งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน ชนิดข้าว / ราคาที่รับจำนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน ชนิดข้าว / ราคาที่รับจำนำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน ชนิดข้าว / ราคาที่รับจำนำ ( ณ ความชื้นไม่เกิน 15%) 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม ) ตันละ 20,000 บาท 2. ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (40 กรัม ) ( ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด ) ตันละ 18,000 บาท 3. ข้าวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม ) ตันละ 16,000 บาท 4. ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาวตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้นตันละ 15,000 บาท 5. ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 5% ตันละ 14,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 10% ตันละ 14,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 15% ตันละ 14,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 25% ตันละ 13,800 บาท ราคารับจำนำให้ปรับเพิ่ม – ลด ตามจำนวนกรัม ในอัตรากรัมละ 200 บาท ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือก ของเกษตรกรที่นำมาจำนำ ระยะเวลารับจำนำ 7 ต. ค. 54 – 29 ก. พ. 55 ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. การไถ่ถอน : 4 เดือน นับถัด จากเดือนที่รับจำนำ ระยะเวลารับจำนำ 7 ต. ค. 54 – 29 ก. พ. 55 ตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น. การไถ่ถอน : 4 เดือน นับถัด จากเดือนที่รับจำนำ หลักเกณฑ์การรับจำนำ 1. เกษตรกรผู้มีสิทธินำจำ มีหนังสือรับรองเกษตรกรจากกรมส่งเสริม การเกษตร ซึ่งผ่านการประชาคม และเกษตรกรลงชื่อ รับรองตนเอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปลัดเทศบาลลง ชื่อรับรองด้วย เป็นลูกค้า ธ. ก. ส. ต้องเป็นข้าวเปลือกของเกษตรกรเอง ที่ปลูกในปี 2554/55 2. พื้นที่รับจำนำ : เกษตรกรสามารถจำนำข้าวเปลือกได้ในพื้นที่ จังหวัดของตนเองเท่านั้น ยกเว้นพื้นที่ตำบลติดต่อกัน กรณีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน โรงสีในจังหวัด ไม่เพียงพอให้บริการเกษตรกร จำเป็นต้องจำนำข้ามเขตเกิน กว่าระดับตำบล ให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เป็นผู้ พิจารณาอนุมัติเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ 3. การเข้าร่วมโครงการของโรงสี โรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการต้องได้รับการเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด โรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะรับจำนำข้าวเปลือกจาก เกษตรกรได้ไม่เกิน 30 เท่า ของกำลังการผลิต โรงสีต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน 50% ของมูลค่าข้าว ที่รับจำนำ 4. การสีแปรสภาพ : โรงสีจะต้องสีแปรสภาพข้าวทุก 10 วัน ในอัตรา 100%

2 ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการรับจำนำ ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เกษตรอำเภอ - ขึ้นทะเบียนเกษตรกร - ออกหนังสือรับรองเกษตรกร เกษตรกร ( ที่มีหนังสือรับรอง เกษตรกร ) - นำหนังสือรับรองเกษตรกร - เอกสารหลักฐาน การเป็นลูกค้า ธ. ก. ส. - ข้าวเปลือกของตนเอง จุดรับจำนำ ( โรงสี / ลานรับซื้อที่เป็นจุดจำนำนอกพื้นที่ ) คุณสมบัติโรงสี - ไม่เคยทำผิดเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว - ต้องมีลานตาก และสถานที่เก็บในบริเวณเดียวกับโรงสี - มีเครื่องอบลดความชื้น เครื่องวัดความชื้น เครื่องชั่ง น้ำหนักรถยนต์ - ติดตั้งกล้องวงจรปิด - มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ อคส. ( รับจำนำตั้งแต่ 08.00 – 18.00 น ) - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - ตรวจรับมอบข้าวเปลือกจากเกษตรกร - ออกใบประทวนสินค้าให้เกษตรกรภายใน 3 วัน ( ใบประทวน คือเอกสารที่นำไปยื่นที่ ธ. ก. ส.) - รายงานผลให้ฝ่ายเลขานุการฯทราบ ธ. ก. ส. ( รับจำนำใบประทวนสินค้า ) - ตรวจสอบใบประทวนสินค้า - ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - จัดทำสัญญาและจ่ายเงิน ภายใน 3 วัน ( โอนเข้าบัญชีเกษตรกร ) โรงสี ( วางค้ำประกัน 50%) - จัดเก็บข้าวเปลือกที่จำนำโดยการ เก็บต้องแยกระหว่างข้าวที่รับจำนำ กับข้าวของโรงสีให้ชัดเจน และติด ป้ายชื่อ เพื่อป้องกันการปลอมปน ข้าว - ดำเนินการสีแปรสภาพข้าวทุก 10 วัน ในอัตรา 100% ของปริมาณ ข้าวที่รับจำนำ ณ วันสั่งสี - ส่งมอบข้าวที่สีแปรสภาพข้าวแล้ว เข้าโกดังกลาง ตามที่ อคส. กำหนด ลานรับซื้อที่เป็นจุดจำนำนอกพื้นที่ ( วางค้ำประกัน 100%) - จัดเก็บข้าวเปลือกที่จำนำโดยการ เก็บต้องแยกระหว่างข้าวที่รับจำนำ กับข้าวของผู้รับซื้อ - โรงสีที่เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ ต้อง ขนย้ายข้าวเปลือกที่รับจำนำไปเก็บ ณ สถานที่ตั้งของโรงสี ภายใน 2 วัน การกำกับดูแลจุดรับจำนำ - ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 2 คน ( คณะอนุฯ แต่งตั้ง ) - ข้าราชการประจำจุด จำนวน 1 คน ( คณะอนุฯ แต่งตั้ง ) - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ อคส. จำนวน 2 คน ( ได้ค่าตอบแทน วันละ 300 บาท ) เกษตรกร ส่งมอบ ข้าวเปลือก ใบประทวน สินค้า นำใบประทวน สินค้าไปจำนำ

3 การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ สาระการประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความ เข้าใจ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 สาระการประชุมเชิงปฏิบัติการและซักซ้อมความ เข้าใจ โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 สาระปรุชม -VC-D67 ความเสี่ยง  ไม่ตรงข้อเท็จจริง  ไม่ทันตามกำหนด  ไม่ตรงข้อเท็จจริง  ไม่ทันตามกำหนด  ข้าวเปลือกคนอื่น  ไม่มีข้าวเปลือก  ข้าวเปลือกคนอื่น  ไม่มีข้าวเปลือก  การชั่งน้ำหนักวัดความชื้นและ สิ่งเจือปน  การสีแปรสภาพและบรรจุกระสอบ  การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง  การชั่งน้ำหนักวัดความชื้นและ สิ่งเจือปน  การสีแปรสภาพและบรรจุกระสอบ  การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลาง  การรับมอบข้าว (ช้า)  การตรวจสอบคุณภาพข้าว ที่ส่งมอบ (เรียกค่า ตรวจสอบ)  การรับมอบข้าว (ช้า)  การตรวจสอบคุณภาพข้าว ที่ส่งมอบ (เรียกค่า ตรวจสอบ) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การใช้สิทธิของเกษตรกร โรงสี/ตลาดกลาง โกดังกลาง การกำกับดูแล  กรมส่งเสริมการเกษตร  คณะอนุกรรมการ จังหวัด การกำกับดูแล  กรมส่งเสริมการเกษตร  คณะอนุกรรมการ จังหวัด การกำกับดูแล  อคส./อ.ต.ก.  ธ.ก.ส.  คณะอนุกรรมการจังหวัด การกำกับดูแล  อคส./อ.ต.ก.  ธ.ก.ส.  คณะอนุกรรมการจังหวัด การกำกับดูแล  อคส./อ.ต.ก.  ตัวแทนเกษตรกร,ตัวแทนราชการ  คณะอนุกรรมการจังหวัด การกำกับดูแล  อคส./อ.ต.ก.  ตัวแทนเกษตรกร,ตัวแทนราชการ  คณะอนุกรรมการจังหวัด การกำกับดูแล  อคส./อ.ต.ก.  คณะอนุกรรมการจังหวัด  คณะทำงานตรวจสอบ เซอเวเยอร์ การกำกับดูแล  อคส./อ.ต.ก.  คณะอนุกรรมการจังหวัด  คณะทำงานตรวจสอบ เซอเวเยอร์ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ การตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม  คณะอนุกรรมการจังหวัด  สายตรวจเฉพาะกิจ 1 1 2 2 3 3 4 4


ดาวน์โหลด ppt มาตรการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน เป้าหมายการรับ จำนำ ( ทั่วประเทศ ) 25 ล้านตัน ชนิดข้าว / ราคาที่รับจำนำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google