งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทีมนำด้านการดูแล ผู้ป่วย PCT โรงพยาบาลไชย วาน 6 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทีมนำด้านการดูแล ผู้ป่วย PCT โรงพยาบาลไชย วาน 6 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทีมนำด้านการดูแล ผู้ป่วย PCT โรงพยาบาลไชย วาน 6 กรกฎาคม 2554

2 หน้าที่และเป้าหมาย เป็นทีมนำดูแล ผู้ป่วย มีหน้าที่ประสาน การดูแลผู้ป่วยในทุก หน่วยงาน และทุกสาขา วิชาชีพ ในการให้บริการ ดูแลรักษา และสร้าง เสริมสุขภาพแก่ ประชาชนอย่างมี คุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ โดยมีเป้าหมาย ผู้ป่วยปลอดภัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทีมนำดูแล ผู้ป่วย มีหน้าที่ประสาน การดูแลผู้ป่วยในทุก หน่วยงาน และทุกสาขา วิชาชีพ ในการให้บริการ ดูแลรักษา และสร้าง เสริมสุขภาพแก่ ประชาชนอย่างมี คุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ โดยมีเป้าหมาย ผู้ป่วยปลอดภัย และมี คุณภาพชีวิตที่ดี

3 5 ลำดับโรคผู้ป่วยนอก Acute nasopharyngitis Acute nasopharyngitis Acute pharyngitis Acute pharyngitis Dyspepsia Dyspepsia DM DM HT HT

4 5 ลำดับโรคผู้ป่วยใน DHF DHF Diarrhea and Gastroenteritis Diarrhea and Gastroenteritis Distubance of temperature regulation of newborn Distubance of temperature regulation of newborn Dengue Fever Dengue Fever Septicemia Septicemia

5 กลุ่มโรคติดต่อที่เป็นปัญหา สำคัญในพื้นที่ DHF DHF TB TB Diarrhea Diarrhea HIV HIV URI URI

6 กลุ่มโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา สำคัญในพื้นที่ DM DM HT HT Asthma Asthma Trauma จาก อุบัติเหตุ Trauma จาก อุบัติเหตุ

7 กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงสูง กลุ่มโรค ACS กลุ่มโรค ACS กลุ่ม Trauma จากอุบัติเหตุ กลุ่ม Trauma จากอุบัติเหตุ กลุ่มโรคทางแม่และเด็ก เช่น มารดา ตกเลือดหลังคลอด Birth Asphyxia กลุ่มโรคทางแม่และเด็ก เช่น มารดา ตกเลือดหลังคลอด Birth Asphyxia

8 จุดเน้นในการพัฒนาทีม PCT พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ เช่น โรค ACS Trauma เพื่อการเข้าถึงบริการ อย่างรวดเร็ว พัฒนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ เช่น โรค ACS Trauma เพื่อการเข้าถึงบริการ อย่างรวดเร็ว พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรค DM เพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรค DM เพื่อให้ผู้ป่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคทางแม่และเด็ก เช่น PPH เพื่อลดอัตราการตกเลือดหลัง คลอด พัฒนาการดูแลกลุ่มโรคทางแม่และเด็ก เช่น PPH เพื่อลดอัตราการตกเลือดหลัง คลอด

9 ผลการดำเนินงานกลุ่มโรค ที่มีความเสี่ยงสูง ACS

10 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วย ACS เสียชีวิตใน ER เป้าหมาย = 0 จากการเสียชีวิตในปี 2552 ทีมสหสาขาวิชาชีพได้ทำ RCA และนำผลการทบทวนมาปรับปรุงแนวทางการ ดูแลผู้ป่วย และเฝ้าระวังอุบัติการณ์ซ้ำ ทำให้ไม่พบ ผู้ป่วยเสียชีวิต และมีการทำ Clinical Tracer ACS ในปี 2554 0

11 กราฟแสดงการคัดกรองผู้ป่วย ผิดพลาด เป้าหมาย = 0 ผลการวิเคราะห์ พบว่าเกิดจากการคัดกรองด่าน หน้าไม่ครอบคลุมจึงได้ปรับเปลี่ยนการคัดกรอง โดยใช้แบบคัดกรองอาการแสดงผู้ป่วย ACS ใน การปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 0

12 ผลการดำเนินงานกลุ่ม โรคเรื้อรัง โรคเบาหวาน

13 กราฟแสดงอัตราควบคุมระดับ น้ำตาลได้ (80-130mg%) เป้าหมาย >50% แนวโน้มลดลงจากปัจจัยพฤติกรรมสุขภาพเช่น การรับประทานอาหาร ซึ่งทีมได้นำมาทบทวนโดย การทำ Clinical Tracer DM ในปี 2554 อยู่ ระหว่างติดตามผล

14 กราฟแสดงอัตราการกลับมารักษาซ้ำ ภายใน 28 วันด้วยอาการ Hypo - Hyperglycemia เป้าหมาย <5% มีแนวโน้มดีขึ้นจากการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย เบาหวาน มีการให้คำแนะนำผู้ป่วยจากสหสาขา วิชาชีพ เช่น เภสัชกร โภชนากร และมีการส่ง HHC การออกเยี่ยมบ้าน

15 ผลการดำเนินงานกลุ่ม โรคทางแม่และเด็ก ตกเลือดหลังคลอด

16 ตารางแสดงอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลัง คลอดภายใน 24 ชม. เป้าหมาย <5% เดือ น / ปี ต.คต.คต.คต.ค พ.ย.พ.ย.พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค.ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ.ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค.พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค.ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค.ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย.ก.ย.ก.ย. เฉลี่ ย 25 51 04.50 16. 6 05.805.83.58003.9 25 52 0 14. 2 0 12. 5 10. 5 11. 7 1006.26.61808.2 25 53 1002.555.25.26.26.206.6 12. 5 2.96.6 25 54 08.30001046.74

17 อัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลัง คลอดภายใน 24 ชม. เป้าหมาย < 5 % แนวโน้มลดลงจากการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้อง คลอด การประเมินอาการหลังคลอด ปรับแนวทางการ ดูแลผู้ป่วย

18 นวัตกรรมด้านการดูแลผู้ป่วย นาฬิกาสอนเบาหวาน นาฬิกาสอนเบาหวาน การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน การทำ Active management การทำ Active management

19 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงานที่ สอดคล้องตาม เป้าหมาย

20 ตัวชี้วัดทีมนำคลินิก ปี 2554

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt ทีมนำด้านการดูแล ผู้ป่วย PCT โรงพยาบาลไชย วาน 6 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google