งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดพื้นฐานของ อุดมการณ์ ประชาธิปไตยที่เห็นว่า มีความสำคัญขั้น พื้นฐานมากที่สุด มา 7 ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดพื้นฐานของ อุดมการณ์ ประชาธิปไตยที่เห็นว่า มีความสำคัญขั้น พื้นฐานมากที่สุด มา 7 ประการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดพื้นฐานของ อุดมการณ์ ประชาธิปไตยที่เห็นว่า มีความสำคัญขั้น พื้นฐานมากที่สุด มา 7 ประการ

2 1. Popular Sovereignty 2. Individuals Rights, Liberty, and Equality 3. Conse nt 4. Represent ation

3 5. Majority Rule 6. Open and Accountable Government 7.Public Interest

4 ประชาธิปไตยแบบ สหรัฐอเมริกา ประกาศเอกราชเมื่อ 4 ก. ค. 1776 อุดมการณ์ ประชาธิปไตย

5 เป็นระบบการเมืองของสังคม ที่มีวิถีชีวิตและค่านิยมรัก อิสระเสรีภาพอย่างมีความ รับผิดชอบตามกรอบแห่ง กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ สังคมที่สมาชิกช่วยกัน บัญญัติขึ้นไว้เพื่อสวัสดิภาพ ส่วนรวม

6 การบัญญัติหลักการ สำคัญ 2 อย่างคือ 1. คำประกาศ อิสรภาพ “ เราถือมั่นว่าความจริงเหล่านี้ เป็นสัจธรรมที่ประจักษ์ชัดใน ตัวเองคือสัจธรรมที่ว่ามนุษย์ ทุกคนได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่า เทียมกันที่ว่าทุกคนได้รับมอบ จากพระผู้สร้างให้มีสิทธิบาง ประการที่ไม่สามารถจะถูก เพิกถอนออกไปได้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต ในเสรีภาพ และ ในการแสวงหาความสุข ”

7 2. คำนำของ รธน. อเมริกา “ พวกเราประชาชนแห่ง อเมริกา เพื่อจะจัดตั้งสหภาพ ที่สมบูรณ์ซึ่งจะสถาปนา ความยุติธรรมจะประกันความ สงบเรียบร้อยภายในประเทศ จะเตรียมการป้องกันประเทศ ร่วมกันจะส่งเสริมสวัสดิการ ทั่วไปและเพื่อจะได้มีโอกาส ชื่นชมเสรีภาพสำหรับพวก เราเองและลูกหลานใน อนาคต ”

8 อุดมการณ์ประชาธิปไตย ของชาวอเมริกัน 1. หลักความเสมอ ภาคของมนุษย์ ความเสมอภาคต่อ หน้ากฎหมาย ความเสมอใน โอกาส

9 2. มนุษย์มีสิทธิ เสรีภาพบางประการที่ จะถูกเพิกถอนหรือ ละเมิดไม่ได้ ฝ่าย ประชาธิปไต ย ฝ่าย อำนาจ นิยม

10 3. สิทธิเสรีภาพสำคัญ บางอย่างที่รัฐจะละเมิดมิได้ สิทธิในชีวิตถือว่า สิทธิสำคัญที่สุด สิทธิใน เสรีภาพ สิทธิในการแสวงหาความสุข ในแนวทางของแต่ละคน

11 4. มีรัฐบาลโดยความ ยินยอมของประชาชน รัฐบาลต้องรับใช้ประชาชน คือต้องค้ำประกันสิทธิ เสรีภาพให้ประชาชนเพราะ ถ้าคนอยู่ตามลำพังก็มี อันตรายจากภัยนานาประการ

12 5. ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะ เปลี่ยนแปลงหรือทำลายล้าง รัฐบาลที่ไม่รักษาสิทธิเสรีภาพ ของประชาชน “ เพื่อจะตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมา ธำรงรักษาสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนและเพื่อสร้าง ความปลอดภัยและความสุข ของประชาชน ”

13 6. รัฐบาลประชาธิปไตย จะมีอำนาจจำกัด 1. รัฐบาลมีอำนาจ หน้าที่จำกัด สร้างความยุติธรรม ให้เกิดขึ้น ประกันความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ เตรียมการป้องกัน ประเทศร่วมกัน

14 ส่งเสริม สวัสดิการทั่วไป ให้ประชาชนมีโอกาสได้ ชื่นชมเสรีภาพ ของ ตนเองและลูกหลานใน อนาคต 2. การถ่วงดุลอำนาจและ การจำแนกอำนาจ มีกลไกตรวจสอบให้ เกิดความสมดุล ระหว่างอำนาจทั้งสาม

15 3. รัฐบาลต้องค้ำประกัน สิทธิเสรีภาพของ ประชาชน บัญญัติห้ามมิให้รัฐบาล ออกกฎหมายที่จะละเมิด สิทธิเสรีภาพของประชาชน บัญญัติให้รัฐบาลกระทำการ ในลักษณะที่ส่งเสริม คุ้มครองค้ำประกันสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

16 บัญญัติให้ประชาชนมี อำนาจที่จะป้องกันประเทศ ประชาธิปไตย โครงสร้างของ รัฐบาลอเมริกัน 1. โครงสร้างสหพันธรัฐ - สหรัฐกับมลรัฐ

17 หลักการสำคัญได้บัญญัติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 1. รัฐบาลกลางยอมรับ ความสำคัญของมลรัฐใน ด้านนิติบัญญัติ 2. รัฐบาลมลรัฐทำหน้าที่ ดำเนินการเลือกตั้งสู่ ตำแหน่งต่างๆ ของรัฐบาล กลางและรัฐบาลมลรัฐเอง

18 3. รัฐบาลกลางมีอำนาจหน้าที่ ตามที่ระบุใน รธน. และที่มิได้ ห้ามให้เป็นอำนาจของมลรัฐ 4. รัฐบาลกลางไม่มีอำนาจ หน้าที่ใดๆ ที่ไปจัดระบบการ ปกครองภายในมลรัฐต่างๆ 5. มลรัฐมีน้ำหนักในการออก เสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี มากกว่าจำนวนประชากร

19 6. การแก้ไข รธน. ริเริ่มโดย รัฐสภาของสหรัฐหรือโดย สภาของมลรัฐ 2. โครงสร้างของรัฐบาล กลางสหรัฐในภาพรวม อำนาจทั้งสามมีการถ่วงและ คานอำนาจกันผ่านกลไก ดังนี้ 1. ประชาชน เป็นผู้เลือก

20 2. อำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้า ดำรงตำแหน่งต่างๆ 2.1 ประธานาธิบดีเป็นผู้มี อำนาจเสนอชื่อบุคคล 2.2 วุฒิสภายืนยัน การแต่งตั้ง 2.3 ประธานาธิบดี ลงนามแต่งตั้ง

21

22 การเมืองไทยเป็นเรื่องของ ใคร และมีความเกี่ยวข้อง กับการเมืองของ สหรัฐอเมริกาอย่างไร เพราะเหตุใด อธิบายพร้อม ยกตัวอย่างประกอบ งานกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ส่งใน ห้องเรียน ครับ 11 ธ. ค.55


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดพื้นฐานของ อุดมการณ์ ประชาธิปไตยที่เห็นว่า มีความสำคัญขั้น พื้นฐานมากที่สุด มา 7 ประการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google