ปฏิกิริยาของ IgE

31

32

33 * อุบัติการณ์ 1:1,000- 1:10,000 * ผื่น ร้อยละ 3 -13 * การแพ้มักเกิดขึ้นภายใน 60 วันของ การได้รับยาครั้งแรก หรือครั้งที่สอง - phenytoin : 2.3 – 4.5 :10,000 - Carbamazepine : 1-4.1 : 10,000 * การแพ้ยาข้ามชนิดระหว่าง aromatic anticonvulsants ร้อยละ 70 - 80

34 * หลีกเลี่ยงการใช้ phenytoin, phenobarbital, carbamazepine ในกรณี ที่แพ้ยาตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ * ใช้ BZD, valproic acid, gabapentin, topiramate, vigabatrin ในการควบคุม อาการชัก

35 ผป. ร้อยละ 30 – 40 ที่เป็นหอบหืด / ภูมิแพ้  จะสามารถเกิดปฏิกิริยา การแพ้จาก ASA และ NSAIDs ได้ เกิด 15 – 60 นาที หลัง ได้รับยา - เพิ่ม nasal congestion, severe asthma, anaphylaxis (dose dependent)

36 ผู้ป่วยที่แพ้ ASA & NSAIDs : เกิด urticaria, angioedema,pruritus, dyspnea, rhinitis มีโอกาสแพ้ :Celecoxib = 1.3 – 6.6% :Paracet = 15.6% :nimesulide = 2.8-17.6% :meloxicam = 4.1%

37 การเลือกใช้ยา แก้ปวด - เลือกใช้ paracetamol หรือ salsalate หรือ COX2 - Graded challenge ด้วย ASA 150  325  650 mg หรือ NSAIDs - Desensitization ( ในรายที่มีอาการ รุนแรง ) ใน ขนาดเริ่มต้น ASA 3-10 mg

38


ดาวน์โหลด ppt • เกิดจากภูมิคุ้มกัน - เกิดจากแอนติเจนเหมือนกัน - IgE (side chain)  penicillin - T cell ( โครงสร้างหลัก )  sulfamethoxazole • ไม่ได้เกิดจากภูมิคุ้มกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google