งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต สูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต สูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต สูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง

2 การดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง

3 สอ. สำนั ก ท้อน สอ. เขา ภูดร PCU พยูน สอ. คล อง บาง ไผ่ สอ. สระ แก้ว PC U พล า สอ. ยายล้า PC U มะข ามคู่ สอ. ชาก หมา ก สอ. เขา คลอ ก

4 กรรมการ อำนวยการ คณะกรรมการ เชิงรุก คณะกรรมการ เชิงรับ คณะกรรมการ นิเทศ และประเมินผล มีการกำหนดบทบาท หน้าที่รับผิดชอบ การบริหาร จัดการ

5 การบริหารจัดการ (2) • แผนงาน / โครงการป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้องรัง แผนงาน ระดับ Cup โดยทีมเชิงรุก เชิงรับ • ประเมินผลงานและนำเสนอระดับ Cup ปีละครั้ง

6 • การทำงานเป็นทีม สื่อสารประสานงานต่อเนื่อง, Multidisciplinary, Collaboratory : วางแผนร่วมกัน, สหสาขาวิชาชีพ, เสนอแนะ และร่วมตัดสินใจร่วมกัน

7 คัดกรองผู้ป่วย จัดอบรมสัมมนา ประชุม ใหญ่ปีละ 2 ครั้ง นิเทศติดตามงาน 1 ครั้ง / ปี

8 ผลการดำเนินงาน • เชิงปริมาณ – คัดกรองเบาหวาน 20,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.69 – คัดกรองความดันโลหิตสูง 23,304 ราย คิด เป็นร้อยละ 86.68 – คัดกรองอัมพฤกษ์ อัมพาต 20,618 ราย คิด เป็นร้อยละ 76.69 • เชิงคุณภาพ – คัดกรองด้วยวาจาและแบบฟอร์มของ สปสช. ครบถ้วนและมีรายงานการคัดกรอง

9 ผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) ผลประเมิน DTX ผู้เป็นเบาหวาน 17 คนที่เข้าค่าย ดังนี้ พ. ค.51 มิ. ย. 51 ก. ค. 51 DTX ( เฉลี่ย ) 158137.52137.23 SD41.7838.9747.10 T- test4.72.912.38 เป้าหมาย DTX = 110mg% sig ที่ 0.03

10 การรักษา • คลินิกบริการ – คลินิกบริการเบาหวานและความดันโลหิตสูง : โรงพยาบาล และ PCU โดยมีแพทย์ออกตรวจ • การรักษา • ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน • คลินิกดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน – ทีมให้สุขศึกษา เช่น ผู้ป่วนรายใหม่จะได้รับการ สอนรายกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน, ผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จะได้รับการสอนการดูแลตนเองครบ ร้อยละ 100 – ผู้ป่วยได้รับการตรวจโดยแพทย์ทุกราย

11 การรักษา (2) • การส่งต่อ – กำหนดเกณฑ์การส่งต่อที่ชัดเจนทั้งในกรณี การให้บริการทั่วไปในคลินิก, กรณีวิกฤต และ กรณีที่ต้องมีการดูแลต่อเนื่อง – มีแนวปฏิบัติในการส่งต่อ • การเยี่ยมบ้าน – ทีม HHC : โรงพยาบาล PCU สถานีอนามัย – โดยเจ้าหน้าที่ – การส่งต่อระหว่างหน่วยงานและเยี่ยมบ้านร้อย ละ 80

12 นวัตกรรม • ตัวอย่างยาช่วยตรวจสอบการรับประทานยา • บัตรผู้ป่วยเบาหวานคำนวนแคลอรี่ และการ จัดอาหารด้วยตัวเอง •Clinical pathway ในการดูแลผู้ป่วย เบาหวานที่มีภาวะ Hyper- HypoglycemiaClinical pathway • คู่มือสอนสุขศึกษา Cup บ้านฉาง • หมอนที่รัก

13 ผล... เกิดเป็น ทีมสหสาขาวิชาชีพเบาหวาน - ความดัน โลหิตสูง ของ Cup บ้านฉาง ร่วมกันให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

14 PCT ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง CUP บ้านฉาง โรงพยาบาลบ้านฉาง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน ป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิต สูง โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลบ้านฉาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google