งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนง. สถิติแห่งชาติ 1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2548 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนง. สถิติแห่งชาติ 1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2548 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนง. สถิติแห่งชาติ 1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2548 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน (SML) พ. ศ. 2548

2 สนง. สถิติแห่งชาติ 2   การเข้าร่วมประชุม / ประชาคม คัดเลือก ปัญหา / กิจกรรม   กิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ   การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของ คนในชุมชน   ผลกระทบต่อหมู่บ้าน / ชุมชน และประโยชน์ ของโครงการ SML   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ SML วัตถุประสงค์  เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามและ ประเมินผล การดำเนินโครงการ SML ให้แก่รัฐบาลและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3 สนง. สถิติแห่งชาติ 3 การสำรวจ  คุ้มรวม   การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศใน รูปร้อยละ ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ( ยกเว้น กรุงเทพมหานคร ) ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง ทั้งสิ้น 4,800 คน   ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง วันที่ 24 - 29 มิถุนายน 2548   วิธีการ สำรวจ

4 สนง. สถิติแห่งชาติ 4 การทราบหมู่บ้าน / ชุมชนได้รับงบ พัฒนาจากโครงการ SML ทั่วประเทศกลา ง เหนื อ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ ทรา บ ไม่ทราบ ร้อย ละ 86.9 13.1 81.9 18.1 90.8 9.2 93.6 6.4 79.8 20.2 0 20 40 60 80 100 ภาค

5 สนง. สถิติแห่งชาติ 5 การเข้าร่วมประชุม / ประชาคม คัดเลือกปัญหาหรือกิจกรรมที่จะ ดำเนินการ การเข้าร่วมประชุม / ประชาคม 78.1 %21.9 % เข้าร่วม ไม่ได้เข้า ร่วม เหตุผลที่ไม่ได้เข้าร่วม ๏ ๏ ไม่มีเวลา 9.6 ๏ ๏ ยังไม่มีการเบิกเงิน งบประมาณมาใช้ 0.8 ๏ ๏ อื่นๆ 1.7 ๏ ๏ ไม่ได้ติดตามข่าวสาร 9.8 ร้อยละ

6 สนง. สถิติแห่งชาติ 6 กิจกรรม / โครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านหรือ ชุมชน นำงบพัฒนา SML ไปดำเนินการ เรื่องร้อยละ 1. การสาธารณูปโภค ( ขุดบ่อ ขุดสระ ประปา หมู่บ้าน สร้างถนน ฯลฯ ) 40.6 4. การเกษตร ( ทำโรงงานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ธนาคารพืชผลเกษตร ฯลฯ ) 26.6 3. การส่งเสริมอาชีพ / รายได้ การมีงานทำ ( หา วิทยากรแนะนำ อาชีพเสริม สร้างร้านค้า / ตลาดชุมชน ฯลฯ ) 29.2 2. สวัสดิการชุมชน ( สร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ ) 39.3 5. ไม่ทราบ / ไม่แน่ใจ 1.8 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

7 สนง. สถิติแห่งชาติ 7 ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ จากโครงการ SML เพียงพอ 39.2 % ไม่ เพียงพอ 47.8 % เหตุผลที่ไม่เพียงพอ 39.7 % โครงการที่จะจัดทำมี มากกว่า เงินงบประมาณ ไม่มีความคิดเห็น 2.1 % วัสดุอุปกรณ์มี ราคาแพง 6.0 % ไม่ทราบ / ไม่ แน่ใจ 13.0 % ความเพียงพอของ งบประมาณที่ได้รับ

8 สนง. สถิติแห่งชาติ 8 วิธีการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมของ หมู่บ้านหรือชุมชน ทำเองทั้งหมด ทำเองและต้องมีคนแนะนำ / ให้ความช่วยเหลือ อื่น ๆ วิธีการ ดำเนินงาน ต้องจ้างให้หน่วยงาน อื่นทำ ไม่ทราบ / ไม่ แน่ใจ ร้อย ละ 0 20 40 60 45.8 42.7 4.5 1.4 5.6

9 สนง. สถิติแห่งชาติ 9 เหตุผลที่แก้ปัญหาไม่ตรงตาม ความต้องการ ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา ได้ตรงตามความต้องการของคนใน หมู่บ้าน / ชุมชน 87.6 % 11.0 % การแก้ไข ปัญหา ตรงตาม ความ ต้องการ ไม่ตรงตาม ความ ต้องการ 1.4 % ไม่มีความ คิดเห็น ความต้องการในชุมชน มีหลากหลาย 8.1 % ความต้องการของ ชาวบ้าน ไม่ตรงกับผู้นำ 1.1 % ขาดความเข้าใจการ ดำเนินงานโครงการ 1.0 % อื่น ๆ 0.8 %

10 สนง. สถิติแห่งชาติ 10 ความคิดเห็นต่อความโปร่งใส / เป็นธรรม ของคณะกรรมการ 89.1 87.8 89.7 93.9 80.8 3.3 4.2 2.4 2.3 5.0 7.6 8.0 7.9 3.8 14.2 0 20 40 60 80 100 ทั่วประเทศกลาง เหนือ ต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ โปร่งใส ไม่ โปร่งใส ร้อยละ ไม่มีความ คิดเห็น ภาค

11 สนง. สถิติแห่งชาติ 11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของ โครงการ SML ประโยชน์ทั่ว ประเทศ กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม 100. 0 มาก 54.6 50.9 60.7 58.7 46.7 ปาน กลาง 35.6 37.1 31.4 35.8 37.7 น้อย 2.6 3.3 1.6 1.8 4.1 ไม่มีประโยชน์ 1.5 1.7 1.3 1.5 1.3 ไม่มีความคิดเห็น 5.7 7.0 5.0 2.2 10.2 90.288.0 92.1 94.5 84.4

12 สนง. สถิติแห่งชาติ 12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อหมู่บ้าน / ชุมชน หลังจากมีโครงการ SML การสร้างงาน / อาชีพ ดี ขึ้น 54.5 % เท่าเดิม 45.0 % ลดลง 0.5 % รายได้ของ ครัวเรือน คุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของ ครัวเรือน ดี ขึ้น 46.1 % ดี ขึ้น 63.2 % เท่าเดิม 52.7 % เท่าเดิม 35.8 % น้อยลง 1.2 % แย่ ลง 1.0 %

13 สนง. สถิติแห่งชาติ 13 ความคิดเห็นต่อความสำเร็จของการ ดำเนินงาน โครงการ SML ของหมู่บ้าน / ชุมชน ความสำเร็จทั่ว ประเทศ กลางเหนือต.อ.น.ต.อ.น. ใต้ รวม มาก ปาน กลาง น้อย ไม่ประสบ ผลสำเร็จ 100. 0 38.1 33.0 40.2 46.4 30.3 52.0 54.9 52.7 47.4 54.0 6.6 7.8 4.7 3.6 11.7 3.3 4.3 2.4 2.6 4.0 84.393.892.987.990.1

14 สนง. สถิติแห่งชาติ 14 ความคิดเห็นต่อโครงการ SML ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ สนับสนุนงบประมาณอย่าง ต่อเนื่อง 24.4 จัดหาเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษา / อบรม 2.6 ตรวจสอบและติดตามผล ทุกระยะ 4.0 ส่งเสริมด้านการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วม 3.3 ความคิดเห็นต่อ โครงการ SML ไม่ต้อง ปรับปรุง ต้อง ปรับปรุง ไม่มีความ คิดเห็น 28.0 % 32.9 % 39.1 % ร้อยละ การใช้งบประมาณมี ข้อจำกัด 0.8 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สนง. สถิติแห่งชาติ 1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2548 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google