งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 24 สิงหาคม 2550 2 1.การรับตัวเล่ม วารสาร 2.การคัดเลือก บทความวารสาร 3.การบันทึกข้อมูล 4.การตรวจสอบ ข้อมูล 5.การจัดเก็บ 6.การให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 24 สิงหาคม 2550 2 1.การรับตัวเล่ม วารสาร 2.การคัดเลือก บทความวารสาร 3.การบันทึกข้อมูล 4.การตรวจสอบ ข้อมูล 5.การจัดเก็บ 6.การให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 24 สิงหาคม 2550 http://tci.trf.or.th

2 2 1.การรับตัวเล่ม วารสาร 2.การคัดเลือก บทความวารสาร 3.การบันทึกข้อมูล 4.การตรวจสอบ ข้อมูล 5.การจัดเก็บ 6.การให้บริการ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน

3 3 1. การรับตัวเล่มวารสาร กรณีที่ 1. วารสารเก่าที่มีในฐานข้อมูล TCI กรณีที่ 2. วารสารใหม่  บรรณาธิการติดต่อมาที่ศูนย์ TCI  ส่งตัวเล่มเพื่อให้ศูนย์ TCI พิจารณา  ศูนย์ฯ นำวารสารมาเปรียบเทียบ กับเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสาร ทั้ง 7 ข้อ ของฐานข้อมูล TCI  แจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วันทำ การ

4 4 2. การคัดเลือกบทความใน วารสาร 2.1 การคัดเลือก  เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความใน วารสารด้าน S&T 1. ต้องเป็นบทความวิจัย 2. หรือเป็นบทความวิชาการ 3. หรือเป็นบทความปริทัศน์ 4. หรือ Short Communication 5. ต้องมีรายการอ้างอิงท้ายบทความ  เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความใน วารสารด้าน SS&H  ใช้ตามเกณฑ์ข้อ 1-4 ของวารสารด้าน S&T  กรณีที่ไม่มีรายการอ้างอิง จะพิจารณาเป็น รายบทความ

5 5 2. การคัดเลือกบทความใน วารสาร ( ต่อ ) 2.2 การบันทึกรายการลงใน แบบฟอร์ม  จำนวนบทความ  จำนวนนับรายการอ้างอิง พร้อมทั้ง ทำสัญลักษณ์หน้ารายการอ้างอิงที่ จะนำเข้าฐานข้อมูล

6 6 ข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI 1. ข้อมูลทั่วไปของวารสารได้แก่ หมายเลข ISSN, ชื่อวารสาร ( ไทย - อังกฤษ ), จำนวน ฉบับต่อปี, เจ้าของ, ที่อยู่สำหรับการติดต่อ และภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ 2. ข้อมูลบทความได้แก่ ชื่อบทความ ( ไทย - อังกฤษ ), เลขหน้า, ชื่อผู้แต่ง ( ไทย - อังกฤษ ), และต้นสังกัดของผู้แต่งบทความ นั้น 3. ข้อมูลการอ้างอิง ( บันทึกเฉพาะรายการ อ้างอิงที่เป็นวารสารไทยเท่านั้น ) ได้แก่ ชื่อ บทความอ้างอิง, ชื่อวารสาร / ชื่อสิ่งพิมพ์ ปี พ. ศ./ ค. ศ. ปีที่พิมพ์, ฉบับที่, เลขหน้า, และ ประเภทของสิ่งพิมพ์นั้น 3. การบันทึก ข้อมูล

7 7 4. การตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ อ้างอิง (Citation) • ชื่อวารสาร • ชื่อบทความ • ปีที่พิมพ์ • ชื่อผู้แต่ง • สังกัดของผู้แต่ง ตรวจสอบครั้งใหญ่ 1 เดือน ก่อนจะ ประกาศค่า Impact Factors

8 8 5. การจัดเก็บ วารสาร 1. จะจัดเก็บวารสารไว้บนชั้นเพื่อการ ตรวจสอบ 3 ปี ( ปีปัจจุบันและ 2 ปี ย้อนหลัง ) 2. จัดเรียงวารสารตามลำดับอักษรของ ชื่อวารสาร แยกเป็นวารสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 3. ภายใต้ชื่อวารสารเรียงตามปี (Year) และปีที่ (Volume) และฉบับที่ (Number) ของวารสาร 4. วารสารที่ย้อนหลังเกิน 3 ปี จัดเก็บไว้ ในชั้นวารสารย้อนหลัง

9 9 6. การให้บริการ 1. บริการสืบค้นข้อมูลบทความและ ข้อมูลการอ้างอิง 2. บริการตอบคำถามเกี่ยวกับวารสาร 3. บริการตัวเล่มวารสาร 4. บริการถ่ายเอกสารบทความตามคำ ขอ

10 10


ดาวน์โหลด ppt 1 24 สิงหาคม 2550 2 1.การรับตัวเล่ม วารสาร 2.การคัดเลือก บทความวารสาร 3.การบันทึกข้อมูล 4.การตรวจสอบ ข้อมูล 5.การจัดเก็บ 6.การให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google