งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าประสงค์ คิดคำนวณกำไร – ขาดทุนจาก การประกอบอาชีพ คิดแยกตามรายอาชีพ เช่น เลี้ยงปลา ทำนา ทำสวนยาง เลี้ยงโคนม เลี้ยง ไก่ ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำฟาร์มเห็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าประสงค์ คิดคำนวณกำไร – ขาดทุนจาก การประกอบอาชีพ คิดแยกตามรายอาชีพ เช่น เลี้ยงปลา ทำนา ทำสวนยาง เลี้ยงโคนม เลี้ยง ไก่ ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำฟาร์มเห็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าประสงค์ คิดคำนวณกำไร – ขาดทุนจาก การประกอบอาชีพ คิดแยกตามรายอาชีพ เช่น เลี้ยงปลา ทำนา ทำสวนยาง เลี้ยงโคนม เลี้ยง ไก่ ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำฟาร์มเห็ด เป็น ต้น

3 วิธีบันทึกบัญชี จด “ วัน เดือน ปี ” จด “ รายการ ” เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินที่ เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ จด “ รายได้ ” ที่เป็นรายรับจากการประกอบอาชีพ ของแต่ละอาชีพที่ทำ จด “ ต้นทุนประกอบอาชีพ ” ที่เป็นรายจ่ายจาก การประกอบอาชีพ ของแต่ละอาชีพที่ทำ จดจำนวนเงินที่จ่าย เพื่อซื้อหรือสร้างเครื่องใช้ ที่ใช้งานได้หลายปี และมีราคาสูง รวมถึงลงทุนประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ซื้อรถไถนา เครื่องสูบน้ำ ขุดบ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น 1 2 3579 46810 11

4 วัน เดือน ปี (1) รายการ (2) อาชีพ....................... รายได้ (3) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (4) รายได้ (5) รายได้ (7) รายได้ (9) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (6) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (8) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (10) ลงทุนใน สินทรัพย์ ถาวร (11) บัญชีต้นทุนอาชีพประกอบอาชีพ

5 ตัวอย่างการบันทึก บัญชี การเลี้ยงปลาบ่อที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ก. ย. ถึง วันที่ 31 ต. ค. 54 1 ก. ย. 54 ค่าใช้จ่ายขุดบ่อเลี้ยงปลา 2,000 บาท คาดว่า จะเลี้ยงปลาได้ 10 รุ่น 7 ก. ย. 54 ซื้อพันปลา 800 บาท ซื้ออาหาร ปลา 1 กระสอบ 700 บาท แต่ใช้ไม่หมดคงเหลือ 300 บาท 31 ต. ค. 54 ในการเลี้ยงปลาได้ใช้แรงงาน ตนเองเป็นคนเลี้ยง จึงคิดค่าแรงงานตนเอง 500 บาท ขายปลาบ่อที่ 1 ได้เงิน 3,000 บาท

6 วัน เดือน ปี (1) รายการ (2) อาชีพ....................... รายได้ (3) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (4) รายได้ (5) รายได้ (7) รายได้ (9) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (6) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (8) ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย (10) ลงทุนใน สินทรัพย์ ถาวร (11) บัญชีต้นทุนอาชีพประกอบอาชีพ 1 ก. ย. 54 7 ก. ย. 54 31 ต. ค. 54 ค่าขุดบ่อ 2,000 ซื้อพันธุ์ปลา ซื้ออาหารปลา ค่าแรงงาน ขายปลา 3,000 800 700 500

7 วิธีคิดกำไร - ขาดทุนจากการ ประกอบอาชีพ นำข้อมูลจากสมุดบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ช่องรายรับจาก การประกอบอาชีพมาจดไว้ รายได้ นำข้อมูลจากสมุดบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน ช่องรายรับจาก การประกอบอาชีพมาจดไว้ ต้นทุน

8 ตัวอย่างการคิดกำไร - ขาดทุนจากการ ประกอบอาชีพ... เลี้ยงปลา ระหว่างวันที่...1... ก. ย...54... ถึง วันที่....31... ต. ค...54.. รายได้ ขายปลา 3,000 บาท 3,000 บาท หัก ต้นทุน / ค่าใช้จ่าย ซื้อพันธ์ปลา 800 บาท ซื้ออาหารปลา 700 บาท คิดค่าแรงงานตนเอง 500 บาท ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเลี้ยงปลา 200 บาท 2,200 บาท หัก อาหารปลาคงเหลือ 300 บาท 1,900 บาท กำไร 1,100 บาท

9 รายจ่ายของสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ยต่อรอบการผลิต = อุปกรณ์ / สิ่งปลูกสร้าง อายุการใช้ งาน รวมรายจ่ายของสินทรัพย์ถาวรเฉลี่ยต่อรอบการ ผลิต (1+2) 200 บาท (1) ค่าใช้จ่ายในการขุดบ่อเลี้ยงปลา = 2,000 บาท 10 รอบ = 200 บาท / รอบ (2)........................................... =................ บาท................ รอบ =................. บาท / รอบ

10


ดาวน์โหลด ppt เป้าประสงค์ คิดคำนวณกำไร – ขาดทุนจาก การประกอบอาชีพ คิดแยกตามรายอาชีพ เช่น เลี้ยงปลา ทำนา ทำสวนยาง เลี้ยงโคนม เลี้ยง ไก่ ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนผัก ทำฟาร์มเห็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google