งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Popular Sovereignty 2. Individuals Rights, Liberty, and Equality 3. Consent 4. Representation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Popular Sovereignty 2. Individuals Rights, Liberty, and Equality 3. Consent 4. Representation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดพื้นฐานของอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เห็นว่ามีความสำคัญขั้นพื้นฐานมากที่สุด มา 7 ประการ

2 1. Popular Sovereignty 2. Individuals Rights, Liberty, and Equality 3. Consent 4. Representation

3 5. Majority Rule 6. Open and Accountable Government 7.Public Interest

4 ประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกา
ประกาศเอกราชเมื่อ 4 ก.ค. 1776 อุดมการณ์ประชาธิปไตย

5 เป็นระบบการเมืองของสังคมที่มีวิถีชีวิตและค่านิยมรักอิสระเสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบตามกรอบแห่งกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของสังคมที่สมาชิกช่วยกันบัญญัติขึ้นไว้เพื่อสวัสดิภาพส่วนรวม

6 การบัญญัติหลักการสำคัญ 2 อย่างคือ
1.คำประกาศอิสรภาพ “เราถือมั่นว่าความจริงเหล่านี้เป็นสัจธรรมที่ประจักษ์ชัดในตัวเองคือสัจธรรมที่ว่ามนุษย์ทุกคนได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันที่ว่าทุกคนได้รับมอบจากพระผู้สร้างให้มีสิทธิบางประการที่ไม่สามารถจะถูกเพิกถอนออกไปได้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต ในเสรีภาพ และในการแสวงหาความสุข”

7 2.คำนำของ รธน. อเมริกา “พวกเราประชาชนแห่งอเมริกา เพื่อจะจัดตั้งสหภาพที่สมบูรณ์ซึ่งจะสถาปนาความยุติธรรมจะประกันความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จะเตรียมการป้องกันประเทศร่วมกันจะส่งเสริมสวัสดิการทั่วไปและเพื่อจะได้มีโอกาสชื่นชมเสรีภาพสำหรับพวกเราเองและลูกหลานในอนาคต”

8 อุดมการณ์ประชาธิปไตยของชาวอเมริกัน
1. หลักความเสมอภาคของมนุษย์ ความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย ความเสมอในโอกาส

9 2. มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพบางประการที่จะถูกเพิกถอนหรือละเมิดไม่ได้
ฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายอำนาจนิยม

10 3.สิทธิเสรีภาพสำคัญบางอย่างที่รัฐจะละเมิดมิได้
สิทธิในชีวิตถือว่าสิทธิสำคัญที่สุด สิทธิในเสรีภาพ สิทธิในการแสวงหาความสุขในแนวทางของแต่ละคน

11 4.มีรัฐบาลโดยความยินยอมของประชาชน
รัฐบาลต้องรับใช้ประชาชนคือต้องค้ำประกันสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนเพราะถ้าคนอยู่ตามลำพังก็มีอันตรายจากภัยนานาประการ

12 5.ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทำลายล้างรัฐบาลที่ไม่รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน
“เพื่อจะตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาธำรงรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสุขของประชาชน”

13 6.รัฐบาลประชาธิปไตยจะมีอำนาจจำกัด
1.รัฐบาลมีอำนาจหน้าที่จำกัด สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น ประกันความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เตรียมการป้องกันประเทศร่วมกัน

14 2.การถ่วงดุลอำนาจและการจำแนกอำนาจ
ส่งเสริมสวัสดิการทั่วไป ให้ประชาชนมีโอกาสได้ชื่นชมเสรีภาพ ของตนเองและลูกหลานในอนาคต 2.การถ่วงดุลอำนาจและการจำแนกอำนาจ มีกลไกตรวจสอบให้เกิดความสมดุลระหว่างอำนาจทั้งสาม

15 3.รัฐบาลต้องค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
บัญญัติห้ามมิให้รัฐบาลออกกฎหมายที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน บัญญัติให้รัฐบาลกระทำการในลักษณะที่ส่งเสริมคุ้มครองค้ำประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16 โครงสร้างของรัฐบาลอเมริกัน
บัญญัติให้ประชาชนมีอำนาจที่จะป้องกันประเทศประชาธิปไตย โครงสร้างของรัฐบาลอเมริกัน 1.โครงสร้างสหพันธรัฐ-สหรัฐกับมลรัฐ

17 หลักการสำคัญได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนี้
1.รัฐบาลกลางยอมรับความสำคัญของมลรัฐในด้านนิติบัญญัติ 2.รัฐบาลมลรัฐทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งสู่ตำแหน่งต่างๆ ของรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐเอง

18 3. รัฐบาลกลางมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุใน รธน
3.รัฐบาลกลางมีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุใน รธน. และที่มิได้ห้ามให้เป็นอำนาจของมลรัฐ 4.รัฐบาลกลางไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆ ที่ไปจัดระบบการปกครองภายในมลรัฐต่างๆ 5.มลรัฐมีน้ำหนักในการออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าจำนวนประชากร

19 2. โครงสร้างของรัฐบาลกลางสหรัฐในภาพรวม
6.การแก้ไข รธน. ริเริ่มโดยรัฐสภาของสหรัฐหรือโดยสภาของมลรัฐ 2. โครงสร้างของรัฐบาลกลางสหรัฐในภาพรวม อำนาจทั้งสามมีการถ่วงและคานอำนาจกันผ่านกลไก ดังนี้ 1. ประชาชนเป็นผู้เลือก

20 2.อำนาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ
2.1 ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจเสนอชื่อบุคคล 2.2 วุฒิสภายืนยันการแต่งตั้ง 2.3 ประธานาธิบดีลงนามแต่งตั้ง

21

22 การเมืองไทยเป็นเรื่องของใคร และมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองของสหรัฐอเมริกาอย่างไรเพราะเหตุใด อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ งานกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ส่งในห้องเรียน ครับ 11 ธ.ค.55


ดาวน์โหลด ppt 1. Popular Sovereignty 2. Individuals Rights, Liberty, and Equality 3. Consent 4. Representation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google