งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดย แพทย์หญิงเพ็ญศรี กระหม่อมทอง

2 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปี และ 2548 2547 2548 รายการ เกณฑ์ประเมิน * เกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับประถมศึกษา ปรับปรุงใหม่ให้เสร็จ ภายในเดือนเมษายน เริ่มใช้พฤษภาคม 2548 * เกณฑ์มาตรฐานการ ประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา ศึกษา

3 2547 2548 รายการ ระดับการรับรองของทีมประเมิน
* ทีมประเมินระดับอำเภอรับรองประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง เงิน * ทีมประเมินระดับอำเภอประเมินรับรองทั้ง 3 ระดับ *ทีมประเมินระดับจังหวัดรับรองประกาศเกียรติคุณระดับทอง * ไม่มีทีมประเมินระดับจังหวัด

4 2547 2548 รายการ การสรรหาและ แต่งตั้งทีมประเมิน
การสรรหาและ แต่งตั้งทีมประเมิน * สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด คัดเลือก และแต่งตั้ง หรือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง * ต้นสังกัดฝ่ายการศึกษา (สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด.) คัดเลือกและส่งรายชื่อ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง แยกรายอำเภอ

5 2547 2548 รายการ องค์ประกอบของ ทีมประเมิน
องค์ประกอบของ ทีมประเมิน * พิจารณาตาม ความเหมาะสมใน แต่ละจังหวัด อำเภอ ประกอบด้วย ฝ่ายการศึกษา และ สาธารณสุข * กำหนดองค์ประกอบใหม่ชัดเจน ตามข้อตกลงของคณะกรรมการฯ

6 2547 2548 รายการ การพัฒนาทีม * ตามความเหมาะสมแต่ละเขต จังหวัด
* ตามความเหมาะสมแต่ละเขต จังหวัด * มีหลักสูตรการอบรม ที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ มาตรฐานเดียวกัน * มีใบรับรองผู้ผ่านการพัฒนา เพื่อเป็นที่เชื่อถือ แก่โรงเรียน

7 2547 2548 รายการ ระยะเวลาการประเมิน
* ขึ้นกับความพร้อมของโรงเรียนและ ผู้ประเมิน * ปีละ 3 รอบ การแจ้งผลการประเมิน * สิงหาคม 2547 * สิงหาคม 2548

8 ข้อตกลง

9 ทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และทีมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของ
1. ทีมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และทีมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของ โรงเรียนให้เป็นทีมเดียวกัน และให้ เป็นดุลยพินิจของพื้นที่ ว่าจะสลับกัน ประเมินระหว่างอำเภอ หรือประเมิน อำเภอตนเอง

10 2 ให้มีทีมประเมินและทีมสนับสนุน แยกเป็นรายอำเภอ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย
ให้มีทีมประเมินและทีมสนับสนุน แยกเป็นรายอำเภอ สมาชิกในทีม ประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอ หรือนักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพหรือนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับทอง ในอำเภอนั้น ผู้รับผิดชอบจากสำนัก/กองการศึกษา เทศบาล (เฉพาะอำเภอที่มีโรงเรียนในสังกัด) ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน (เฉพาะอำเภอที่มีโรงเรียนในสังกัด) พิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

11 สสอ. รพช. 3 การแต่งตั้งทีมประเมิน ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่งตั้ง
สสจ. รวบรวมรายชื่อผู้ประเมิน จัดทำคำสั่งแยกรายอำเภอ สสอ. รพช. สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด.

12 ปฎิทินขั้นตอนการดำเนินงาน
4 ปฎิทินขั้นตอนการดำเนินงาน 1. สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. ส่งรายชื่อผู้ประเมินให้ สสจ. ธันวาคม 2547 2. สสจ. ทำคำสั่งเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง มกราคม 2548 3. สสจ. แจ้งคำสั่งแก่ สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. และศูนย์อนามัย กุมภาพันธ์ 2548 4. สพท. เทศบาล กองกำกับการ ตชด. สสจ. แจ้งคำสั่งแก่ผู้ได้รับการแต่งตั้ง กุมภาพันธ์ 2548 5. ศูนย์อนามัย/สสจ. จัดอบรมทีมประเมิน มีนาคม - พฤษภาคม 2548 6. ประเมินโรงเรียน ปีละ 3 รอบ 7. สาธารณสุขอำเภอส่งข้อมูลให้ สสจ. ปีละ 3 รอบ 8. สสจ.รวบรวมข้อมูล HPS ของโรงเรียน ทุกสังกัดในจังหวัด ส่งศูนย์อนามัย สิงหาคม


ดาวน์โหลด ppt การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google