งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประม าณ เงินทุน หมุนเวียนฯ งบบุคลากร 11.358 ล้านบาท งบดำเนินงาน 11.150 ล้านบาท 22.508 ล้านบาท งบบุคลากร 4. 8 ล้านบาท งบดำเนินงาน 619 ล้านบาท 664.273.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประม าณ เงินทุน หมุนเวียนฯ งบบุคลากร 11.358 ล้านบาท งบดำเนินงาน 11.150 ล้านบาท 22.508 ล้านบาท งบบุคลากร 4. 8 ล้านบาท งบดำเนินงาน 619 ล้านบาท 664.273."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 งบประม าณ เงินทุน หมุนเวียนฯ งบบุคลากร 11.358 ล้านบาท งบดำเนินงาน 11.150 ล้านบาท 22.508 ล้านบาท งบบุคลากร 4. 8 ล้านบาท งบดำเนินงาน 619 ล้านบาท 664.273 ล้านบาท

3 “ แผนงานสนับสนุน การพัฒนา ระบบ สุขภาพ งาน มาตรฐาน คุณภาพบริการและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ”

4 ไตรมาส 1: 3.3 ล้านบาท ไตรมาส 4: 1.15 ล้านบาท ไตรมาส 3: 2.2 ล้านบาท ไตรมาส 2: 4.5 ล้านบาท

5 กำกับดูแล ตรวจสอบสถาน ประกอบการ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ เพื่อการคุ้มครอง ผู้บริโภคและสนับสนุนการ ส่งออก 7.74 ล้านบาท = 69.41% งบทั้งหมด

6 ไตรมาส 1 : 3.1 ล้านบาท ไตรมาส 4: 0.84 ล้านบาท ไตรมาส 3: 1.5 ล้านบาท ไตรมาส 2: 2.3 ล้านบาท

7 ของกลาง : 4.1 ล้านบาท กฎหมาย : 0.8 ล้านบาท การ อนุญาต : 0.9 ล้าน บาท ตรวจสอบเฝ้า ระวัง : 1.94 ล้านบาท

8 พิจารณาการอนุญาตเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 2,880 ฉบับ

9 1.2.1 ตรวจสอบคุณภาพวัตถุเสพ ติด 500 ตัวอย่าง ( ตส.1=70 ตัวอย่าง ) 1.2.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน ประกอบการ 250 ราย 1.2.3 ตรวจสอบข้อมูลรายงานเพื่อติดตาม การกระจาย ยส./ วจ. 24,000 ราย 1.2.4 ตรวจสอบโฆษณา 100 เรื่อง

10 1.2.3 ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง จากการใช้วัตถุเสพติด ในทางที่ผิด จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ Alprazolam, Diazepam,Lorazepam, Codeine, Dormicum, Ketamine

11 1.4.1 จัดทำปรับปรุง แก้ไข กฎหมายระเบียบต่างๆ จำนวน 25 เรื่อง เกี่ยวข้องกับ ยส. 16 เรื่อง / วจ.6 เรื่อง / สรห.3 เรื่อง 1.4.2 โครงการทบทวนมาตรฐาน ทะเบียนตำรับ

12 รับถ่ายโอนภารกิจ การออกใบรับรอง กาเฟอีน จากกองควบคุมยา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546

13 พิจารณาการออกใบอนุญาต / หนังสือรับรอง เกี่ยวกับสารเคมี และสารตั้งต้น จำนวน 425 ฉบับ

14 เข้มงวดการควบคุมตัวยา และสารตั้งต้น

15 ควบคุมการนำเข้าทุกครั้ง ณ ด่าน 250 ครั้ง ควบคุมการใช้ ยส.4 ทางอุตสาหกรรม 300 ครั้ง ตรวจสถานที่ประกอบการ ที่ใช้สารตั้งต้น 400 ราย ( ครั้ง )

16 การเก็บรักษาและ ทำลายของกลาง

17 การเก็บรักษาของกลางยาเสพติด ให้โทษ 20,000 Kg. ตรวจรับยา เสพติดให้โทษของกลาง 400 ราย ( 10,000 kg.)

18 ทำลายยาเสพติดให้โทษของ กลาง 4 ครั้ง ธันวาคม : มีนาคม : มิถุนายน : กันยายน

19 3.3 ล้านบาท = 29.86% งบทั้งหมด พัฒนาองค์ความรู้ เทค โนโลยี่ และส่งเสริม คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

20 ไตรมาส 1 : 0.5 ล้านบาท ไตรมาส 4: 0.3 ล้านบาท ไตรมาส 3: 1 ล้านบาท ไตรมาส 2: 1.5 ล้านบาท

21 (1) โครงการศึกษาผลกระทบใน การควบคุมพืชกระท่อมเป็น ยส.5 ( โครงการวิจัย ) (2) โครงการสัมมนาสัญจรเพื่อ ชี้แจงแนวทางบังคับ ใช้ กฎหมาย การป้องกัน และ แก้ปัญหาการใช้วัตถุเสพติด ในทางที่ผิด (4 ครั้ง / โครงการ )

22 (3) โครงการฝึกอบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการควบคุมโภค ภัณฑ์ สารตั้งต้น และสารเคมี (4) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝ้า ระวังสารเสพติด (5) โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

23 0.08 ล้านบาท = 0.73% งบทั้งหมด ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

24 “ จัดทำคู่มือเอกสารสรุปความรู้ ด้านวัตถุเสพติด ” 1 เรื่อง

25 ภายใต้เงินนอกงบประมาณ 664,274 ล้านบาท รับผิดชอบ โดย กลุ่มบริหารวัตถุเสพติดที่ ใช้ในทางการแพทย์

26 บุคลากร : 4 ล้านบาท ค่าใช้สอย : 30 ล้านบาท ค่าซื้อยา : 630 ล้านบาท

27 ไตรมาส 1: 200 ล้านบาท ไตรมาส 4: 69 ล้านบาท ไตรมาส 3: 130 ล้านบาท ไตรมาส 2: 265 ล้านบาท

28 (1) จัดประชุมระดมสมอง ระเบียบการจำหน่ายวัตถุเสพ ติด ( 5 ครั้ง / โครงการ = 1 ล้าน บาท ) (2) วางแผนการจัดซื้อ / จัดจ้าง

29


ดาวน์โหลด ppt งบประม าณ เงินทุน หมุนเวียนฯ งบบุคลากร 11.358 ล้านบาท งบดำเนินงาน 11.150 ล้านบาท 22.508 ล้านบาท งบบุคลากร 4. 8 ล้านบาท งบดำเนินงาน 619 ล้านบาท 664.273.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google