งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธงชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ชนกนันท์ เนาวะบุตร ด. ญ. อารีรัตน์ อ่อนสี เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธงชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ชนกนันท์ เนาวะบุตร ด. ญ. อารีรัตน์ อ่อนสี เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิตศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธงชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ชนกนันท์ เนาวะบุตร ด. ญ. อารีรัตน์ อ่อนสี เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิตศึกษา

2 ธงชาติไทย ธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ สี แดง ขาว และน้ำเงิน ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลำดับ แถบสี น้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า ความหมายสำคัญของธง ไตรรงค์นั้นหมายถึงสถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ

3 ธงชาติอาเซียน ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศ สมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกัน

4 ธงชาติบรูไน พื้นธงสีเหลือง หมายถึงกษัตริย์ ( ธงประจำ พระองค์ของสุลต่านแห่งบรูไน ใช้ธงพื้นสี เหลือง ) สีขาวและสีดำ หมายถึงมุขมนตรีของประเทศ บรูไน

5 ธงชาติสิงค์โปร สีแดง หมายถึงภราดรภาพและความเสมอภาค ของมนุษย์โดยทั่วหน้า สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์และความดีงามที่ แพร่หลายและคงอยู่ตลอดกาล รูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น หมายถึงความเป็นชาติใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น ดาว 5 ดวง หมายถึงอุดมคติ 5 ประการของชาติ ได้แก่ ประชาธิปไตย สันติภาพ ความก้าวหน้า ความ ยุติธรรม และความเสมอภาค

6 ธงชาติฟิลิปปินส์ พื้นสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพ สัจจะ และความ ยุติธรรม พื้นสีแดงหมายถึงความรักชาติและความมีคุณค่า รูปดวงอาทิตย์มีรัศมีแปดแฉกหมายถึงแปด จังหวัดแรกของประเทศ อันได้แก่ จังหวัดบาตัง กาส, จังหวัดบูลาคัน, จังหวัดคาวิเต, จังหวัดลากู นา, จังหวัดมะนิลา, จังหวัดนูเอวา เอคิยา, จัง หวัดปัมปังกา และจังหวัดตาร์ลัค ซึ่งพยายาม เรียกร้องเอกราชจากสเปนและฝ่ายสเปนได้ บังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่เหล่านั้นเมื่อเริ่ม เหตุการณ์การปฏิวัติฟิลิปปินส์ในปี พ. ศ. 2439 ดาวสามดวงหมายถึงหมายถึงการแบ่งพื้นที่ทาง ภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ เกาะลูซอน เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะวิ สายัน

7 ธงชาติอินโดนีเซีย สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรม

8 ธงชาติเวียดนาม ลักษณะของธงชาติเวียดนามนั้นเป็นธง สี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตรงกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทอง สี แดงนั้นหมายถึงการต่อสู้เพื่อกู้เอกราชของชาว เวียดนาม สีเหลืองคือสีของชาวเวียดนาม

9 ธงชาติกัมพูชา พื้นสีน้ำเงิน ความหมายของสัญลักษณ์ในธงนั้น สะท้อนถึง 3 สถาบันหลักของประเทศ ดังปรากฏ ในคำขวัญประจำชาติว่า " ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ " ( เขมร : ) พื้นสีแดงมีความหมายถึงชาติ ปราสาทนครวัดสี ขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนา ซึ่งเดิมมี รากเหง้าจากศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และได้ เปลี่ยนแปลงมาเป็นพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน สีน้ำเงินนั้นหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์

10 ธงชาติเมียรม่าร์ สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความ อุดมสมบูรณ์ของพม่า สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึง ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ

11 ธงชาติลาว สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ ของชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของ ชาติ พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพ ของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรค ประชาชนปฏิวัติลาว ( พรรคคอมมิวนิสต์ลาว ) หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาว ลาวสองฝั่งโขง


ดาวน์โหลด ppt ธงชาติอาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. ชนกนันท์ เนาวะบุตร ด. ญ. อารีรัตน์ อ่อนสี เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google