งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินการใช้ยา Nimesulide (Nidol) 1 เมษายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินการใช้ยา Nimesulide (Nidol) 1 เมษายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินการใช้ยา Nimesulide (Nidol) 1 เมษายน 2552

2 กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงจาก การใช้ยา Nimesulide 1. จำกัดข้อบ่งใช้ คือ การรักษาเฉพาะอาการปวด เกี่ยวกับกระดูกและข้อในระยะสั้นโดยจำกัดระยะเวลา การใช้ไม่เกิน 15 วันและขนาดการใช้ไม่เกิน 100 mg วันละ 2 ครั้ง 2. จำกัดขนาดบรรจุไม่เกิน 30 เม็ดต่อ 1 หน่วยบรรจุ 3. ปรับสถานะเป็นยาควบคุมพิเศษและจำหน่ายได้ เฉพาะในโรงพยาบาล สั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง แพทย์ออร์โธปิดิกส์และอายุรแพทย์โรคข้อและรูมา ติสซั่มเท่านั้น 4. ให้บริษัทประสานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับสมาคมรูมา ติสซั่มและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทำการศึกษา เรื่อง Hepatotoxicity ของ Nimesulide ในคนไทย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและให้บริษัทยื่นแผนการ ดำเนินการศึกษาภายใน 3 เดือนหลังจาก คณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบมติดังกล่าว หาก ไม่ดำเนินการจะต้องยกเลิกทะเบียนตำรับ ที่มา : ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3 จำนวน ( ราย ) ร้อยละ เพศ ชาย หญิง 60 ราย 170 ราย 26.1% 73.9 % อายุตั้งแต่ 23-86 ปี ( เฉลี่ย 59 ปี ) จำนวนผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี 119 ราย 51.7% จำนวนผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 111 ราย 48.3% จำนวนผู้ป่วยที่มีการตรวจการ ทำงานของตับหลังได้รับยา Nimesulide 17 ราย 7.4 % การสั่งใช้ยา Nimesulide ตั้งแต่วันที่ 20 พ. ย. 51 ถึง 23 ก. พ.52

4 จำนวน ( ราย ) ร้อยละ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาสั่งโดย : - แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - แพทย์แผนกอื่นๆ ( ที่ไม่ใช่ แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, อายุร แพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ) - แพทย์ Intern ประจำแผนก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ไม่ทราบรายชื่อแพทย์ผู้สั่งใช้ ยา 165 ราย 17 ราย 43 ราย 5 ราย 71.7 % 7.39 % 18.69 % 2.17 % จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยามากกว่า 15 วัน ซึ่งสั่งใช้โดยแพทย์ศัลยกรรม กระดูกและข้อ 138 ราย 60 % การสั่งใช้ยา Nimesulide ตั้งแต่วันที่ 20 พ. ย. 51 ถึง 23 ก. พ.52 ( ต่อ )

5 23 ก. พ.5 2

6

7

8

9 หลังมีมาตรการควบคุมการใช้ยา พบว่า มีการสั่งจ่ายลดลงและมีการใช้อย่าง ระมัดระวังมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ ระยะเวลาการใช้ยาจะไม่เกิน 15 วัน โดยใช้ขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และสั่งจ่ายโดย staff Ortho มี บางส่วนที่สั่งจ่ายโดย Intern Ortho จากการติดตามผู้ป่วยพบว่าไม่มีราย ใดที่มา admit ด้วยภาวะ hepatitis สรุปผลการติดตามการใช้ยา


ดาวน์โหลด ppt การประเมินการใช้ยา Nimesulide (Nidol) 1 เมษายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google