งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่ 5 และ 7.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ และผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่ 5 และ 7.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ และผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่ 5 และ 7.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ และผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

2 องค์ประกอบที่ 5 องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ 120 คะแนน 40 คะแนน 5.1 ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรใน การจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ 5.1 ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรใน การจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพและ พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ ให้อธิบาย กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ อธิบายที่มาของข้อมูล ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ ให้อธิบาย กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ อธิบายที่มาของข้อมูล ระบบการจัดเก็บ ข้อมูลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ 40 คะแนน

3 ข้อมูล (Data) : ข่าวสาร ข้อความรูปภาพ เสียง หรืออะไรต่างๆ ที่อยู่ใน หลายรูปแบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล หรือ จัดกลุ่มเรียบเรียงอะไรทั้งสิ้น สารสนเทศ (Information) : ข้อมูลที่ได้ผ่านการกลั่นกรอง หรือประมวลผลในรูปแบบ หรือกรรมวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ การจัดการสารสนเทศ (Information Management) : ระบบสารสนเทศที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และ นำไปสู่ความรู้เพื่อการเผยแพร่ คำอธิบายศัพท์

4 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการได้มาของ ข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล (A) ด้านสุขภาพ และ พฤติกรรมสุขภาพ ของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย( L) และ พร้อมใช้ (I) (2) โรงพยาบาลมีวิธีการ (A) อย่างไรในการสื่อสาร (D) และนำข้อมูลด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ไปใช้ในการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ (L,I)

5 แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ องค์ประกอบที่ 1 – 6 50%, 55% 60% หรือ 65% คะแนน - แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและ มีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดโดยรวม ของหัวข้อ (A) - มีการนำแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็น อย่างดี ถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกันในบางพื้นที่ หรือบางหน่วยงาน (D) - มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็น ระบบโดยใช้ข้อมูลจริง และเริ่มมีการเรียนรู้ใน ระดับโรงพยาบาลรวมถึงการสร้างนวัตกรรม บ้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของกระบวนการที่สำคัญ (L) - มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กับความต้องการโดยรวมของโรงพยาบาล ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลและใน เกณฑ์หัวข้ออื่นๆ (I)

6 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.1 (1) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการได้มาของข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล (A) ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ เพื่อให้ข้อมูลมีความ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย( L) และพร้อมใช้ (I) โรงพยาบาลมีการกำหนดข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องจัดเก็บด้าน สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการทั้งกลุ่มดี... กลุ่ม เสี่ยง... และกลุ่มป่วย... ซึ่งแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ และรายงานอย่างเป็นระบบ เพื่อ นำไปใช้ใน การวางแผนการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ ดังนี้

7 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.1 (2) โรงพยาบาลมีวิธีการ (A) อย่างไรในการสื่อสาร(D) และนำข้อมูลด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพไปใช้ในการ สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการ ครอบครัวและ ญาติ (L,I) โรงพยาบาลมีการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลและ สารสนเทศด้านสุขภาพ...ไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริม สุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการ โดยผ่านการประชุมหัวหน้างาน แจ้งเวียน สรุปผลการวิเคราะห์รายไตรมาส และรวบรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของโรงพยาบาลเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและ นำไปใช้ประโยชน์ได้

8 5.2 การปรับระบบบริการของโรงพยาบาล : โรงพยาบาลมี วิธีการอย่างไรใน การปรับระบบริการ ส่งเสริมสุขภาพของ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ 5.2 การปรับระบบบริการของโรงพยาบาล : โรงพยาบาลมี วิธีการอย่างไรใน การปรับระบบริการ ส่งเสริมสุขภาพของ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ ให้อธิบายถึงการปรับระบบบริการ ที่มีการบูรณาการด้าน การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สอดคล้องหรือตอบสนอง กับปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ 40 คะแนน

9 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการปรับระบบ บริการ (A,D) ที่สอดคล้องหรือตอบสนองกับปัญหาและ ความต้องการของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ และ ระบบบริการเหล่านี้มีอะไรบ้าง (2) โรงพยาบาลมีการปรับระบบบริการอย่างไรที่แสดง ให้เห็นถึงการบริการแบบองค์รวม (L, I)

10 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.2 (1) โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการปรับระบบบริการ (A,D) ที่สอดคล้องหรือตอบสนองกับปัญหาและความต้องการ ของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ และ ระบบบริการเหล่านี้มี อะไรบ้าง โรงพยาบาลมีการปรับระบบบริการ....โดยนำข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำแผนพัฒนา โดย สื่อสารให้ทุกหน่วยงานนำสู่การปฏิบัติ เช่น... พัฒนาระบบการ นัดผู้รับบริการ, การสอนให้ผู้รับบริการทำอาหารตามเมนูอาหาร ที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ การจัดมุมเรียนรู้ในหอผู้ป่วยเช่น หนังสือ/ VDO /บอร์ดเรื่องการดูแลสุขภาพไว้ในหอผู้ป่วย

11 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.2 (2) โรงพยาบาลมีการปรับระบบบริการอย่างไรที่แสดง ให้เห็นถึงการบริการแบบองค์รวม (L, I) การจัดการบริการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลอยู่ในรูปของ คณะกรรมการ สหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์เป็นประธาน และให้ทุกหน่วยงาน มีเครือข่ายในการดูแลต่อเนื่อง เช่น มีการส่งต่อให้ศูนย์สุขภาพ ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และกลุ่มงานเวช กรรมสังคมดูแลต่อเนื่อง มีระบบการวางแผนจำหน่ายตั้งแต่แรก รับ เริ่มจากมีการประเมิน การรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และมีการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม คำนึงถึงสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ตั้งแต่ด่านหน้าถึง หอผู้ป่วย กำหนดให้มีการประเมินภาวะสุขภาพและวางแผน จำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง

12 ตัวอย่างการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (กลุ่มดี) การจัดการด้านอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เน้นการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะ ตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด จนถึงชุมชน โดยการดูแล ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล โภชนากร เภสัช กร ทันตาภิบาล ผู้ให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตและนักสังคม สงเคราะห์ ในลักษณะทีมบุคลากรผู้ให้ความรู้และให้การ ช่วยเหลือมารดาให้สามารถดูแลตนเองได้ ต่อมาโรงพยาบาลได้ เปลี่ยนแนวการส่งเสริมสุขภาพโดยเน้นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม กำหนด สิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง เพื่อให้ตรงกับปัญหาและความ ต้องการของผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติมากขึ้น เช่นการจัด กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ โดยมีการใช้กระบวนการกลุ่มในการทำ กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันให้คู่สามีภรรยาและบุคคลในครอบครัว เรื่อง การดูแลสุขภาพกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของมารดาขณะ ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนการ ดูแลของครอบครัวและการดูแลต่อเนื่องถึงระดับชุมชน กลุ่มป่วย และเสี่ยง Link ไป word ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.2 (2) โรงพยาบาลมีการปรับระบบบริการอย่างไรที่แสดงให้เห็นถึงการ บริการแบบองค์รวม (L, I) (ต่อ)

13 ให้แสดงถึง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การดำเนินงานส่งเสริม สุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ รวมถึง แผนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการ ดำเนินงานและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 5.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ : โรงพยาบาลมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ 40 คะแนน

14 โดยตอบคำถามต่อไปนี้ (1) โรงพยาบาลมีการกำหนดตัวชี้วัด และการวัดผลการ ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติที่ สำคัญอะไรบ้าง (A,D) **นำไปรายงานใน ข้อ7.3** (2) โรงพยาบาลมีการประเมิน (L) ระบบการให้บริการ ที่มี การบูรณาการ (I) งานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร (3) โรงพยาบาลมีวิธีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับ กระบวนการ (L,I) ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และ ญาติอย่างไร

15 ประสิทธิภาพ (Efficiency) : การประเมินการใช้ทรัพยากรในการดำเนินการใดๆ ก็ตาม โดยมีสิ่งมุ่งหวังถึงผลสำเร็จ และผลสำเร็จนั้นได้มาโดยการใช้ ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดำเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่ ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ ในการดำเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลสำเร็จ และถูกต้อง ประสิทธิผล (Effective) : การประเมินว่ากระบวนการหรือมาตรการที่ใช้สามารถ ตอบสนองเจตจำนงที่ตั้งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผล ต้องประเมินว่า (1) แนวทางนั้นมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน กับความต้องการขององค์กร และองค์กรสามารถถ่ายทอดเพื่อนำ แนวทางสู่การปฏิบัติได้ดีเพียงใด (2) ประเมินผลลัพธ์ของมาตรการที่ใช้ คำอธิบายศัพท์

16 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.3 (1) โรงพยาบาลมีการกำหนดตัวชี้วัด และการวัดผลการดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติที่สำคัญอะไรบ้าง (A,D) **นำไปรายงานใน ข้อ7.3** โรงพยาบาลนำนโยบายและตัวชี้วัดของกระทรวง กรม และของจังหวัด มา กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของโรงพยาบาล โดยเน้นประเด็นตัวชี้วัดที่เป็น ปัญหาสำคัญของพื้นที่และของโรงพยาบาล ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีทั้งด้าน พฤติกรรมสุขภาพและด้านสภาวะสุขภาพ ตัวอย่างเช่น.. ตัวชี้วัดที่สำคัญในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเป็นผู้รับบริการ กลุ่มดี ได้แก่ อัตราการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์, อัตราการฝากครรภ์ ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์ อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน อัตราการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กแรกเกิด - 6 ปี อัตราตายของ มารดาที่ตั้งครรภ์ อัตราตายปริกำเนิด อัตราตายทารก อัตรามารดาอายุต่ำ กว่า 20 ปี อัตราการเกิดภาวะ Birth Asphyxia อัตราทารกแรกเกิดน้า หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และอัตราเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย เป็นต้น

17 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.3 (1) โรงพยาบาลมีการกำหนดตัวชี้วัด และการวัดผลการดำเนินการ ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติที่สำคัญอะไรบ้าง (A,D) **นำไปรายงานใน ข้อ7.3** - ตัวชี้วัดที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นผู้รับบริการกลุ่ม ป่วย ได้แก่ อัตราของผู้ป่วย DM ที่สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ เหมาะสม, อัตราของผู้ป่วยDM ที่สามารถออกกำลังกายได้เหมาะสม 30 นาที/ครั้ง อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์, อัตราผู้ป่วย DMที่สามารถตรวจ และดูแลเท้าด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง, อัตราผู้ป่วยDM ที่สามารถฉีด ยาด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง, อัตราผู้ป่วยDM ที่สามารถควบคุมระดับ น้ำตาลได้ในระดับที่เหมาะสม (FBS ไม่เกิน 70–130 mg/dl), อัตรา ผู้ป่วย DM ที่มีค่า HbA1c ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 7%, อัตราผู้ป่วย DM ที่มี ค่า LDL ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 mg/dl, อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน เรื้อรังในผู้ป่วยDMทางตา, อัตราผู้ป่วยDMที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า เท้า หรือขา, อัตราการadmittedจากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของ DM (Hypo/hyper), อัตราการ Re-admitted ด้วยโรค DM หรือ ภาวะแทรกซ้อน DM เป็นต้น

18 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.3 (2) โรงพยาบาลมีการประเมิน (L) ระบบการให้บริการ ที่มีการบูรณา การ (I) งานส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายอย่างไร โรงพยาบาลใช้กรอบของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และ มาตรฐานโรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็น แนวทางในการประเมินการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่ง กำลังดำเนินการให้เกิดความชัดเจน มีความเชื่อมโยงกับทุก หน่วยงานทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล มีการ ประเมินผลลัพธ์ของการให้บริการในผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของโรงพยาบาลในแต่ละปี และ วิเคราะห์แนวโน้มเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (บางเรื่องอยู่ระหว่าง ดำเนินการหาคู่เทียบจากโรงพยาบาลใกล้เคียง) เพื่อหาโอกาส พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ

19 ตัวอย่าง ร.พ.สมมติ 5.3 (3) โรงพยาบาลมีวิธีการนำผลการประเมินไปใช้ในการ ปรับกระบวนการ (L,I) ส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติอย่างไร ผลการประเมินที่ได้นำไปปรับระบบการให้บริการการ ส่งเสริมสุขภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ … เช่น ผู้ป่วย เบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับ ที่เหมาะสม (FBS ไม่เกิน 70–130 mg/dl) ได้ เมื่อ วิเคราะห์สืบค้นสาเหตุ พบว่า ผู้ป่วยมีอาการตามัว ทำ ให้ปริมาณยาที่ฉีดมีความคลาดเคลื่อน นำสู่การปรับ ระบบบริการ โดยให้ญาติมีส่วนร่วมรับรู้ความสามารถ ของผู้ป่วยและช่วยฉีดยาให้ผู้ป่วยแทน เป็นต้น....

20 7.3 ผลลัพธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ : ผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติเป็นอย่างไร แสดงข้อมูลและสารสนเทศต่อไปนี้ ผลลัพธ์การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัวและ ญาติ **เชื่อมโยงกับ 5.3 (1)** 65 คะแนน สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ โดยแสดงผลลัพธ์ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ รวมทั้งแสดงให้เห็น ระดับ แนวโน้ม และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เหมาะสม สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ โดยแสดงผลลัพธ์ ด้านพฤติกรรมสุขภาพ และภาวะสุขภาพ รวมทั้งแสดงให้เห็น ระดับ แนวโน้ม และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เหมาะสม

21 หมายเหตุ ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 7.3 (1) เป็นการแสดงผลลัพธ์ของ โรงพยาบาล ตามตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 5 และผลลัพธ์ที่ควร รายงานเพิ่มเติม ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ - พฤติกรรมสุขภาพในแต่ละกลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย) เช่น การบริโภค หรือการออกกำลังกาย - Exclusive Breast Feeding - การสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ - Low Birth weight - พัฒนาการสมวัย - อัตราการป่วยซ้ำ - อัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน - ไขมันในเลือด ความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด - ภาวะโภชนาการ BMI/รอบเอว

22 แนวทางการให้คะแนน องค์ประกอบที่ 7 50%, 55% 60% หรือ 65% คะแนน - มีการรายงานผลการดำเนินการที่ ตอบสนองต่อข้อกำหนดโดยรวมของหัวข้อและ ผลอยู่ในระดับที่ดี (Le) - แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่อง ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของ โรงพยาบาล (T) - ผลการดำเนินการในปัจจุบันบางเรื่องอยู่ใน ระดับที่ดี เมื่อเทียบเคียงกับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (C) - มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของบุคลากร ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชน และกระบวนการเป็น ส่วนใหญ่ (I)


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่ 5 และ 7.3 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ และผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google