งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) พ.ศ. 2548 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรกฎาคม 2548

2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การเข้าร่วมประชุม/ประชาคม คัดเลือกปัญหา/กิจกรรม กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ การแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของคนในชุมชน ผลกระทบต่อหมู่บ้าน/ชุมชน และประโยชน์ของโครงการ SML ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ SML เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล การดำเนินโครงการ SML ให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

3 การสำรวจ คุ้มรวม การเสนอผลการสำรวจ วิธีการสำรวจ
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) การเสนอผลการสำรวจ เสนอผลในระดับภาค และทั่วประเทศในรูปร้อยละ วิธีการสำรวจ ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified three-stage sampling มีจำนวนประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง ทั้งสิ้น 4,800 คน ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ มิถุนายน 2548

4 การทราบหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับงบพัฒนาจากโครงการ SML
ทั่วประเทศ กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ ทราบ ไม่ทราบ ร้อยละ 86.9 13.1 81.9 18.1 90.8 9.2 93.6 6.4 79.8 20.2 20 40 60 80 100 ภาค

5 การเข้าร่วมประชุม/ประชาคม คัดเลือกปัญหาหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ
78.1 % 21.9 % เข้าร่วม ไม่ได้เข้าร่วม เหตุผลที่ไม่ได้เข้าร่วม ไม่มีเวลา 9.6 ยังไม่มีการเบิกเงิน งบประมาณมาใช้ 0.8 อื่นๆ 1.7 ไม่ได้ติดตามข่าวสาร 9.8 ร้อยละ

6 กิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่หมู่บ้านหรือชุมชน นำงบพัฒนา SML ไปดำเนินการ
เรื่อง ร้อยละ 1. การสาธารณูปโภค (ขุดบ่อ ขุดสระ ประปาหมู่บ้าน สร้างถนน ฯลฯ) 40.6 2. สวัสดิการชุมชน (สร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ) 39.3 3. การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ การมีงานทำ (หาวิทยากรแนะนำ อาชีพเสริม สร้างร้านค้า/ตลาดชุมชน ฯลฯ) 29.2 4. การเกษตร (ทำโรงงานปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ธนาคารพืชผลเกษตร ฯลฯ) 26.6 5. ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 1.8 หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

7 ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ SML
39.2 % ไม่เพียงพอ 47.8 % เหตุผลที่ไม่เพียงพอ 39.7 % โครงการที่จะจัดทำมีมากกว่า เงินงบประมาณ ไม่มีความคิดเห็น 2.1 % วัสดุอุปกรณ์มีราคาแพง 6.0 % ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ 13.0 % ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับ

8 วิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหมู่บ้านหรือชุมชน
45.8 42.7 4.5 1.4 5.6 ทำเองทั้งหมด ทำเองและต้องมีคนแนะนำ/ ให้ความช่วยเหลือ ต้องจ้างให้หน่วยงานอื่นทำ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ อื่น ๆ ร้อยละ 20 40 60

9 ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา ได้ตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
เหตุผลที่แก้ปัญหาไม่ตรงตามความต้องการ ความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหา ได้ตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 87.6 % 11.0 % การแก้ไขปัญหา ตรงตาม ความต้องการ ไม่ตรงตาม 1.4 % ไม่มีความคิดเห็น ความต้องการในชุมชน มีหลากหลาย 8.1 % ความต้องการของชาวบ้าน ไม่ตรงกับผู้นำ 1.1 % ขาดความเข้าใจการ ดำเนินงานโครงการ 1.0 % อื่น ๆ 0.8 %

10 ความคิดเห็นต่อความโปร่งใส/เป็นธรรมของคณะกรรมการ
89.1 87.8 89.7 93.9 80.8 3.3 4.2 2.4 2.3 5.0 7.6 8.0 7.9 3.8 14.2 20 40 60 80 100 ทั่วประเทศ กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ โปร่งใส ไม่โปร่งใส ร้อยละ ไม่มีความคิดเห็น ภาค

11 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการ SML
ทั่วประเทศ กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ รวม 100.0 มาก 54.6 50.9 60.7 58.7 46.7 ปานกลาง 35.6 37.1 31.4 35.8 37.7 น้อย 2.6 3.3 1.6 1.8 4.1 ไม่มีประโยชน์ 1.5 1.7 1.3 ไม่มีความคิดเห็น 5.7 7.0 5.0 2.2 10.2 90.2 88.0 92.1 94.5 84.4

12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อหมู่บ้าน/ชุมชน ความเป็นอยู่ของครัวเรือน
หลังจากมีโครงการ SML การสร้างงาน/อาชีพ ดีขึ้น 54.5 % เท่าเดิม 45.0 % ลดลง 0.5 % รายได้ของครัวเรือน คุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของครัวเรือน 46.1 % 63.2 % 52.7 % 35.8 % น้อยลง 1.2 % แย่ลง 1.0 %

13 ความคิดเห็นต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ SML ของหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั่วประเทศ กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต้ รวม มาก ปานกลาง น้อย ไม่ประสบผลสำเร็จ 100.0 38.1 33.0 40.2 46.4 30.3 52.0 54.9 52.7 47.4 54.0 6.6 7.8 4.7 3.6 11.7 3.3 4.3 2.4 2.6 4.0 84.3 93.8 92.9 87.9 90.1

14 ความคิดเห็นต่อโครงการ SML ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
สนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 24.4 จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษา/อบรม 2.6 ตรวจสอบและติดตามผลทุกระยะ 4.0 ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3.3 ไม่ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง ไม่มีความคิดเห็น 28.0 % 32.9 % 39.1 % ร้อยละ การใช้งบประมาณมีข้อจำกัด 0.8 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google