งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล TCI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล TCI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล TCI
24 สิงหาคม 2550

2 ขั้นตอนการดำเนินงาน การรับตัวเล่มวารสาร การคัดเลือกบทความวารสาร
การบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การจัดเก็บ การให้บริการ

3 1. การรับตัวเล่มวารสาร กรณีที่ 1. วารสารเก่าที่มีในฐานข้อมูล TCI
กรณีที่ 2. วารสารใหม่ บรรณาธิการติดต่อมาที่ศูนย์ TCI ส่งตัวเล่มเพื่อให้ศูนย์ TCI พิจารณา ศูนย์ฯ นำวารสารมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารทั้ง 7 ข้อ ของฐานข้อมูล TCI แจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วันทำการ

4 2. การคัดเลือกบทความในวารสาร
2.1 การคัดเลือก เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความในวารสารด้าน S&T ต้องเป็นบทความวิจัย หรือเป็นบทความวิชาการ หรือเป็นบทความปริทัศน์ หรือ Short Communication ต้องมีรายการอ้างอิงท้ายบทความ เกณฑ์ในการคัดเลือกบทความในวารสารด้าน SS&H ใช้ตามเกณฑ์ข้อ 1-4 ของวารสารด้าน S&T กรณีที่ไม่มีรายการอ้างอิง จะพิจารณาเป็นรายบทความ

5 2. การคัดเลือกบทความในวารสาร (ต่อ)
2.2 การบันทึกรายการลงในแบบฟอร์ม จำนวนบทความ จำนวนนับรายการอ้างอิง พร้อมทั้งทำสัญลักษณ์หน้ารายการอ้างอิงที่จะนำเข้าฐานข้อมูล

6 3. การบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ข้อมูลทั่วไปของวารสารได้แก่ หมายเลข ISSN, ชื่อวารสาร(ไทย-อังกฤษ), จำนวนฉบับต่อปี, เจ้าของ, ที่อยู่สำหรับการติดต่อ และภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ ข้อมูลบทความได้แก่ ชื่อบทความ(ไทย-อังกฤษ), เลขหน้า, ชื่อผู้แต่ง(ไทย-อังกฤษ), และต้นสังกัดของผู้แต่งบทความนั้น ข้อมูลการอ้างอิง (บันทึกเฉพาะรายการอ้างอิงที่เป็นวารสารไทยเท่านั้น) ได้แก่ ชื่อบทความอ้างอิง, ชื่อวารสาร/ชื่อสิ่งพิมพ์ ปี พ.ศ./ค.ศ. ปีที่พิมพ์, ฉบับที่, เลขหน้า, และประเภทของสิ่งพิมพ์นั้น

7 4. การตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการอ้างอิง (Citation) ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง สังกัดของผู้แต่ง ตรวจสอบครั้งใหญ่ 1 เดือน ก่อนจะประกาศค่า Impact Factors

8 5. การจัดเก็บวารสาร 1. จะจัดเก็บวารสารไว้บนชั้นเพื่อการตรวจสอบ 3 ปี (ปีปัจจุบันและ 2 ปี ย้อนหลัง) 2. จัดเรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร แยกเป็นวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. ภายใต้ชื่อวารสารเรียงตามปี (Year) และปีที่ (Volume) และฉบับที่ (Number) ของวารสาร 4. วารสารที่ย้อนหลังเกิน 3 ปี จัดเก็บไว้ในชั้นวารสารย้อนหลัง

9 6. การให้บริการ บริการสืบค้นข้อมูลบทความและข้อมูลการอ้างอิง
บริการตอบคำถามเกี่ยวกับวารสาร บริการตัวเล่มวารสาร บริการถ่ายเอกสารบทความตามคำขอ

10 Question??


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการดำเนินงาน ฐานข้อมูล TCI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google