งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและ สารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ ณรงค์ ไร่รัตน์ หน่วยปฏิบัติการและ บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและ สารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ ณรงค์ ไร่รัตน์ หน่วยปฏิบัติการและ บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและ สารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ ณรงค์ ไร่รัตน์ หน่วยปฏิบัติการและ บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 รายการที่เปิด ให้บริการ 1. กลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน : Cyclosporine, Tacrolimus, Everolimus 2. กลุ่มยากันชัก : Phenytoin(Free), Valproic acid(Free), Phenobarbital, Carbamazepine 3. กลุ่มยาปฏิชีวนะ : Amikacin, Vancomycin 4. ยาอื่นๆ : Digoxin, Theophylline, Methotrexate, Paracetamol, Aspirin, Diazepam, Lithium 5. กลุ่มสารพิษ : Lead, Copper, Zinc, Blood Alcohol, Cholinesterase

3 ปัญหาที่ พบบ่อย 1. จัดเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง 2. พบก้อน clot ในสิ่งส่งตรวจที่ ผสมสารกันเลือดแข็ง 3. ไม่ระบุรายการตรวจในใบสั่ง ตรวจ 4. รายการที่สั่งตรวจไม่เปิด ให้บริการ 5. ส่งสิ่งส่งตรวจล่าช้า

4 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ (Whole blood) 1.Tacrlimus (Prograf): EDTA เท่านั้น 2.Cyclosporine 3.Everolimus (Certican) 4.Lead (Pb)

5 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ (whole blood/Clotted blood) 1.Phenobarbital, Phenytoin (free), Valproic acid (free) Carbamazepine 2.Amikacin, Vancomycin 3.Digoxin, Theophylline, Methotrexate, Paracetamol, Aspirin, Diazepam, Alcohol

6 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ Clotted blood 1.Lithium 2.Zinc 3.Cholineste rase

7 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ (Clotted blood/ Urine) Coppe r

8 การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ 1. สิ่งส่งตรวจไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่ ถูกต้อง 2. ไม่ระบุรายการที่ต้องการตรวจวัด 3. รายการที่ต้องการตรวจวัดไม่เปิด ให้บริการ 4. มีใบสั่งตรวจแต่ไม่มีสิ่งส่งตรวจ 5. สิ่งส่งตรวจจัดเก็บไม่ถูกต้อง 6. สิ่งส่งตรวจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือปริมาณไม่เพียงพอ 7. ส่งสิ่งส่งตรวจช้า / ซ้ำ

9 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและ สารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ ณรงค์ ไร่รัตน์ หน่วยปฏิบัติการและ บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google