งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HA 2011 OVERALL SCORING และการนำไปใช้เพื่อพัฒนา คุณภาพรพ. ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HA 2011 OVERALL SCORING และการนำไปใช้เพื่อพัฒนา คุณภาพรพ. ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HA 2011 OVERALL SCORING และการนำไปใช้เพื่อพัฒนา คุณภาพรพ. ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาล

2

3

4 Scoreboo k

5

6 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลการ ดำเนินงาน กระบวนการดูแลผู้ป่วย 6

7

8 ประสิทธิภาพของ ระบบบริหารความเสี่ยง ความครอบคลุมของ การระบุความเสี่ยง การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันที่รัดกุม มาตรการป้องกัน ที่รัดกุม การปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ประสิทธิภาพการจัดการ เมื่อเกิดอุบัติการณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การสร้างความตระหนัก การสร้างวัฒนธรรม

9

10

11 ผลลัพธ์ วัตถุประสงค์ ระยะสั้น (1 ปี) วัตถุประสงค์ ระยะยาว (3-5 ปี) กลวิธี และ แผนปฏิบัติ การที่สำคัญ แผนบริหาร และพัฒนา กำลังคน รองรับความ ท้าทาย ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมาย ที่สำคัญ ผลสัมฤทธิ์ ของงานใน ปีปัจจุบัน ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ คาดการณ์ในอนาคต 5556575859 1. ด้านการดูแล ผู้ป่วย 2. ด้านการ มุ่งเน้นของผู้ป่วย และผู้รับผลงาน 3. ด้านการเงิน 4. ด้าน ทรัพยากรบุคคล 5. ด้านระบบงาน และกระบวนการ ที่สำคัญ 6. ด้านการนำ 7. ด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ บทสรุปผู้บริหาร (Executive Board) เพื่อใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม องค์การ

12


ดาวน์โหลด ppt HA 2011 OVERALL SCORING และการนำไปใช้เพื่อพัฒนา คุณภาพรพ. ประกายแก้ว ก๋าคำ หัวหน้าพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google