งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.1 เกิด ADR ที่ไม่ร้ายแรง โดยผลที่เกิด ADR ส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.3 หาย เป็นปกติโดยไม่มีร่องรอยเดิม

2 Ceftriaxone 13 ราย Cotrimoxazole 10 ราย Dicloxacillin 9 ราย

3 รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง ** Toxic Epidermal Necrolysis (Ten) จำนวน 3 ราย จากยา Allopurinal 1 ราย Cotromoxazole 1 ราย Tetracycline1 ราย ** Stevens Johnson Syndrome จำนวน 2 ราย จากยา Allopurinal 1 ราย Cotrimoxazole 1 ราย

4 ** Anaphylaxis shock จำนวน 7 ราย จากยา Allopurinal 2 ราย Ceftriaxone3 ราย Ciprofloxacin1 ราย Mydoclam1 ราย รายการยาที่ทำให้เกิดอาการ แพ้ยาอย่างรุนแรง

5 รายงาน ADR ตาม ระบบ อวัยวะ ของ ร่างกาย

6 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 90 ปี Dx. Chronic ischaemic heart disease, unspecified Med : 26 กย. 50  Imdur 1 x 1 pc ASA I 1 x 1pc Ativan 1 x hs Senokot 3 x hs Parafon forte 1 x 3 pc Ezetrol (10) 1 x 1 pc ยาเดิม ได้ต่ออีก 1 mo. = 21 เม็ด ** ครั้ง แรก

7 26 กันยายน 2550 : หลังทานยา ผป. เกิด อาการแน่นหน้าอก 8 ตุลาคม 2550 : vastarel MR 1 x 2 pc 9 ตุลาคม 2550 : ASA I 2 x 1 pc  10 ตุลาคม 2550 : ผป. หยุดยา Ezetrol อาการแน่นหน้าอกดีขึ้น 26 ตค Imdur, ASA I, Ativan, Senokot, Parafon forte, Ezetrol (10) 9 ตค 8 ตค 10 ตค Vastare l MR ASA I  Off Ezetrol

8

9 ADR probability scale ใช่ไม่ใ ช่ ไม่ ทราบ 1. เคยมีสรุปหรือรายงานปฏิกิริยานี้กับยาที่ สงสัยชนิดนี้มาแล้ว +100 2. อาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นภายหลังจากการ ได้รับยาที่สงสัย +20 3. อาการไม่พึงประสงค์ดีขึ้น เมื่อหยุดยาที่สงสัย หรือเมื่อให้ยาต้านที่เฉพาะเจาะจง +100 4. อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว เกิดขึ้นอีกเมื่อ เริ่มให้ยาที่สงสัยเข้าไปใหม่ +20 5. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดจากสาเหตุอื่น นอกเหนือจากยาที่สงสัยได้ +20 6. ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เมื่อผู้ป่วยได้รับ ยาหลอก +10 7. สามารถตรวจวัดระดับยาที่สงสัยในเลือด +100 8. ปฏิกิริยารุนแรงขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดยา หรือ ลดลงเมื่อลดขนาดยา +100 9. ผู้ป่วยเคยมีปฏิกิริยาคล้ายกันนี้มาแล้ว เมื่อ ได้รับยาในครั้งก่อน +100 10. อาการไม่พึงประสงค์นั้น มีหลักฐานได้รับการ ยืนยันโดยวิธีที่เหมาะสม +100 คะแนนรวม 4

10 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 35 ปี ประวัติ AF with CHF with MVR on warfarin มาตลอด ตั้งแต่ปี 2547 (Goal INR 2.5-3.5) 6 สิงหาคม 50 (INR 3.5) Rx : warfarin (3) 1 x1 hs Digoxin 1 x 1 pc Lasix(40) 1 x 1pc Enalapril (5) 1 x 1pc 3 mo.

11 13 ตค. 50 : มา ER แล้ว admit (INR 4.2) ด้วยอาการ จุกลิ้นปี่ แน่นหน้าอก ร้าว ไหล่ขวา หายใจไม่อิ่ม : ไม่มี abnormal bleeding : ดื่มเหล้าครั้งคราว ไม่สูบบุหรี่ D/C : 15 ตค.50: Digoxin (0.25) 1 x 1 pc Lasix(40) 1 x 1pc Enalapril (5) 1 x 1pc E.KCl 30 cc x 3 pc ( 2 day) ** ไม่ได้รับยา warfarin กลับบ้าน ** F/U 1 wk

12 22 ตุลาคม 50 : ผป. มาตรวจตาม นัด (INR 1.08) : มีอาการ แน่น ใจสั่นเป็นพักๆ แพทย์ order warfarin (3) 1 x1 hs Digoxin (0.25) 1 x 1 pc Lasix(40) 1 x 1pc Enalapril (5) 1 x 1pc Romilar 1 x3 pc

13 เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นบ้าง ???? ADE ME prescribing error (sentinel event) ( ระดับ E)

14 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 36 ปี น้ำหนัก 59 กก. Dx. Pulmonary TB (new case) 27 สิงหาคม 50 : INH (100) 3x hs RF(300) 2 x hs PZA (500) 3 x hs ETB (400) 3 x hs 7 กันยายน 50 : HRZE (size L) 2 wk.

15 8 กันยายน 2550 : มีอาการคัน และ คลื่นไส้ อาเจียน CPM 1x 3 pc, Dramamine 1 x prn q4-6 10 กันยายน 2550 : มาด้วยผื่น, จ้ำ เลือด Off ยา TB Rx.- 0.1%TA ทาผื่น - Pred (5) 2 x 2 pc - Zyrtec 1 x 1 pc

16 14 กันยายน 50 : Zyrtec 1 x 2 pc Atarax 1 x prn q4 hr. 0.1% TA cream ทาผื่น INH (rechallenge dose) ½ tab  1 tab  2 tab  3 tab 21 กันยายน 50 : ไม่พบอาการคัน ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน INH 3 x hs Rifampicin (rechallenge dose) 5 ml  10 ml  15 ml  20 ml

17 28 กันยายน 50 : ไม่พบอาการคัน ผื่น คลื่นไส้ อาเจียน Rx : Zyrtec 1 x 2 pc Atarax 1 x prn q4 hr. INH 3 x hs Rifampicin (300) 2 x hs PZA (500) (rechallenge dose) ½ tab  1 tab  3 tab 12 ตุลาคม 50 : No side effect Zyrtec 1 x 2 pc INH 3 x hs Rifampicin (300) 2 x hs PZA (500) 3 x hs 30 วัน

18 อาการไข้ที่มีสาเหตุจากยา - พบว่า 6-18 % ของอาการไม่พึงประสงค์ จากยาที่เกิดขึ้นจะมีอาการไข้ร่วมด้วย ซึ่งใน จำนวนนี้มี 3.4 % ที่มีอาการไข้เพียงอย่างเดียว - สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลง set piont ที่ hypothalamus โดยเชื่อว่าสารก่อไข้ที่มา จากภายนอกกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารภายใน ร่างกาย ซึ่งสารเหล่านี้จะไปมีผลต่อสารสื่อประสาท ต่าง ๆ ที่ hypothalamus ทำให้มีผลต่อการควบคุม อุณหภูมิและเกิดอาการไข้ขึ้น

19

20 ลักษณะอาการทางคลินิก อาการทางคลินิกที่พบของยาที่จะ ก่อให้เกิดอาการไข้ได้นั้น โดยส่วนใหญ่จะพบ ภายใน 7-10 วัน หลังจากได้รับยา อาจจะ เริ่มต้นด้วยมีอาการไข้ต่ำ ๆ จากนั้นจะค่อยๆ สูงขึ้น และจะคงอยู่ตลอดเวลาที่ได้รับยา ไข้จะ ลดลงได้อย่างรวดเร็วหลังจากหยุดยา ( ปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง ) แต่ถ้าได้รับยาซ้ำอาการ ไข้จะกลับมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ ชั่วโมง อาการไข้ที่เกิดขึ้นจะไม่มีรูปแบบของไข้ที่ ชัดเจน อาจจะมีลักษณะไข้สูงสลับกับปกติได้ ในระหว่างวันโดยสัมพันธ์กับขนาดยาหรือไม่ สัมพันธ์กับขนาดยาก็ได้ ผู้ป่วยจะไม่มีค่าผล ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะต่อ อาการไข้ ในบางรายอาจพบอาการปวดข้อ เป็นผื่น ลมพิษ ไม่สบายในท้อง และพบความ ผิดปกติของเม็ดเลือดขาว ( leukocytosis and eosinophilia ) ร่วมด้วย


ดาวน์โหลด ppt รายงานอาการไม่พึง ประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ 2550 ** จำนวน รายงานทั้งหมด 139 ฉบับ ** เกิด ADR จำนวน 165 รายการ ** จากยาที่สงสัย จำนวน 183 ตัวยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google