งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและสารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและสารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและสารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ
ณรงค์ ไร่รัตน์ หน่วยปฏิบัติการและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 รายการที่เปิดให้บริการ
กลุ่มยากดภูมิคุ้มกัน: Cyclosporine, Tacrolimus, Everolimus กลุ่มยากันชัก: Phenytoin(Free), Valproic acid(Free), Phenobarbital, Carbamazepine กลุ่มยาปฏิชีวนะ: Amikacin, Vancomycin ยาอื่นๆ : Digoxin, Theophylline, Methotrexate, Paracetamol, Aspirin, Diazepam, Lithium กลุ่มสารพิษ: Lead, Copper, Zinc, Blood Alcohol, Cholinesterase

3 ปัญหาที่พบบ่อย จัดเก็บสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง
พบก้อน clot ในสิ่งส่งตรวจที่ผสมสารกันเลือดแข็ง ไม่ระบุรายการตรวจในใบสั่งตรวจ รายการที่สั่งตรวจไม่เปิดให้บริการ ส่งสิ่งส่งตรวจล่าช้า

4 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ (Whole blood)
Tacrlimus (Prograf): EDTA เท่านั้น Cyclosporine Everolimus (Certican) Lead (Pb)

5 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ (whole blood/Clotted blood)
Phenobarbital, Phenytoin (free), Valproic acid (free) Carbamazepine Amikacin, Vancomycin Digoxin, Theophylline, Methotrexate, Paracetamol, Aspirin, Diazepam, Alcohol

6 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ Clotted blood
Lithium Zinc Cholinesterase

7 ชนิดของสิ่งส่งตรวจ (Clotted blood/ Urine)
Copper

8 การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
สิ่งส่งตรวจไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ระบุรายการที่ต้องการตรวจวัด รายการที่ต้องการตรวจวัดไม่เปิดให้บริการ มีใบสั่งตรวจแต่ไม่มีสิ่งส่งตรวจ สิ่งส่งตรวจจัดเก็บไม่ถูกต้อง สิ่งส่งตรวจมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือปริมาณไม่เพียงพอ ส่งสิ่งส่งตรวจช้า/ซ้ำ

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเก็บสิ่งส่งตรวจ สำหรับตรวจวัดระดับยาและสารพิษในตัวอย่างชีววัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google