งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา

2 หัวข้อ  วิวัฒนาการงานสุข ศึกษา  การดำเนินงานสุข ศึกษาตามแผน พัฒนาการ สาธารณสุข พัฒนาการ สาธารณสุข  โครงการด้านสุขศึกษา

3 วิวัฒนาการงานสุขศึกษา วิวัฒนาการงานสุขศึกษา  ความเป็นมา พ.ศ. 2459 แผนกสุขศึกษา กรม ประชาภิบาล พ.ศ. 2461 กองบรรณาธิการ กรม สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.มหาดไทย พ.ศ. 2472 กองสุขศึกษา กรม สาธารณสุข ก.มหาดไทย ก.มหาดไทย

4 วิวัฒนาการงานสุขศึกษา วิวัฒนาการงานสุขศึกษา พ.ศ. 2485 กองสุขศึกษา กรมสาธารณสุข ก.สาธารณสุข ก.สาธารณสุข พ.ศ. 2495 กองสุขศึกษา กรมอนามัย ก. สาธารณสุข พ.ศ. 2515 กองสุขศึกษา กรมส่งเสริม สาธารณสุข พ.ศ. 2517 กองสุขศึกษา สำนักงาน ปลัดกระทรวง ถึงปัจจุบัน สาธารณสุข ถึงปัจจุบัน สาธารณสุข

5 กระทรวงสาธารณสุข. แบ่งเป็น 8 ส่วนราชการดังนี้ * 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กรมการแพทย์ 2. กรมการแพทย์ 3. กรมควบคุมโรคติดต่อ 3. กรมควบคุมโรคติดต่อ 4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

6 กระทรวงสาธารณสุข. 5. กรมสุขภาพจิต 6. กรมอนามัย 7. สำนักงานอาหารและยา 8. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

7 บทบาทและหน้าที่.. กองสุขศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ตาม พระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 1. พัฒนาวิชาการ ระบบ และดำเนนงานด้าน สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในและ นอก 2. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผลิต และ สนับสนุนสื่อสุขศึกษา และประชาสัมพันธ์

8 บทบาทและหน้าที่.. 3. เผยแพร่และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ ความรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ- ประชาช น 4. ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการ ปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 โครงสร้างขององค์กร. กองสุขศึกษา สังกัด ใน สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็นส่วน ราชการดังนี้ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มงานวิชาการ 3.กลุ่มงานเทคโนโลยี

10 โครงสร้างขององค์กร. กองสุขศึกษา แบ่งเป็นส่วนราชการดังนี้ 4. กลุ่มงานเผยแพร่ 5. กลุ่มงานนโยบายและแผนสุขศึกษา 6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขศึกษา และพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ

11 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ฉบับที่ 1-2 (2510-2514) - ฉบับที่ 3 (2515-2519) - ฉบับที่ 4 (2520-2524) ****** ประชาชน - ฉบับที่ 5 (2525-2529)

12 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต-ปัจจุบัน. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ฉบับที่ 6 (2530-2534)* แผนพัฒนาการ - ฉบับที่ 7 (2535-2539) สาธารณสุข - ฉบับที่ 8 (2540-2544) - ฉบับที่ 9 (2545-2549)** แผนพัฒนาสุขภาพ - ฉบับที่ 10 (2550-2554) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

13 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงาน1.ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 2.การกระจายบริการและบุคคลยังไม่ เหมาะสม 3.การครอบคลุมบริการและการใช้บริการไม่ เหมาะสมและครอบคลุมในส่วนภูมภาค

14 การดำเนินงานสุขศึกษาในอดีต. 4.ปัจจัยทางด้านนโยบาย5.ปัญหาการขาดความร่วมมือจากประชาชน6.ปัจจัยทางด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ

15 การดำเนินงานสุขศึกษาในปัจจุบัน. ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 - แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) ฉบับที่ 9 (2545-2549)

16 แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8. ประกอบด้วย 5 ส่วน *1. สรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการสาธารณสุข 2. แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข 2. แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข 3. ภาพรวมของแผนพัฒนาการสาธารณสุข 3. ภาพรวมของแผนพัฒนาการสาธารณสุข *4. รายละเอียดแผนงาน/โครงการ *5. แนวทางการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล

17 ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ. สาระสำคัญ แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 สาระสำคัญ แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 1. สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการ พัฒนา สาธารณสุขของประเทศ สาธารณสุขของประเทศ 2. แนวคิดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 3.ภาพลักษณ์สุขภาพของคนไทนในอนาคต

18 ส่วนที่ 1 สรุปสาระสำคัญ. 4. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาสาธารณสุข 5. เป้าหมาย 6. ยุทธศาสตร์ 7. การปฏิบัติตามแผนและการติดตาม ประเมินผล ประเมินผล

19 ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน. 4.1 สาขาการบริหารจัดการสาธารณสุข 4.2 สาขาการบริการสาธารณสุข 4.3 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและ ป้องกันโรค ป้องกันโรค 4.4 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข

20 ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน. 4.5 สาขาการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 4.6 สาขาการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และการ พึ่งตนเองด้านสาธารณสุข พึ่งตนเองด้านสาธารณสุข 4.7 สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ เทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข เทคโนโลยี ด้านสาธารณสุข

21 ส่วนที่ 5 แนวทางการปฏิบัติตาม แผน. 5.1 แนวทางการปฏิบัติตามแผน 5.2 แนวทางการติดตาม กำกับ และประเมิน ผลการพัฒนา สาธารณสุข ผลการพัฒนา สาธารณสุข 5.3 บทบาทของหน่วยงานประเมินผลระดับ กระทรวง กระทรวง

22 คำถามก่อนเรียน ?. 1. หน่วยงานเกี่ยวกับการสุขศึกษา สังกัด กรม ? และกระทรวงใด ? 2. ในระดับจังหวัด หน่วยงานใด ? รับผิดชอบเรื่อง การสุขศึกษา 3. แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับปัจจุบันชื่อ ? และฉบับที่เท่าไหร่ ?


ดาวน์โหลด ppt สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง โครงการสุขศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google