งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan
ขั้นตอนการทำงาน การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของสถานศึกษา
ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้ใหม่ หรือผู้ที่เข้าระบบ e - Studentloan ครั้งแรก ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้เก่า หรือผู้ที่ต้องการขอกู้เงินในเทอมต่อไป

3 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของนักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
1. เข้าระบบครั้งแรก นักเรียน นักศึกษาต้อง ลงทะเบียน 2. นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อ ตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้ลงทะบียนไว้ 3. นักเรียน นักศึกษายื่น แบบคำขอกู้ยืมเงิน และทำการกรอกรายละเอียด ทั้งหมด

4 4. ติดต่อรับสัมภาษณ์ที่สถานศึกษา
5. นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก ให้มา ทำสัญญา ผ่านระบบและพิมพ์สัญญากระดาษไปให้ผู้เกี่ยวข้องลงนาม แล้วนำมาส่งให้สถานศึกษาโดยด่วน 6. นักเรียน นักศึกษา ติดต่อสถานศึกษา เพื่อทำแบบลงทะเบียนและตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา 7. รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม

5 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของนักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาต่อมา
1. นักเรียน นักศึกษายื่น แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน 2. ให้นักเรียน นักศึกษา ไปติดต่อสถานศึกษา เพื่อทำแบบลงทะเบียนและตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมกับเจ้าหน้าที่สถานศึกษา 3. รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม

6 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน 2. ประกาศเรียกสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงิน 3. บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนของผู้ที่ผ่านคัดเลือก 4. ประกาศผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ ตามที่ได้รับจัดสรร

7 5. ตรวจสอบสัญญาและยืนยันความถูกต้องของสัญญา
ต่อ 5. ตรวจสอบสัญญาและยืนยันความถูกต้องของสัญญา 6. บันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบลงทะเบียนฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามาตรวจสอบและลงนาม 7. ตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ และยืนยันความถูกต้องของแบบลงทะเบียนฯ 8. จัดส่งเอกสารสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 9. รอรับเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารแล้ว

8 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของสถานศึกษา ภาคการศึกษาต่อมา
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน 2. บันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบลงทะเบียนฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามาตรวจสอบและลงนาม 3. ตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ และยืนยันความถูกต้องของแบบลงทะเบียนฯ 4. จัดส่งแบบลงทะเบียนฯ ให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 5. รอรับเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเมื่อธนาคารตรวจสอบเอกสารแล้ว

9 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
อาคาร 2 ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร โทรสาร สายด่วนกยศ. 1597 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google