งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมประมงโรงเรียน ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมประมงโรงเรียน ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมประมงโรงเรียน ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง

2 . ความเป็นมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส ตั้งอยู่ ในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล อ่าวไทย และมีโรงเรียนปูลาเจ๊ะมูดอ ซึ่งเป็น โรงเรียนที่เปิดสอนในชั้นประถมศึกษา นักเรียนส่วน ใหญ่เป็นลูกหลานของชาวประมงพื้นบ้าน มีฐานะ ยากจน ขาดโอกาสในการศึกษาและการประกอบ อาชีพ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝัง นราธิวาส จึงขอสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เหล่านี้มีความรู้ด้านการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เพื่อเป็นอาหารกลางวันหรือมีรายได้จากการจำหน่าย สัตว์น้ำ ตั้งเป็นกองทุนภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุน การศึกษา นำความรู้เป็นแนวทางในการประกอบ อาชีพ ลดจำนวนของเยาวชนที่ไปทำงานในประเทศ เพื่อนบ้านในอนาคตต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียน 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างก่อให้เกิด ประโยชน์และเป็นการฝึกทักษะด้านการประกอบ อาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง 3. เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านการ ประมง โดยเฉพาะด้านการประมงชายฝั่ง ซึ่งมี ความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ จำนวน 110,630 บาท

4 ผลการดำเนินงาน 4.1 อบรม นักเรียนโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ จำนวน 40 คน 4.2 ศูนย์ได้มอบอุปกรณ์การเลี้ยงจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย – แพเลี้ยงปลา ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 2 แพ – กระชังอนุบาล ขนาด 2x3x1.3 เมตร จำนวน 2 กระชัง – กระชังเลี้ยงปลาใหญ่ ขนาด 3x4x1.5 เมตร จำนวน 2 กระชัง 4.3 พันธุ์ปลากะพงขาว ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 1,200 ตัว 4.4 อาหารปลา ( ปลาเหยื่อ ) จำนวน 3,000 กิโลกรัม 4.5 วิตามินและอาหารเสริม จำนวน 1 ชุด

5 ผลการเลี้ยง ปลา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลี้ยง คาดว่าสามารถ จับปลาได้ในเดือนมีนาคม 2553 ศูนย์จะยังคงดำเนินการสนับสนุนด้านความรู้ คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้กิจกรรมดำเนินต่อเนื่องในปีต่อๆไป


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมประมงโรงเรียน ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง ชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google