งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการทำงาน การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e- Studentloan โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการทำงาน การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e- Studentloan โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการทำงาน การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e- Studentloan โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 2 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของ สถานศึกษา - ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้ใหม่ หรือผู้ที่เข้าระบบ e - Studentloan ครั้ง แรก ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้ใหม่ หรือผู้ที่เข้าระบบ e - Studentloan ครั้ง แรก ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้ใหม่ หรือผู้ที่เข้าระบบ e - Studentloan ครั้ง แรก - ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้เก่า หรือผู้ที่ต้องการขอกู้เงินในเทอมต่อไป ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้เก่า หรือผู้ที่ต้องการขอกู้เงินในเทอมต่อไป ขั้นตอนการทำงาน e - Studentloan สำหรับ นักเรียน นักศึกษา สำหรับผู้กู้เก่า หรือผู้ที่ต้องการขอกู้เงินในเทอมต่อไป

3 3 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของ นักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อ 2. นักเรียน นักศึกษา เข้าระบบ โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อ ตรวจสอบ ข้อมูลที่ได้ลงทะบียนไว้ 1. เข้าระบบครั้งแรก นักเรียน นักศึกษาต้อง ลงทะเบียน 3. นักเรียน นักศึกษายื่น แบบคำขอกู้ยืมเงิน และทำ การกรอกรายละเอียด ทั้งหมด

4 4 4. ติดต่อรับสัมภาษณ์ที่สถานศึกษา 5. นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือก ให้มา ทำ สัญญา ผ่านระบบและพิมพ์สัญญากระดาษไปให้ ผู้เกี่ยวข้องลงนาม แล้วนำมาส่งให้สถานศึกษาโดย ด่วน 6. นักเรียน นักศึกษา ติดต่อสถานศึกษา เพื่อทำแบบ ลงทะเบียนและตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมกับ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ต่อ 7. รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม

5 5 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของ นักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษา ต่อมา ให้นักเรียน นักศึกษา ไปติดต่อสถานศึกษา เพื่อ ทำแบบลงทะเบียนและตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมกับ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 2. ให้นักเรียน นักศึกษา ไปติดต่อสถานศึกษา เพื่อ ทำแบบลงทะเบียนและตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมกับ เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 1. นักเรียน นักศึกษายื่น แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม 3. รอรับเงินค่าครองชีพเมื่อเปิดเทอม

6 6 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของ สถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประกาศเรียกสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ กู้ยืมเงิน 2. ประกาศเรียกสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ กู้ยืมเงิน 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน 3. บันทึกกรอบวงเงินค่าเล่าเรียนของผู้ที่ผ่าน คัดเลือก 4. ประกาศผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ ตามที่ได้รับจัดสรร

7 7 5. ตรวจสอบสัญญาและยืนยันความถูกต้องของ สัญญา 6. บันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบลงทะเบียนฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามาตรวจสอบและลงนาม ต่อ 7. ตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ และยืนยันความ ถูกต้องของแบบลงทะเบียนฯ 8. จัดส่งเอกสารสัญญาและแบบลงทะเบียนฯ ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 9. รอรับเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเมื่อ ธนาคารตรวจสอบเอกสารแล้ว

8 8 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน ของ สถานศึกษา ภาคการศึกษาต่อมา บันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบลงทะเบียนฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามาตรวจสอบและลงนาม 2. บันทึกค่าเล่าเรียนและพิมพ์แบบลงทะเบียนฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามาตรวจสอบและลงนาม 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน 4. จัดส่งแบบลงทะเบียนฯ ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 3. ตรวจสอบแบบลงทะเบียนฯ และยืนยันความ ถูกต้องของแบบลงทะเบียนฯ 5. รอรับเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเมื่อ ธนาคารตรวจสอบเอกสารแล้ว

9 9 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กย ศ.) อาคาร 2 ชั้น 16 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.0 2610 4888 โทรสาร 0 2643 2218 สายด่วนกยศ. 1597 www.studentloan.or.th www.studentloan.or.th ขอบคุณค่ะ www.studentloan.or.th


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการทำงาน การกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e- Studentloan โดยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google