งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ทำไมจึงมีการรณรงค์ เปลี่ยนแปลงโทษ ประหารชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ทำไมจึงมีการรณรงค์ เปลี่ยนแปลงโทษ ประหารชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ทำไมจึงมีการรณรงค์ เปลี่ยนแปลงโทษ ประหารชีวิต

2  ความเป็นมา หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต  ปรัชญาการลงโทษ 1. การยับยั้งการกีดขวาง (Deterrence) 2. การตัดโอกาส (Incapacitation) 4. การแก้แค้น (Retribution) 5. การแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) 6. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice)

3  การประหารชีวิต เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อ กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิตอยู่  แนวโน้มการใช้โทษประหารชีวิตทั่วโลกมี จำนวนลดลงเรื่อยๆ และกว่า 140 ประเทศ หรือ 3 ใน 4 ของประเทศทั่วโลก ได้ยกเลิก โทษประหารชีวิต ยังคงเหลือเพียง 58 ประเทศ ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคง ใช้โทษประหารชีวิตอยู่  ทำไมทั่วโลกถึงรณรงค์ให้มีการ ยกเลิกโทษประหารชีวิต

4 เหตุผลที่ยกเลิกโทษ ประหารชีวิต  ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้น พื้นฐานในการมีชีวิตอยู่  นักโทษประหารชีวิต ส่วนใหญ่ เป็นคนจน ด้อยโอกาส ไม่มีโอกาสต่อสู้คดี  การเลือกปฏิบัติในระบบยุติธรรม ทางอาญา  การใช้โทษประหารชีวิตไม่ สามารถยับยั้งการเกิด อาชญากรรมได้

5 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงโทษ ประหารชีวิตในประเทศไทย

6 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 58 ประเทศ ที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิต แต่มีสัญญาณบวกที่ดีใน หลายๆ ประการ

7 ประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีการ ยกเลิกโทษประหารชีวิต และยังคงบทลงโทษประหารชีวิต  ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต สำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์  ประเทศที่ยกเลิกโทษประหารชีวิต ในทางปฏิบัติ ได้แก่ บรูไน พม่า และลาว  ประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนามและ ไทย

8 โทษประหารชีวิต ช่วยให้สังคมสงบสุขและ ปลอดภัยจากอาชญากรรมได้ จริงหรือไม่ ?


ดาวน์โหลด ppt กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ ทำไมจึงมีการรณรงค์ เปลี่ยนแปลงโทษ ประหารชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google