งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ หัวข้อที่จะนำเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค / โอกาส ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน / ระยะเวลา ผลที่ได้รับ วิธีการประเมิน

3 ห้องเครื่อง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ตั้งของ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและอุปกรณ์เครือข่ายหลักที่ให้บริการ บนเครือข่ายนนทรี ความเป็นมา

4 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ออกแบบและจัดทำแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดทำเอกสารแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดทำเว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

5 การอัพเดตแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นไปอย่าง ไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ ปัญหาอุปสรรค / โอกาส

6 ดำเนินงานจัดทำแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บนเครือข่ายนนทรีและจัดทำเว็บเพจแสดงแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขอบเขตการดำเนินงาน

7 สำรวจและจัดทำรายการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด จัดทำโครงสร้างแผนผังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ออกแบบโครงสร้างเว็บเพจ จัดทำเว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขั้นตอนการดำเนินงาน

8 โปรแกรมการใช้งาน MS Visio MS Project Adobe Macromedia Dreamweaver PHP เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

9 16 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550 แผนการดำเนินงาน / ระยะเวลา

10 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (1) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

11 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (2) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

12 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (3) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

13 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (4) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

14 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (5) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

15 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (6) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

16 ผลการดำเนินงาน / ผลที่ได้รับ (7) เว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ข่ายhttps://svrmon.ku.ac.th/server

17 โครงการการปรับปรุง CA/PKI


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550 ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google