งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map KM 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map KM 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map KM 2551

2 Road Map KM 2551 (1) 1 2 1. จำแนกกลุ่มตามหน่วยงานย่อย (33 หน่วย)
2. จัดทำแบบประเมินตนเอง 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 4. ส่งมอบหมวด 1 ส.ค ต.ค. 50 2 1. สำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ แจกแจงตามหน่วยงานย่อย 2. จัดทำชุมชนแนวปฏิบัติ และจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก.ย 50 - พ.ค. 50

3 3 Road Map KM 2551 (2) 4 5 1. วิเคราะห์ภายในของ PMQAหมวด 4
2. วิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง ต.ค.-พ.ย. 50 - ได้OFI ของแต่ละหมวดของหมวด 4 - ได้กลยุทธ์เชิงท้าทายหมวด 4 4 5 1. ทำแผนยุทธศาสตร์ของหมวด 4 2. จัดทำ Strategy Map ของหมวด 4 3. จัดทำ Strategy Card (SC) ของหมวด 4 4. สื่อสาร SM และ SC สู่หน่วยหน่วยงานย่อย 1. จัดทำ SM หน่วยงานย่อย 2. จัดทำ SC ของหน่วยงานย่อย 3. สื่อสาร SM และ SC สู่ระดับบุคคล พ.ย.-ม.ค 51 ก.พ.-มี.ค. 51

4 Road Map KM 2551 (3) 7 6 1. ดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดในแผน
2. บันทึก/รายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งผลและปัญหา 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและนอก หน่วยงาน มี.ค.51-ก.ย. 51 6 1. วิเคราะห์ส่วนขาด องค์ความรู้ ทักษะและเครื่องมือ รองรับยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยความสำเร็จ 2. นำผลการวิเคราะห์ส่วนขาด (OFI) จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพ 3. ดำเนินการพัฒนาตามแผน ก.ย. 51

5 Road Map KM 2551 (4) 9 8 1. ทบทวนผล/ วิเคราะห์สาเหตุ/
ปัจจัยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. หา OFI ที่ยังคงเป็นปัญหามาทบทวน กระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 อีกครั้ง 3. ดำเนินงานปรับปรุงแต่ละขั้นตอน ที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จของงาน ก.ย.-ต.ค. 51 Road Map KM 2551 (4) 9 8 1. ติดตามและประเมินผล 2. รวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 3. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด รายเดือน/รายไตรมาส

6 มอบหมายความรับผิดชอบตาม KPI ของ กพร.
ประเด็นการประเมินผล ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง ผู้รับผิดชอบร่วม รายงาน/ผู้รับผิดชอบรายงาน กำหนดวัน น.พ.ภิศักดิ์ ทพ.ญ.ธนัชพรนางอำนวยศรีนางรวิวรรณ นางกฤษณา นางนงค์เยาว์นางมนัญญา คณะกรรมการPMQAหมวด4 นางอำนวยศรี นส.กิ่งพิกุล ทุกไตรมาส

7 แผนการปฏิบัติงาน KM กิจกรรม ระยะเวลา
กิจกรรม ระยะเวลา จัดอบรมบุคลากรเพื่อบูรณาการ KM เข้ากับงานประจำ ครั้ง/ปี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน ครั้ง/ปี อบรมเพิ่มศักยภาพFacilitator และNote Taker ครั้ง/ปี ด้านการสร้างคลังความรู้และการถอดบทเรียน การดูงานนอกสถานที่ ( 2 วัน) วัน/ครั้ง/ปี ประเมินตนเองของทุกหน่วยงานย่อยด้านการจัดการความ ครั้ง/ปี รู้ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt Road Map KM 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google