งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะ นำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม อิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะ นำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม อิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะ นำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม อิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

2 2 1. อ่านคำแนะนำในการใช้งานแบบฟอร์ม กบข. 2. คลิกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจัดทำ 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง 5. สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม 6. ผู้เกี่ยวข้องลงนามให้ครบทุกราย 7. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องให้ ครบถ้วน 8. ส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสาร ประกอบมายัง กบข. 4. กดปุ่ม “ คลิกที่นี่ ! เพื่อเข้าสู่หน้าจอสั่ง พิมพ์ ” สรุปขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม อิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ click สไลด์ถัดไป เพื่ออ่านรายละเอียดแต่ละหัวข้อ

3 3 1. อ่านคำแนะนำในการใช้งานแบบฟอร์ม กบข.  คำแนะนำในการตั้งค่า หน้าจอ คำแนะนำในการตั้งค่า หน้าจอ  คำแนะนำ... การระบุวันพ้น สมาชิกภาพ คำแนะนำ... การระบุวันพ้น สมาชิกภาพ  ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจาก กบข. ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจาก กบข.  เอกสารประกอบการยื่น เรื่อง เอกสารประกอบการยื่น เรื่อง 2. คลิกเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการจัดทำ click ที่หัวข้อ เพื่ออ่านรายละเอียด click ที่หัวข้อ เพื่ออ่านรายละเอียด ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

4 4 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ช่องใดที่ระบุ * ไว้ ขอให้กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน

5 5 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ในการกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2551 ให้ระบุ ความประสงค์เพียง 1 ข้อ หากเลือกข้อ 3 ให้กดปุ่ม “ กรอกแบบแจ้งความ ประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ หรือขอทยอยรับเงิน ”( แบบ กบข. บต 001/2551) เพื่อกรอกรายละเอียด

6 6 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ หากยังไม่ได้กรอกข้อมูลในแบบ กบข. บต 001/2551 เมื่อกด “ ปุ่ม คลิกที่นี่ ! เพื่อเข้าสู่หน้าจอสั่ง พิมพ์ ” จะปรากฏข้อความ เตือน เพื่อให้กลับไปกรอก แบบ กบข. บต 001/2551 ก่อน

7 7 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กรอกข้อมูลในแบบ กบข. บต 001/2551 ให้ครบถ้วนแล้วกด ปุ่ม “ บันทึก ” ระบบจะนำท่านกลับมายังหน้าจอ แบบ กบข. รง 008/1/2551

8 8 4. กดปุ่ม “ คลิกที่นี่ ! เพื่อเข้าสู่หน้าจอสั่ง พิมพ์ ” รอสักครู่ จะปรากฏหน้าจอใหม่ ให้สั่ง พิมพ์ในรูปแบบ PDF file ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ หากท่านระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแจ้งเตือน กรุณากลับไประบุ / แก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง

9 9 5. สั่งพิมพ์แบบฟอร์ม ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ เลือก file และสั่ง Print

10 10 หรือสั่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเมนูตาม ภาพด้านล่าง ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ กดปุ่มนี้ เพื่อ สั่งพิมพ์ กดปุ่มนี้ เพื่อ save file ข้อมูล

11 11 6. ผู้เกี่ยวข้องลงนามให้ครบทุกราย ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ ผู้มีสิทธิรับเงิน ลงนาม พยานลงนามทั้ง 2 ราย ตัวอย่างการลงนามแบบ กบข. รง 008/1/2551

12 12 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำ ลงนาม ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ หัวหน้าส่วน ราชการลงนาม จนท. ผู้จัดทำเอกสาร ลงนาม

13 13 8. ส่งแบบฟอร์มที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสาร ประกอบมายัง กบข. ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิก พ้นสภาพ ตู้ ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341 ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 7. ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องให้ ครบถ้วน ( โปรด click เพื่อตรวจสอบเอกสาร ประกอบการยื่นเรื่อง )


ดาวน์โหลด ppt คำแนะ นำ ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม อิเลคทรอนิกส์ กรณีสมาชิกพ้น สมาชิกภาพ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google