งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Management JVKK. จำนวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยง ปี 2549 6,713 รายการ ปี 2550 8,131 รายการ ปี 2551 7,739 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Management JVKK. จำนวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยง ปี 2549 6,713 รายการ ปี 2550 8,131 รายการ ปี 2551 7,739 รายการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Risk Management JVKK

2 จำนวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยง ปี 2549 6,713 รายการ ปี 2550 8,131 รายการ ปี 2551 7,739 รายการ

3 JVKK

4 JVKK

5 JVKK

6 JVKK

7 JVKK

8 JVKK

9 JVKK

10 JVKK

11 JVKK

12 JVKK

13 JVKK

14 JVKK

15 มาตรการสำคัญ ด้านคลินิก การทบทวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น การทบทวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น - อุบัติการณ์ระดับ 4,5 ทำได้ 100% โดยทีมสหวิชาชีพ - อุบัติการณ์ระดับ 2,3 ทำได้ 80% ใน 12 กิจกรรมและสื่อสารภายในทีม การดูแล - อุบัติการณ์ระดับ 1 ทำได้ 80% ทีม RM นำมาพิจารณาแนวโน้ม และ ประสานทีมนำทางคลินิกและองค์กร พยาบาล ทบทวน SAVE กำหนดมาตรการ ป้องกัน, ประสานทีมระบบยากำหนด Safety goal เรื่อง Medication safety

16 มาตรการสำคัญ ด้านคลินิก กำหนด Patient safety goal เรื่องการคัดกรองโรคทางกาย กำหนด Patient safety goal เรื่องการคัดกรองโรคทางกาย จัดทำแบบคัดกรองโรคทางกาย + ติดเชื้อ จัดทำแบบคัดกรองโรคทางกาย + ติดเชื้อ CPG 3 โรค TB, DM, HT CPG 3 โรค TB, DM, HT ทบทวนแนวทางการดูแลระบบ SAVE ทบทวนแนวทางการดูแลระบบ SAVE การกำหนดทีม RRT เพื่อเจรจา ต่อรอง การกำหนดทีม RRT เพื่อเจรจา ต่อรอง การกำหนดระยะเวลาดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉิน OPD / IPD, การเซ็นต์กำกับ กรณี รคส. ภายใน 24 hr. โดย องค์กรแพทย์ การกำหนดระยะเวลาดูแลผู้ป่วย ฉุกเฉิน OPD / IPD, การเซ็นต์กำกับ กรณี รคส. ภายใน 24 hr. โดย องค์กรแพทย์

17 มาตรการสำคัญ ด้านคลินิก ติดตามประเมินผลลัพธ์แนวทางการ ดูแลระดับรพ. CPG Schiz., Suicide, ติดตามประเมินผลลัพธ์แนวทางการ ดูแลระดับรพ. CPG Schiz., Suicide, จัดทำ D/C Plan จัดทำ D/C Plan กำหนดระบบ System profile กำหนดระบบ System profile Case conference, การหา AE ในระดับโรงพยาบาลร่วมกับทีมสห วิชาชีพ Case conference, การหา AE ในระดับโรงพยาบาลร่วมกับทีมสห วิชาชีพ

18 มาตรการสำคัญ ด้านระบบยา พบ Near missed ระดับ 1 ( เทียบ ได้กับ B=52 %, C=26% ) พบ Near missed ระดับ 1 ( เทียบ ได้กับ B=52 %, C=26% ) พบ Pre-dispensing error 65%, Prescribing error 33% ( สั่งยา ที่ไม่มีในรพ., สั่งยาผิดจำนวน ), Admin error (wrong dose 73%,wrong time 20%) พบ Pre-dispensing error 65%, Prescribing error 33% ( สั่งยา ที่ไม่มีในรพ., สั่งยาผิดจำนวน ), Admin error (wrong dose 73%,wrong time 20%) กำหนด Patient safety goal เรื่อง Medication safety กำหนด Patient safety goal เรื่อง Medication safety CQI ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน โดย ก. เภสัชฯ, องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล CQI ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยใน โดย ก. เภสัชฯ, องค์กรแพทย์, องค์กรพยาบาล

19 มาตรการสำคัญ ด้านระบบยา กำหนดแนวทางการใช้ยาในรพ. กลุ่ม High alert drug, Fatal DI กำหนดแนวทางการใช้ยาในรพ. กลุ่ม High alert drug, Fatal DI การพัฒนาระบบยา Real time ใน IPD ทุกตึก การพัฒนาระบบยา Real time ใน IPD ทุกตึก

20 มาตรการสำคัญ ด้าน IC พบอุบัติการณ์ 3 โรคสำคัญ URI,GI, Skin (TB 2 ราย ) พบอุบัติการณ์ 3 โรคสำคัญ URI,GI, Skin (TB 2 ราย ) การปรับปรุงโครงสร้างห้องแยกติด เชื้อ / เกณฑ์ การคัดกรอง / แนว ทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ / ปรับปรุง คู่มือ IC การปรับปรุงโครงสร้างห้องแยกติด เชื้อ / เกณฑ์ การคัดกรอง / แนว ทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ / ปรับปรุง คู่มือ IC พัฒนาสมรรถนะบุคลากร มี ICN 1 คน พัฒนาสมรรถนะบุคลากร มี ICN 1 คน

21 มาตรการสำคัญ ด้าน IM พบอุบัติการณ์ใบตรวจรักษาสูญ หาย, การบันทึกเวชระเบียนไม่ สมบูรณ์ พบอุบัติการณ์ใบตรวจรักษาสูญ หาย, การบันทึกเวชระเบียนไม่ สมบูรณ์ พัฒนาระบบสารสนเทศ Internet, Intranet, กำหนดความ ต้องการใช้ข้อมูล, การทบทวน ตัวชี้วัดระดับรพ. พัฒนาระบบสารสนเทศ Internet, Intranet, กำหนดความ ต้องการใช้ข้อมูล, การทบทวน ตัวชี้วัดระดับรพ. พัฒนาแนวทางการทบทวนความ สมบูรณ์ของเวชระเบียน พัฒนาแนวทางการทบทวนความ สมบูรณ์ของเวชระเบียน

22 มาตรการสำคัญ ด้าน ENV พบอุบัติการณ์ด้านโครงสร้างความ ปลอดภัย ประตูชำรุดเสียหาย, รถ ตกท่อรางระบายน้ำ, คุณภาพน้ำดื่ม, การจัดการขยะ พบอุบัติการณ์ด้านโครงสร้างความ ปลอดภัย ประตูชำรุดเสียหาย, รถ ตกท่อรางระบายน้ำ, คุณภาพน้ำดื่ม, การจัดการขยะ พัฒนาระบบการแยกประเภทและ การจัดการขยะ, ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู, ช่องลอดใต้ถุนตึก, ตัดแต่ง กิ่งไม้, ป้ายชี้บ่ง ต่างๆ พัฒนาระบบการแยกประเภทและ การจัดการขยะ, ปรับปรุงซ่อมแซม ประตู, ช่องลอดใต้ถุนตึก, ตัดแต่ง กิ่งไม้, ป้ายชี้บ่ง ต่างๆ

23 มาตรการสำคัญ ด้านบริหารทรัพยากร พบอุบัติการณ์เรื่องอัตรากำลัง, สภาพคล่องของรพ., ความไม่ เพียงพอของอุปกรณ์ของใช้เสื้อผ้า ผู้ป่วย พบอุบัติการณ์เรื่องอัตรากำลัง, สภาพคล่องของรพ., ความไม่ เพียงพอของอุปกรณ์ของใช้เสื้อผ้า ผู้ป่วย พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัด อบรมให้ความรู้, การจัดสรร อัตรากำลังในภาวะวิกฤติ, การ วิเคราะห์และรายงานด้านการเงิน, นโยบายการประหยัดพลังงาน การ ใช้เครื่องมือให้เกิดความคุ้มค่า พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัด อบรมให้ความรู้, การจัดสรร อัตรากำลังในภาวะวิกฤติ, การ วิเคราะห์และรายงานด้านการเงิน, นโยบายการประหยัดพลังงาน การ ใช้เครื่องมือให้เกิดความคุ้มค่า

24 มาตรการสำคัญ ด้านข้อร้องเรียน จำนวนการใบแสดงความคิดเห็น จำนวนการใบแสดงความคิดเห็น -’491,080 รายการ -’50779 รายการ -’51604 รายการ พบข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ ความล่าช้าในการรับบริการจุดจ่ายยา, ความสะอาดของห้องน้ำ, สถานที่แออัด คับแคบ พบข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ ความล่าช้าในการรับบริการจุดจ่ายยา, ความสะอาดของห้องน้ำ, สถานที่แออัด คับแคบ มีการแจ้งเตือนและสร้างจิตสำนึกใน การให้บริการที่ดี, ปรับ Flow จุดบริการ OPD มีการแจ้งเตือนและสร้างจิตสำนึกใน การให้บริการที่ดี, ปรับ Flow จุดบริการ OPD

25 Thank You for Attention


ดาวน์โหลด ppt Risk Management JVKK. จำนวนอุบัติการณ์ / ความเสี่ยง ปี 2549 6,713 รายการ ปี 2550 8,131 รายการ ปี 2551 7,739 รายการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google