งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำ สัญญาเวนคืน เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 4 กำหนดราคาฯ แล้ว เสร็จ จะต้องประกาศราคาเบื้องต้นและเชิญผู้ถูก เวนคืนมาทำสัญญาและส่งมอบที่ดินเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำ สัญญาเวนคืน เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 4 กำหนดราคาฯ แล้ว เสร็จ จะต้องประกาศราคาเบื้องต้นและเชิญผู้ถูก เวนคืนมาทำสัญญาและส่งมอบที่ดินเพื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำ สัญญาเวนคืน เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 4 กำหนดราคาฯ แล้ว เสร็จ จะต้องประกาศราคาเบื้องต้นและเชิญผู้ถูก เวนคืนมาทำสัญญาและส่งมอบที่ดินเพื่อการ ก่อสร้างถนนต่อไป ดำเนินการโดย สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัด

2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูก เวนคืน

3 การเวนคืนตาม พ. ร. บ. ว่าด้วยการ เวนคืน พ. ศ.2530 หมายความว่า การ บังคับซื้อ โดยฝ่ายผู้ขายไม่ได้สมัครใจ ขายทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ แต่ จำต้องส่งมอบที่ดิน อาคาร และไม้ยืน ต้น ให้แก่ผู้ซื้อ โดยฝ่ายผู้ซื้อจ่ายค่า ทดแทนด้วยความเป็นธรรมให้แก่ผู้ขาย การเวนคืนตาม พ. ร. บ.

4 1. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ กรณีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจทรัพย์สินที่ ถูกเวนคืน 2. มาทำสัญญาซื้อขาย 3. ยื่นคำขอแบ่งแยกรังวัดที่สำนักงาน ที่ดิน 4. รับเงินค่าทดแทน 5. รื้อถอนอาคารภายในเวลาที่กำหนด หน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน

5 1. สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ ในกรณีไม่ พอใจราคาค่า ทดแทน 2. สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง 3. สิทธิร้องขอให้เวนคืนอาคารส่วนที่ เหลือจากการ เวนคืน 4. สิทธิร้องขอให้ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือ จากการเวนคืน 5. สิทธิร้องขอให้สำรวจเพิ่มเติมกรณี สำรวจไม่ครบถ้วน สิทธิของผู้ถูกเวนคืน

6 1. ที่ดินที่ถูกเวนคืนติดจำนอง 2. เจ้าของที่ดินตามโฉนดเสียชีวิต 3. เจ้าของที่ดินเป็นผู้เยาว์ ( อายุน้อยกว่า 20 ปี ) 4. ที่ดินที่ถูกเวนคืนนำไปเป็น หลักประกันตัวผู้ต้องหา 5. เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตกอยู่ใน ฐานะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ปัญหาในการทำ สัญญาเวนคืน 2.1 รับมรดกที่สำนักงานที่ดิน ( กรณี ทายาทตกลงกันได้ ) 2.2 ร้องขอต่อศาล แต่งตั้งผู้จัดการ มรดก ( กรณีทายาทตกลงกันไม่ได้ )

7 การออกประกาศ เร่งด่วน หากการเวนคืนมีปัญหา อุปสรรค กรมฯ จะขอออกประกาศเร่งด่วน เพื่อเข้า ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การก่อสร้างถนนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์

8 กลุ่มงานเวนคืนที่ดินและการพัสดุ สำนักก่อสร้างทาง เลขที่ 9 ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2521 5286 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt  ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำ สัญญาเวนคืน เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 4 กำหนดราคาฯ แล้ว เสร็จ จะต้องประกาศราคาเบื้องต้นและเชิญผู้ถูก เวนคืนมาทำสัญญาและส่งมอบที่ดินเพื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google