งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการการจัดทำแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการการจัดทำแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการการจัดทำแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โครงการการจัดทำแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผู้นำเสนอ นายมหาราช ทศศะ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ 30 พฤษภาคม 2550

2 แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลา ผลที่ได้รับ วิธีการประเมิน
หัวข้อที่จะนำเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลา ผลที่ได้รับ วิธีการประเมิน ความเป็นมา วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค/โอกาส ขอบเขตการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน

3 ห้องเครื่อง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ตั้งของ
ความเป็นมา ห้องเครื่อง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถานที่ตั้งของ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและอุปกรณ์เครือข่ายหลักที่ให้บริการ บนเครือข่ายนนทรี

4 ออกแบบและจัดทำแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ออกแบบและจัดทำแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดทำเอกสารแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดทำเว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

5 การอัพเดตแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นไปอย่าง
ปัญหาอุปสรรค/โอกาส การอัพเดตแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นไปอย่าง ไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นระบบ

6 ดำเนินงานจัดทำแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ขอบเขตการดำเนินงาน ดำเนินงานจัดทำแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บนเครือข่ายนนทรีและจัดทำเว็บเพจแสดงแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

7 สำรวจและจัดทำรายการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินงาน สำรวจและจัดทำรายการเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด จัดทำโครงสร้างแผนผังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ออกแบบโครงสร้างเว็บเพจ จัดทำเว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

8 Adobe Macromedia Dreamweaver PHP
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน โปรแกรมการใช้งาน MS Visio MS Project Adobe Macromedia Dreamweaver PHP

9 แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลา
16 ตุลาคม มีนาคม 2550

10 แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (1) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

11 แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (2) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

12 แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (3) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

13 แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (4) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

14 แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (5) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

15 แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (6) แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

16 เว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ข่าย https://svrmon.ku.ac.th/server
ผลการดำเนินงาน/ผลที่ได้รับ (7) เว็บเพจแสดงแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ข่าย

17 โครงการการปรับปรุง CA/PKI
Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt โครงการการจัดทำแผนผัง ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google