งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Road Map KM 2551. 1. จำแนกกลุ่มตาม หน่วยงานย่อย (33 หน่วย ) 2. จัดทำแบบประเมิน ตนเอง 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 4. ส่งมอบหมวด 1 ส. ค. 50 - ต. ค. 50 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Road Map KM 2551. 1. จำแนกกลุ่มตาม หน่วยงานย่อย (33 หน่วย ) 2. จัดทำแบบประเมิน ตนเอง 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 4. ส่งมอบหมวด 1 ส. ค. 50 - ต. ค. 50 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Road Map KM 2551

2 1. จำแนกกลุ่มตาม หน่วยงานย่อย (33 หน่วย ) 2. จัดทำแบบประเมิน ตนเอง 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 4. ส่งมอบหมวด 1 ส. ค. 50 - ต. ค. 50 1. สำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ แจกแจงตาม หน่วยงานย่อย 2. จัดทำชุมชนแนว ปฏิบัติ และจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. ประเมินผลและ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก. ย 50 - พ. ค. 5 0 Road Map KM 2551 (1) 1 2

3 - ได้ OFI ของแต่ละ หมวดของหมวด 4 - ได้กลยุทธ์เชิงท้าทาย หมวด 4 1. วิเคราะห์ภายในของ PMQA หมวด 4 2. วิเคราะห์ผลการ ประเมินตนเอง ต. ค.- พ. ย. 50 1. ทำแผนยุทธศาสตร์ ของหมวด 4 2. จัดทำ Strategy Map ของหมวด 4 3. จัดทำ Strategy Card (SC) ของ หมวด 4 4. สื่อสาร SM และ SC สู่ หน่วยหน่วยงานย่อย พ. ย.- ม. ค 51 1. จัดทำ SM หน่วยงานย่อย 2. จัดทำ SC ของ หน่วยงานย่อย 3. สื่อสาร SM และ SC สู่ระดับบุคคล ก. พ.- มี. ค. 51 Road Map KM 2551 (2) 3 4 5

4 Road Map KM 2551 (3) 1. วิเคราะห์ส่วนขาด องค์ความรู้ ทักษะและ เครื่องมือ รองรับยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย ความสำเร็จ 2. นำผลการวิเคราะห์ส่วนขาด (OFI) จัดทำ แผนการพัฒนาศักยภาพ 3. ดำเนินการพัฒนาตามแผน 1. ดำเนินงานตาม กิจกรรมที่กำหนดในแผน 2. บันทึก / รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ทั้งผลและปัญหา 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง ภายในและนอก หน่วยงาน ก. ย. 51 มี. ค.51- ก. ย. 51 6 7

5 Road Map KM 2551 (4) 1. ติดตามและประเมินผล 2. รวบรวมและวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน 3. สรุปผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด รายเดือน / รายไตรมาส 1. ทบทวนผล / วิเคราะห์ สาเหตุ / ปัจจัยที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 2. หา OFI ที่ยังคงเป็นปัญหา มาทบทวน กระบวนการตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 8 อีกครั้ง 3. ดำเนินงานปรับปรุงแต่ละ ขั้นตอน ที่เป็นปัจจัยต่อความสำเร็จ ของงาน ก. ย.- ต. ค. 51 8 9

6 ประเด็นการ ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ หลัก ผู้รับผิดชอบ รอง ผู้รับผิดชอบ ร่วม รายงาน/ ผู้รับผิดชอบ รายงาน กำหนดวัน น.พ.ภิศักดิ์ ทพ.ญ.ธนัชพร นางอำนวยศรี นางรวิวรรณ นางกฤษณา นางนงค์เยาว์ นางมนัญญา คณะกรรมการ PMQAหมวด4 นางอำนวยศรี นส.กิ่งพิกุล ทุกไตร มาส มอบหมายความรับผิดชอบตาม KPI ของ กพร.

7 แผนการปฏิบัติงาน KM กิจกรรม ระยะเวลา จัดอบรมบุคลากรเพื่อบูรณาการ KM เข้ากับงานประจำ 2 ครั้ง/ปี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน 12 ครั้ง/ปี อบรมเพิ่มศักยภาพFacilitator และNote Taker 2 ครั้ง / ปี ด้านการสร้างคลังความรู้และการถอดบทเรียน การดูงานนอกสถานที่ ( 2 วัน) 2 วัน/ครั้ง/ปี ประเมินตนเองของทุกหน่วยงานย่อยด้านการจัดการความ 2 ครั้ง/ปี รู้ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt Road Map KM 2551. 1. จำแนกกลุ่มตาม หน่วยงานย่อย (33 หน่วย ) 2. จัดทำแบบประเมิน ตนเอง 3. เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ 4. ส่งมอบหมวด 1 ส. ค. 50 - ต. ค. 50 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google