งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง

2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ปี 2547 และ 2548 รายการ เกณฑ์ ประเมิน * เกณฑ์ มาตรฐาน การ ประเมิน โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ระดับ ประถมศึกษา * เกณฑ์ มาตรฐานการ ประเมิน โรงเรียน ส่งเสริม สุขภาพ ระดับ มัธยมศึกษา ศึกษา ปรับปรุงใหม่ ให้เสร็จ ภายในเดือน เมษายน เริ่มใช้ พฤษภาคม 2548

3 รายการ ระดับการ รับรองของ ทีมประเมิน * ทีมประเมิน ระดับอำเภอ รับรอง ประกาศ เกียรติคุณ ระดับ ทองแดง เงิน * ทีมประเมิน ระดับจังหวัด รับรอง ประกาศ เกียรติคุณ ระดับทอง * ทีมประเมิน ระดับอำเภอ ประเมินรับรอง ทั้ง 3 ระดับ * ไม่มีทีม ประเมินระดับ จังหวัด

4 รายการ การสรรหา และ แต่งตั้งทีม ประเมิน * สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด คัดเลือก และแต่งตั้ง หรือเสนอ ผู้ว่าราชการ จังหวัด แต่งตั้ง * ต้นสังกัด ฝ่ายการศึกษา ( สพท. เทศบาล กอง กำกับการ ตชด.) คัดเลือกและ ส่งรายชื่อ ให้สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดเสนอ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแต่งตั้ง แยกรายอำเภอ

5 รายการ องค์ประกอบ ของ ทีม ประเมิน * พิจารณา ตาม ความ เหมาะสมใน แต่ละจังหวัด อำเภอ ประกอบด้วย ฝ่าย การศึกษา และ สาธารณสุข * กำหนด องค์ประกอบ ใหม่ชัดเจน ตามข้อตกลง ของคณะ กรรมการฯ

6 รายการ การพัฒนา ทีม * ตามความ เหมาะสมแต่ ละเขต จังหวัด * มีหลักสูตร การอบรม ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ มาตรฐาน เดียวกัน * มีใบรับรองผู้ ผ่านการพัฒนา เพื่อเป็นที่ เชื่อถือ แก่ โรงเรียน

7 รายการ ระยะเวลาการ ประเมิน * ขึ้นกับความ พร้อมของ โรงเรียนและ ผู้ประเมิน * ปีละ 3 รอบ การแจ้งผล การประเมิน * สิงหาคม 2547 * สิงหาคม 2548

8

9 ทีมประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ และทีมสนับสนุนเพื่อ การพัฒนาของ โรงเรียนให้เป็นทีม เดียวกัน และให้ เป็นดุลยพินิจของพื้นที่ ว่าจะสลับกัน ประเมินระหว่างอำเภอ หรือประเมิน อำเภอตนเอง 1.

10 สาธารณสุขอำเภอ หรือ นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพหรือนักวิชาการ สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ประเมินระดับทอง ในอำเภอนั้น ผู้รับผิดชอบจากสำนัก / กองการศึกษา เทศบาล ( เฉพาะอำเภอที่มีโรงเรียนในสังกัด ) ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียน กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดน ( เฉพาะอำเภอที่มีโรงเรียนในสังกัด ) พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม 2

11 ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามแต่งตั้ง สสจ. รวบรวมรายชื่อ ผู้ประเมิน จัดทำ คำสั่งแยกรายอำเภอ สส อ. รพ ช. สพท. เทศบา ล กองกำกับ การ ตชด. 3

12 1. สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. ส่ง รายชื่อผู้ประเมินให้ สสจ. ธันวาคม สสจ. ทำคำสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้ง มกราคม สสจ. แจ้งคำสั่งแก่ สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. และศูนย์อนามัย กุมภาพันธ์ สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. สสจ. แจ้งคำสั่งแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง กุมภาพันธ์ ศูนย์อนามัย / สสจ. จัดอบรมทีม ประเมิน มีนาคม - พฤษภาคม ประเมินโรงเรียนปีละ 3 รอบ 7. สาธารณสุขอำเภอส่งข้อมูล ให้ สสจ. ปีละ 3 รอบ 8. สสจ. รวบรวมข้อมูล HPS ของโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัด ส่ง ศูนย์อนามัย สิงหาคม 4


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google