งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย StrengthWeakness OpportunityThreat HR HR SWOT ANALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย StrengthWeakness OpportunityThreat HR HR SWOT ANALYSIS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย StrengthWeakness OpportunityThreat HR HR SWOT ANALYSIS

2 HR ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน StrengthWeakness OpportunityThreat HR SWOT ANALYSIS

3 HR ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส StrengthWeakness OpportunityThreat HR SWOT ANALYSIS

4 HR ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ StrengthWeakness OpportunityThreat HR SWOT ANALYSIS

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างมาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน StrengthWeakness OpportunityThreat HR HR SWOT ANALYSIS

6 HR ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล StrengthWeakness OpportunityThreat HR SWOT ANALYSIS


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย StrengthWeakness OpportunityThreat HR HR SWOT ANALYSIS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google