งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง

2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ปี 2547 และ 2548 รายการ 25472548 เกณฑ์ ประเมิน * เกณฑ์ มาตรฐาน การ ประเมิน โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ระดับ ประถมศึกษา * เกณฑ์ มาตรฐานการ ประเมิน โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ระดับ มัธยมศึกษา ศึกษา ปรับปรุงใหม่ ให้เสร็จ ภายในเดือน เมษายน เริ่มใช้ พฤษภาคม 2548

3 รายการ 25472548 ระดับการ รับรองของ ทีมประเมิน * ทีมประเมิน ระดับอำเภอ รับรอง ประกาศ เกียรติคุณ ระดับ ทองแดง เงิน * ทีมประเมิน ระดับจังหวัด รับรอง ประกาศ เกียรติคุณ ระดับทอง * ทีมประเมิน ระดับอำเภอ ประเมินรับรอง ทั้ง 3 ระดับ * ไม่มีทีม ประเมินระดับ จังหวัด

4 รายการ 25472548 การสรรหา และ แต่งตั้งทีม ประเมิน * สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด คัดเลือก และแต่งตั้ง หรือเสนอ ผู้ว่าราชการ จังหวัด แต่งตั้ง * ต้นสังกัด ฝ่ายการศึกษา ( สพท. เทศบาล กอง กำกับการ ตชด.) คัดเลือกและ ส่งรายชื่อ ให้สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดเสนอ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแต่งตั้ง แยกรายอำเภอ

5 รายการ 25472548 องค์ประกอบ ของ ทีม ประเมิน * พิจารณา ตาม ความ เหมาะสมใน แต่ละจังหวัด อำเภอ ประกอบด้วย ฝ่าย การศึกษา และ สาธารณสุข * กำหนด องค์ประกอบ ใหม่ชัดเจน ตามข้อตกลง ของคณะ กรรมการฯ

6 รายการ 25472548 การพัฒนา ทีม * ตามความ เหมาะสมแต่ ละเขต จังหวัด * มีหลักสูตร การอบรม ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ มาตรฐาน เดียวกัน * มีใบรับรองผู้ ผ่านการพัฒนา เพื่อเป็นที่ เชื่อถือ แก่ โรงเรียน

7 รายการ 25472548 ระยะเวลาการ ประเมิน * ขึ้นกับความ พร้อมของ โรงเรียนและ ผู้ประเมิน * ปีละ 3 รอบ การแจ้งผล การประเมิน * สิงหาคม 2547 * สิงหาคม 2548

8

9 ทีมประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ และทีมสนับสนุนเพื่อ การพัฒนาของ โรงเรียนให้เป็นทีม เดียวกัน และให้ เป็นดุลยพินิจของพื้นที่ ว่าจะสลับกัน ประเมินระหว่างอำเภอ หรือประเมิน อำเภอตนเอง 1.

10 สาธารณสุขอำเภอ หรือ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพหรือนักวิชาการ สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ประเมินระดับทอง ในอำเภอนั้น ผู้รับผิดชอบจากสำนัก / กองการศึกษา เทศบาล ( เฉพาะอำเภอที่มีโรงเรียนในสังกัด ) ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียน กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดน ( เฉพาะอำเภอที่มีโรงเรียนในสังกัด ) พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 2

11 ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามแต่งตั้ง สสจ. รวบรวมรายชื่อ ผู้ประเมิน จัดทำ คำสั่งแยกรายอำเภอ สส อ. รพ ช. สพท. เทศบา ล กองกำกับ การ ตชด. 3

12 1. สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. ส่ง รายชื่อผู้ประเมินให้ สสจ. ธันวาคม 2547 2. สสจ. ทำคำสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง มกราคม 2548 3. สสจ. แจ้งคำสั่งแก่ สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. และศูนย์อนามัย กุมภาพันธ์ 2548 4. สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. สสจ. แจ้งคำสั่งแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง กุมภาพันธ์ 2548 5. ศูนย์อนามัย / สสจ. จัดอบรมทีม ประเมิน มีนาคม - พฤษภาคม 2548 6. ประเมินโรงเรียนปีละ 3 รอบ 7. สาธารณสุขอำเภอส่งข้อมูล ให้ สสจ. ปีละ 3 รอบ 8. สสจ. รวบรวมข้อมูล HPS ของโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัด ส่ง ศูนย์อนามัย สิงหาคม 4


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google